Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia teleinformatyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-604-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu konfigurowania i administracji urządzeń i administracji urządzeń teleinformatyki oraz projektowania układów i systemów transmisyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zasadę działania protokołów wspierających funkcjonowanie sieci Internet ETP1A_W12, ETP1A_W15, ETP1A_W09, ETP1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zna i rozumie typowe problemy związane z doborem trasy w sieciach pakietowych. Zna algorytmy, protokoły i mechanizmy stosowane w systemach doboru trasy oraz ich cechy ETP1A_W12, ETP1A_W15, ETP1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Posiada ogólną wiedzę z zakresu działania protokołów Ethernet, FastEthernet i GigabitEthernet oraz sieciach rozległych z protokołami IP ETP1A_W15, ETP1A_W09, ETP1A_W11, ETP1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Zna przykładowe rozwiązania sprzętowe urządzeń sieciowych dla sieci Ethernet ETP1A_W12, ETP1A_W15, ETP1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie skonfigurować podstawowe parametry niezbędne do poprawnej pracy routera w sieci IP. ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi rozwiązywać problemy związane z konfiguracją urządzeń w sieci Ethernet oraz diagnostyką błędów i poprawą efektywności działania sieci ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U09, ETP1A_U13, ETP1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi określić i scharakteryzować typowepotrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. ETP1A_K02, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny,potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania ETP1A_K02, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K003 Student rozumie potrzebę i zna możliwościciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETP1A_K04, ETP1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasadę działania protokołów wspierających funkcjonowanie sieci Internet + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie typowe problemy związane z doborem trasy w sieciach pakietowych. Zna algorytmy, protokoły i mechanizmy stosowane w systemach doboru trasy oraz ich cechy + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada ogólną wiedzę z zakresu działania protokołów Ethernet, FastEthernet i GigabitEthernet oraz sieciach rozległych z protokołami IP + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna przykładowe rozwiązania sprzętowe urządzeń sieciowych dla sieci Ethernet + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie skonfigurować podstawowe parametry niezbędne do poprawnej pracy routera w sieci IP. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać problemy związane z konfiguracją urządzeń w sieci Ethernet oraz diagnostyką błędów i poprawą efektywności działania sieci + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi określić i scharakteryzować typowepotrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny,potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania + - + - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę i zna możliwościciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Wykład
WYKŁADY
1. Sieci CSMA, CSMA/CD (Ethernet)
Model ISO/OSI, Protokół CSMA/CD, Standard IEEE802.3, Zasady wykrywania kolizji,Procedury retransmisji, Algorytmy przejmowania kanału transmisyjnego
2. Szybkie sieci Ethernet
FastEthernet – zasady konstrukcji ramki, kody transmisyjne, procedura autonegocjacji
GigabitEthernet – zasada działania, kodowanie, specyfikacja warstwy fizycznej
3. Warstwa fizyczna w Ethernecie
Rodzaje i parametry okablowania na bazie kabla koncentrycznego, okablowanie strukturalne, zalecenia i standardy
4. Karty sieciowe dla sieci Ethernet
Budowa karty sieciowej dla sieci 10Mbit i 100Mbit Ethernet, przykładowe rozwiązania układowe, interfejs komunikacyjny komputer – karta sieciowa
5. Switche
Zasada działania switcha Ethernet, bloki funkcjonalne, tryby pracy switchy, mechanizmy agregacji połączeń, algorytmy spanning tree
6. Wprowadzenie do protokołów IPv4, Ipv6
Podstawowe zasady działania stosu TCP/IP, protokoły wspomagające, mechanizmy adresacji, współpraca stosu TYCP/IP z systemem operacyjnym
7. Usługi w sieciach IP
Protokoły DHCP, DNS, RSVP, RTP/RTCP
8. Urządzenia warstwy trzeciej

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

LABORATORIUM

1. Konfiguracja urządzeń sieciowych z wykorzystaniem pakietu Packet Tracer
2. Konfiguracja urządzeń sieciowych z wykorzystaniem pakietu GNS3
4. Sprzętowy analizator sieci Ethernet
5. Programowy snifer i analizator widma dla sieci Wi-Fi
6. Konfiguracja i administracja switchy CISCO
7. Konfiguracja i administracja routerów CISCO
8. Konfiguracja i administracja urządzeń sieciowych Mikrotik

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych w laboratorium oraz wykonanie projektu.
2. Obliczamy średnią ważoną (śr) z ocen za poszczególne ćwiczenia (60%) oraz projektu (40%).
3. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:
jeżeli śr>=90%, to OK=5.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=80%, to OK=4.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=70%, to OK=4.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=60%, to OK=3.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=50%, to OK=3.0 w przeciwnym przypadku OK=2.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium oraz projektu uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw telekomunikacji i systemów transmisyjnych
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały z wykładu
2. K. Nowicki, J. Woźniak, Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998
3. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
4. R. Breyer, S. Rileyi, Switched, Fast i Gigabit Ethernet, wyd. Helion 1999
5. Cisco Systems, Akademia Sieci Cisco Pierwszy Rok Nauki, Mikom
6. Cisco Systems, Akademia Sieci Cisco Drugi Rok Nauki, Mikom
7. Materiały z Internetu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, W. MACHOWSKI, A. TARNAWSKI – Przegląd protokołów wąskopasmowej transmisji danych po liniach energetycznych — A review of narrowband powerline data transmission protocols, Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 12
2. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, W. MACHOWSKI – Niskoenergetyczne bezprzewodowe personalne sieci sensorowe — Personal wireless sensor networks standards ANT/ANT+ and Smart Bluetooth, Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 2
3. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, W. MACHOWSKI – Mobile user tracking system with ZigBee, Microprocessors and Microsystems ; ISSN 0141-9331. — 2016 vol. 44, s. 47–55.
4. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, P. DZIURDZIA, W. MACHOWSKI, R. GOLAŃSKI – Precise time distribution and time synchronized transmission aspects in the Industrial Ethernet networks — Dystrybucja precyzyjnego sygnału zegarowego oraz synchronizacja transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet, Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 12, s. 37–40

Informacje dodatkowe:

Brak