Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-608-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kościelnik Dariusz (koscieln@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznaje ze standardami komunikacji międzyukładowej i międzymodułowej, stosowanymi m.in. w sprzęcie elektronicznym powszechnego użytku oraz motoryzacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody sygnalizowania i potwierdzania sygnałów przerwań oraz priorytetyzacji węzłów. Rozumie źródła i przyczyny powstawania opóźnień w reagowaniu systemu na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne. Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zestaw najważniejszych standardów komunikacji międzyukładowaj wykorzystywanych w systemach wbudowanych. Zna przeznaczenie i ograniczenia poszczególnych standardów komunikacyjnych. Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie zasady działania wybranych protokołów komunikacji międzyukładowej. Rozumie metody wybieranie kierunku transmisji, adresowania węzłów oraz oznaczania rodzaju transmitowanych danych. ETP1A_W08, ETP1A_W14 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna i rozumie zasady przechodzenia ze schematu koncepcyjnego urządzenia na jego schemat modułowy, a następnie na schemat elektryczny. ETP1A_W10, ETP1A_W14 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stworzyć schemat koncepcyjny, modułowy i elektryczny wielomodułowego systemu wbudowanego. ETP1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi przygotować oprogramowanie komunikacyjne dla wielomodułowego systemu wbudowanego, przetestować poprawność jego działania oraz wykryć i skorygować ewentualne błędy. Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi dobrać standard komunikacji międzyukładowej najwłaściwszy dla realizowanego zadania oraz zaplanować sposób adresowania i priorytetyzowania węzłów Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETP1A_W17, ETP1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny. Potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania ETP1A_W17, ETP1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. ETP1A_W17, ETP1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 24 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody sygnalizowania i potwierdzania sygnałów przerwań oraz priorytetyzacji węzłów. Rozumie źródła i przyczyny powstawania opóźnień w reagowaniu systemu na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zestaw najważniejszych standardów komunikacji międzyukładowaj wykorzystywanych w systemach wbudowanych. Zna przeznaczenie i ograniczenia poszczególnych standardów komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady działania wybranych protokołów komunikacji międzyukładowej. Rozumie metody wybieranie kierunku transmisji, adresowania węzłów oraz oznaczania rodzaju transmitowanych danych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zasady przechodzenia ze schematu koncepcyjnego urządzenia na jego schemat modułowy, a następnie na schemat elektryczny. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć schemat koncepcyjny, modułowy i elektryczny wielomodułowego systemu wbudowanego. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować oprogramowanie komunikacyjne dla wielomodułowego systemu wbudowanego, przetestować poprawność jego działania oraz wykryć i skorygować ewentualne błędy. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać standard komunikacji międzyukładowej najwłaściwszy dla realizowanego zadania oraz zaplanować sposób adresowania i priorytetyzowania węzłów - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny. Potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (24h):
 1. Magistrala międzyukładowa I2C – Inter-Integrated Circuit

  Metoda przechodzenia ze schematu koncepcyjnego urządzenia na schemat połączeń.
  Struktura połączeń tworzących magistralę I2C.
  Struktura interfejsów transmisyjnych.
  Podstawowy format transmisji.
  Mechanizmy potwierdzania i przerywania transmisji.
  Procedura zmiany kierunku transmisji.
  Sposoby i zasady adresowania węzłów magistrali I2C.
  Praca węzła w trybie sprzętowego Mastera – Hardware Master.
  Mechanizm dopasowywania prędkości transmisji.
  Mechanizm wykrywania i rozstrzygania kolizji – arbitraż.
  Programowa obsługa transmisji na magistrali I2C.
  Pamięci E2PROM z interfejsem magistrali I2C.
  Układ DS1629 – czujnik temperatury, zegar czasu rzeczywistego, pamięć RAM.

 2. Magistrala CAN – Controller Area Network

  Koncepcja systemu zorientowanego na wiadomości, a nie węzły.
  Struktura połączeń tworzących magistralę CAN.
  Kod transmisyjny.
  Struktura interfejsu transmisyjnego.
  Technika nadziewania bitami – bitstuffing.
  Rodzaje ramek transmisyjnych.
  Technika filtrowania wiadomości w odbiorniku.
  Mechanizm wykrywania i rozstrzygania kolizji.
  Błędy rozpoznawane przez nadawcę ramki.
  Błędy rozpoznawane przez pozostałe węzły systemu.
  Reagowanie węzłów na wykryte lub sygnalizowane błędy – system punktów karnych.
  Dozwolone stany węzła sieci CAN.
  Sygnalizowanie potrzeby chwilowego wstrzymania transmisji.
  Segmentacja czasu trwania pojedynczego bitu transmisyjnego.

