Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo patentowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-408-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć można zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie polskich, europejskich oraz ogólnoświatowych zasad ochrony patentowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how ETP1A_W17 Udział w dyskusji
M_W002 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym ETP1A_W17 Wykonanie projektu
M_W003 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego ETP1A_W17 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how ETP1A_U16 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zachować się w sposób etyczny ETP1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi pracować w grupie ETP1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
64 28 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zachować się w sposób etyczny - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 64 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 64 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 0 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tematykę ochrony patentowej oraz ochrony własności intelektualnej.

Wykład (28h):

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tematykę ochrony patentowej oraz ochrony własności intelektualnej.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Wprowadzenie do własności przemysłowej
2. Patenty
3. Wzory użytkowe
4. Wzory Przemysłowe
5. Znaki towarowe
6. Prawo Autorskie
7. Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wyznacza jest zgodnie z RS w AGH, na postawie liczy zdobytych punktów na:
1. wykładach 20 pkt.
2. ćwiczeniach 80 pkt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak