Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-407-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot łączy elementy prawa autorskiego, ochrony własności przemysłowej, oznaczeń i know how. Studenci powinni też potrafić odczytać zakres ochrony wybranych tekstów, także internetowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej ETP1A_W11, ETP1A_W06 Kolokwium
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej ETP1A_W11 Kolokwium
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej ETP1A_W11 Kolokwium
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji ETP1A_W11 Kolokwium
M_W005 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych ETP1A_W11 Kolokwium
M_W006 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych ETP1A_U09, ETP1A_W06 Kolokwium
M_W007 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw ETP1A_K05, ETP1A_W11 Kolokwium
M_W008 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych ETP1A_K05, ETP1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego ETP1A_U12, ETP1A_U04, ETP1A_W11 Esej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 28 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej + - - + - - - - - - -
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej + - - + - - - - - - -
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej + - - + - - - - - - -
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji + - - + - - - - - - -
M_W005 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych + - - + - - - - - - -
M_W006 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych + - - + - - - - - - -
M_W007 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
M_W008 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Wykłady:

1.Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;2. Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
3.W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: bazy danych, programy komputerowe; prawa osobiste;
4.W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
5.Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
6.Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
7.W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
8.W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
9.Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
10.Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
11.Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
12.Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
13.Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;
14.Kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia projektowe (8h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za aktywność 20%), końcowe kolokwium zaliczeniowe 80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni. https://prawokultury.pl/kurs/
Literatura pomocnicza
1.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016
2.Barta. J. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005
3.Kisielewicz A., red., Własność przemysłowa,Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2007
4.Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
5.Dyrektywy WE: w sprawie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie wspólnotowych znaków towarowych
6.Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej, Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001
7.Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organiziwane przez CTT AGH ostatnie – 2014 )

Informacje dodatkowe:

Brak