 3. Magistrala jednoprzewodowa 1-Wire

  Sieci czujników budowane na bazie magistrali 1-Wire.
  Struktura połączeń tworzących magistralę 1-Wire.
  Struktura interfejsów transmisyjnych.
  Układy rodziny iButton.
  Podstawowy format transakcji.
  Identyfikator węzła – Lasered ROM.
  Format słowa transmisyjnego magistrali 1-Wire.
  Bit generowany przez układ Master.
  Szczelina czasowa odczytu bitu z układu Slave.
  Tryby zgłaszania przerwań przez układy Slave magistrali 1-Wire.
  Układ DS1990 – identyfikator ogólnego przeznaczenia.
  Układ DS1991 – klucz z pamięcią NVRAM zabezpieczoną hasłami.
  Układ DS1994 – pamięć NVRAM i system odmierzania czasu i odliczania zdarzeń.
  Bezpośrednie sprzęganie magistrali 1-Wire z portem UART (RS 232).
  Układ DS2480 – interfejs portu UART i magistrali 1-Wire.

 4. Magistrala urządzeń telekomunikacyjnych ST-BUS – Serial Telecom Bus

  Koncepcja interfejsu uniwersalnego dla podzespołów telekomunikacyjnych.
  System synchronizacji hierarchicznej – dwa tryby pracy interfejsów.
  Struktura ramki ST-BUS.
  Przykłady konstruowania bloków sieci ISDN na bazie magistrali ST-BUS.
  Tryby transmisji SPM – Single Port Mode i DPM – Dual Port Mode.
  Tworzenie łańcucha daisy w trybie SPM i DPM.
  Struktury kanałowe przyznawane pojedynczemu układowi w trybie SPM i DPM.
  Matryca komutacyjna współpracująca z magistralami ST-BUS.
  Praca matrycy w trybie komutacji – Switching Mode i komunikatów – Message Mode.
  Programowanie matrycy MT8980.
  Wielomodułowy system centralowy budowany w oparciu o magistralę ST-BUS.
  Technika tworzenia systemów wieloprocesorowych na bazie magistrali ST-BUS.

 5. Interfejs synchroniczny SPI – Serial Peripheral Interface

  Struktura systemu Single-Master i jej rozszerzenie do systemu Multi-Master.
  Typowe struktury interfejsów transmisyjnych magistrali SPI.
  Sposób łączenia układów Master i Slave w konfiguracji 4-przewodowe.
  Format transmisji z zatrzaskującym wiodącym zboczem zegarowym.
  Sposób łączenia układów Master i Slave w konfiguracji 3-przewodowe.
  Format transmisji z przesuwającym wiodącym zboczem zegarowym.
  Definiowane sposoby konfigurowania polaryzacji i fazy zegara transmisyjnego.
  Techniki komunikowania się z układami Slave w trybie pełnego dupleksu.
  Techniki komunikowania się z układami Slave w trybie półdupleksu.
  Komunikowanie się z układami Slave poprzez pojedynczą linię danych.
  System komunikacyjny z pojedynczym układem Master i wieloma układami Slave.
  System komunikacyjny z wieloma układami Master i Slave.
  Przejmowanie kontroli nad magistralą SPI.
  Przykład systemu priorytetów układów Master.
  Programowanie interfejsu SPI w mikrokontrolerach rodziny M68HC08.

 6. Magistrala Microwire

  Struktura systemu Single-Master bez możliwości rozszerzenia do wersji Multi-Master.
  Uproszczona struktura interfejsów transmisyjnych układów Master i Slave.
  Podstawowy sposób łączenia interfejsów transmisyjnych w konfiguracji 3+1-przewodowej.
  Pełna struktura interfejsów magistrali Microwire.
  Format transmisji z zatrzaskującym wiodącym zboczem zegarowym.

 7. Interfejs asynchroniczny SCI – Serial Communication Interface

  Interfejs RS-232C – Recommendet Standard.
  Zestaw sygnałów interfejsu RS-232C.
  Łączenie dwóch terminali w trybie modemu zerowego.
  Poziomy napięć sygnałów transmitujących.
  Typowy sposób realizowania konwertera napięć.
  Format słowa transmisyjnego.
  Proces fazowania asynchronicznego zegara odbiornika.
  Graniczne wartości odchyłki zegara odbiornika.
  Łączenie układów za pośrednictwem interfejsu SCI.
  Programowanie interfejsu SCI w mikrokontrolerach rodziny M68HC908.
  Konfigurowanie układu taktującego pracę nadajnika i odbiornika modułu SCI.
  Dostępne formatu słowa transmisyjnego.
  Błędy sygnalizowane przez odbiornik portu SCI.
  Wykorzystanie magistrali SCI do komunikacji w systemie wieloprocesorowym.
  Transmisja z wyróżnionym słowem adresowym.
  Transmisja z przerwami rozdzielającymi bloki danych.

