Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe systemy pomiarowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-508-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów pomiarowych ETP1A_W14, ETP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView ETP1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2) ETP1A_W11, ETP1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonywać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości stosując odpowiednie narzędzia programowe ETP1A_U06, ETP1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski ETP1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych ETP1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych ETP1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur ETP1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów pomiarowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2) + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonywać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości stosując odpowiednie narzędzia programowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski + - + - - - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 72 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1. Systemy pomiarowe oparte na pakiecie graficznym HP VEE. – Podstawowe bloki pakietu VEE. Zasady tworzenia programu. Sterowanie urządzeniami pomiarowy z poziomu komputera. Zapis danych pomiarowych. Analiza i prezentacja danych. Graficzny interfejs uzytkownika.

2. Systemy pomiarowe oparte na pakiecie graficznym LabView. – Podstawowe bloki pakietu LabView. Zasady tworzenia programu. Sterowanie urządzeniami pomiarowy z poziomu komputera. Zapis danych pomiarowych. Analiza i prezentacja danych. Graficzny interfejs uzytkownika.

3. Magistrala GPIB – Struktura magistrali. Funkcje interfejsowe i komunikaty. Protokół adresowania i transmisji.
Standard SCPI.

4. Magistrala typu Fieldbus (CAN)- Budowa magistrali i jej właściwości. Format ramek. Obsługa błędów. Standardy magistrali CAN. Przykładowe apikacje.

5. Systemy pomiarowe wielkich eksperymentów fizycznych

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Wprowadzenie do techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView – 3 godziny – zapoznanie się ze środowiskiem LabView, realizacja pierwszego programu.
2. Oscyloskop cyfrowy – 5 godzin – zaprojektowanie struktury oscyloskopu cyfrowego w programie LabView, realizacja komunikacji komputera z zewnętrznym układem przetworników analogowo – cyfrowych. Prezentacja sygnałów w sposób graficzny. Pomiary częstotliwości generowanych sygnałów różnymi metodami, wykorzystując funkcje dostępne w programie. Analiza i interpretacja wyników.
3. Komunikacja z multimetrem cyfrowym – 5 godzin – zaprojektowanie struktury aplikacji w programie LabView, realizacja komunikacji komputera z multimetrem cyfrowym za pomocą pakietu VISA. Formatowanie danych, prezentacja sygnałów w sposób tekstowy i graficzny.
4. Konsultowanie i ocenianie projektów – 2 godziny – na podstawie wybranego tematu student realizuje samodzielnie projekt według zadanych na zajęciach kryteriów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium
oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2.Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i wykładów (50%)
3.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw metrologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Waldemar Nawrocki – „Komputerowe systemy pomiarowe”
Robert Helsen – „Visual Programming With HP-VEE”;
Johnson Gary W. – “LabVIEW Graphical Programming : Practical Applications in Instrumentation and Control”;
Anthony J. Caristi – „IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manual”;
Wade D. Peterson – „The VMEbus Handbook”
Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe. WPPozn. Poznań 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sebastian GŁĄB, Mateusz BASZCZYK, Piotr DOROSZ, Wojciech KUCEWICZ, Maria SAPOR, et al. – Synthetizable digital library created to facilitate design of SOI detectors in 200 nm SOI technology -International Conference on Signals and Electronic Systems : Poznań, Poland, 11–13 September 2014

2. M. BASZCZYK, P. DOROSZ, S. GŁĄB, W. KUCEWICZ, Ł. MIK – Reduction of silicon photomultipliers thermal generation in self-coincidence system applied in low level light measurements – Bulletin of the Polish Academy of Sciences. vol. 62 no. 3 (2014) s. 505–510

3. P. DOROSZ, M. BASZCZYK, S. GŁĄB, W. KUCEWICZ, L. MIK, M. SAPOR – Silicon photomultiplier’s gain stabilization by bias correction for compensation of the temperature fluctuations – Nuclear Instruments & Methods in Physics Research vol. 718 (2013) s. 202–204.

4. Mateusz BASZCZYK, Piotr DOROSZ, Sebastian GŁĄB, Wojciech KUCEWICZ, Łukasz MIK, Maria SAPOR – Silicon photomultiplier gain compensation algorithm in multidetector measurements – Metrology and Measurement Systems vol. 20 no. 4 (2013) s. 655–666.

5. Rafał Szczypiński, Łukasz MIK, Jerzy Kruk, Mateusz BASZCZYK, Piotr DOROSZ, Sebastian GŁĄB, Dorota G. Pijanowska, Wojciech KUCEWICZ – Fluorescence detection in microfluidics systems — Detekcja fluorescencji w układach mikrofluidycznych – Electrical Review 88 no 10b (2012) s. 88–91.

6. Rafał Mos, Jerzy Barszcz, Marcin JASTRZĄB, Wojciech KUCEWICZ, Janusz MŁYNARCZYK, Elżbieta Raus, Maria SAPOR – Front-end electronics for Silicon Photomultiplier detectors implemented in CMOS VLSI integrated circuit – Electrical Review 86 no 11a (2010) s. 79–83.

Informacje dodatkowe:

Brak