Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy elektroniczne pojazdów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-609-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ostrowski Jacek (ostrowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa wiedzę z zakresu systemów sensoryki pojazdowej, układów wtryskowych, systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego, oraz wykorzystywanych w pojazdach protokołów komunikacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej ETP1A_W05, ETP1A_W03, ETP1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej ETP1A_W05, ETP1A_W16, ETP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych ETP1A_W05, ETP1A_W16, ETP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych ETP1A_U12, ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02, ETP1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02, ETP1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach ETP1A_U12, ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02 Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę ETP1A_K04, ETP1A_K02, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie ETP1A_K02, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 31 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Wykłady

1. Wprowadzenie do elektroniki samochodowej
• Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki samochodowej
• Struktura systemu automatyki pojazdów samochodowych
• Podstawowe materiały i technologie projektowe
2. Systemy czujnikowe w pojazdach samochodowych
• Typy czujników wykorzystywanych w pojazdach samochodowych
• Parametry pracy i charakterystyki sygnałowe systemów czujnikowych
• Czujniki dopplerowskie i ich wykorzystanie w systemie ACC
3. Układy zapłonowe
• Struktura zapłonu elektronicznego
• Zasada działania i charakterystyka systemu
• Mechanizmy wykrywania usterek
4. Układy wtryskowe w silnikach benzynowych
• Struktura układu wtryskowego silników benzynowych z wtryskiem ciągłym i przerywanym
• Schemat elektryczny i zasada działania
• Układy sterowania
• Sondy Lambda
5. Układy wtryskowe w silnikach Diesla
• Układy wtrysku bezpośredniego w silnikach wysokoprężnych
• Struktura układu z pompowtryskiwaczami
• Struktura systemu CommonRail
6. Układy bezpieczeństwa czynnego (ABS, ASR)
• Schemat i zasada działania układu ABS
• Układy czujnikowe w systemie ABS
• Schemat i zasada działania systemu antypoślizgowego ASR
7. Układy bezpieczeństwa pasywnego
• System airbag
• Układy napinaczy pasów
• Nadzorowanie bezpieczeństwa jazdy
8. Magistrale komunikacyjne w systemach samochodowych
• CAN
• LIN
• FlexRay
9. Systemy diagnostyki samochodowej
• Złącza diagnostyczne w samochodach
• Przykładowe rozwiązania systemów diagnostyki

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Ćwiczenia laboratoryjne

1. Układy czujnikowe w systemach samochodowych
– Podstawy działania systemów czujnikowych w samochodach
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk pracy systemów czujnikowych
- Współpraca systemów czujnikowych z komputerem pokładowym
2. Układ wtryskowy typu CommonRail
– zasada działania układu elektrowtryskiwaczy w systemie CommonRail
- Układ sterowania pracą elektrowtryskiwaczy
- Badanie wpływu elementów czujnikowych na pracę układu wtryskowego
3. Magistrala komunikacyjna CAN, układ komfortu jazdy
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk toru transmisyjnego
- Przykładowe rozwiązanie sprzętowe – układ komfortu
- Systemy diagnostyki i ich współpraca z magistralą CAN
4. Układy zapłonowe
- Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układów zapłonowych
- Pomiar parametrów pracy systemu
- Przykładowe rozwiązania sprzętowe
5. Układy ABS/ASR
– Badanie mechanizmów sterowania układami ABS/ASR
- Pomiary oscyloskopowe parametrów pracy systemu
- Badanie wpływu czynników zewnętrznych na parametry pracy systemu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną na laboratorium, która obejmuje wiedzę uzyskaną w czasie wykładu oraz umiejętności zdobytych w czasie zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów
Podstawowa wiedza z zakresu miernictwa elektrycznego
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ogólnej
Podstawowa wiedza z zakresu systemów mikroprocesorowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzej Gajek, Zdzisław Juda – Czujniki Mechatronika Samochodowa, WKŁ
2. Anton Herner, Hans Jurgen Riehl – Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKŁ
3. Materiały firmowe nt.
• Magistrali CAN
• Magistrali FlexRay
• Iskrowych systemów zapłonowych
• Systemów wtryskowych
4. Chris Mi, M. Abul Masrur, David Wenzhog Gao – Hybrid Electric Vehicles Principles and Applications with Practical Perspectives, Willey&Sons

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dariusz KOŚCIELNIK, Jacek STĘPIEŃ – Algorytm korygowania w czasie rzeczywistym mapy paliwa i mapy zapłonu wyczynowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym — W: Systemy czasu rzeczywistego : postępy badań i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Zielińskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009
2. Jacek STĘPIEŃ, Jacek KOŁODZIEJ, Witold MACHOWSKI, Ryszard GOLAŃSKI, Juliusz GODEK – Zmodyfikowany protokół Ethernet w systemach samochodowych — Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 2

Informacje dodatkowe:

Brak