 8. Bluetooth – bezprzewodowa sieć osobista

  Podstawowe parametry standardu Bluetooth.
  Typowe obszary zastosowań sieci klasy PAN.
  Zasady tworzenia miniaturowych sieci tymczasowych.
  Podstawowa komórka – Piconet i sieć Scaternet.
  Model warstwowy standardu Bluetooth.
  Warstwa fizyczna – rozpraszanie widma metodą FH-SS.
  Wyznaczanie sekwencji przeskoków po częstotliwościach.
  Transmisja ramek jedno- i wieloszczelinowych.
  Pole Access Code ramki transmisyjnej.
  Nagłówek ramki transmisyjnej – Header.
  Transmisja synchroniczna w trybie połączeniowym – SCO.
  Transmisja asynchroniczna – bezpołączeniowa – ACL.
  Rodzaje ramek wykorzystywanych do transmisji w trybie SCO.
  Dostępne rodzaje kodowania korekcyjnego – FEC.
  Rodzaje ramek wykorzystywanych do transmisji w trybie ACL.
  Parametry transmisji symetrycznej i asymetrycznej.
  Ramki sterujące pracą systemu.
  Proces poznawania i przywoływania urządzeń.
  Struktura pola danych ramki FHS.
  Stany pracy terminali sieci Bluetooth.

 9. Systemy lokalizacji globalnej GPS – Global Positioning Systems

  Wyznaczanie współrzędnych geograficznych na podstawie pomiaru kątów elewacji.
  Wyznaczanie współrzędnych na podstawie pomiaru odległości obiektu od satelitów.
  Parametry systemu NAVSTAR – Navigation Satellite Time and Ranging.
  Orbity satelitów systemu NAVSTAR.
  Kanały transmisyjne systemu NAVSTAR.
  Parametry kodów komunikacyjnych.
  Metoda wyznaczania czasu propagacji sygnału.
  Wpływ błędu zegarów satelity i odbiornika.
  Struktura depeszy nawigacyjnej.
  Zawartość almanachu systemu NAVSTAR.
  Środowiskowe źródła błędów systemu NAVSTAR.
  Różnicowy system GPS – Diferential GPS.
  Obszary zastosowań systemu GPS.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne, których celem jest rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas wykładów. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się na przygotowanych zestawach uruchomieniowych z 32 bitowymi procesorami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem środowisk IDE dla systemu Windows (MS Visual Studio, Eclipse) oraz Linux (Eclipse). Tematyka zajęć laboratoryjnych dotyczy programowania interfejsów komunikacyjne współczesnych mikrokontrolerów: niskopoziomowe procedury obsługi, porty urządzeń dla systemów operacyjnych. Zostaną także przestawione przykłady transmisji danych poprzez sieć GSM (SMS, GPRS) a także komunikacji przez sieć Ethernet: warstwa sprzętowa, metody implementacji typowych usług sieciowych (ping, DHCP, web serwer), stos TCP/IP, dedykowane systemy operacyjne.

Ćwiczenia projektowe (6h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych w laboratorium oraz wykonanie projektu.
2. Obliczamy średnią ważoną (śr) z ocen za poszczególne ćwiczenia (60%) oraz projektu (40%).
3. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:
jeżeli śr>=90%, to OK=5.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=80%, to OK=4.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=70%, to OK=4.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=60%, to OK=3.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=50%, to OK=3.0 w przeciwnym przypadku OK=2.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium oraz projektu uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw telekomunikacji i systemów transmisyjnych
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bogusz J., Lokalne interfejsy szeregowe, BTC, Warszawa 2004
2. Hadam P., Projektowanie systemów mikroprocesorowych, BTC Warszawa 2004
3. Mielczarek W., Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice 1993
4. Piotr Metzger – Anatomia PC. Helion, 2009
5. ZigBee Alliance standard Documentation – www.zigbee.org
6. Brent A. Miller, Chatschik Bisdikian – Bluetooth, Helion, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Designing asynchronous analog-to-digital converter with I 2 C interface, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, ETFA 2009 IEEE conference on Emerging technologies & factory automation, 22–26 Sept 2009 : Palma de Mallorca .

Informacje dodatkowe:

Brak