Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Multimedia Information Processing and Communications
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-619-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The classes will be realised in a computer laboratory. The course consists of computer exercises on multimedia (mainly video) data processing and transmission.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. ETP1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. ETP1A_U07 Kolokwium
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia. ETP1A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. ETP1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (18h):
 1. Digitalization

  Basics of conversion of analog multimedia signals to digital form (representation). Digital represenatation of multimedia files (pixels, channels, signals etc.). Image as a matrix of pixels. Advanced Topics in Digital Photography: High Dynamic Range Imaging (HDRI).

 2. Image Signal Compression

  Lossless visual compression. Application of Discrete Cosine Transform (DCT) in Joint Photographic Experts Group (JPEG).

 3. Video Signal Compression

  Lossless visual compression. Application of Discrete Cosine Transform (DCT) in MPEG. Motion vectors. Multimedia content libraries, commonly used for application development: CDVL, AGH resources, etc.

 4. Audio Signal Compression

  Basics of audio signal compression. General concept of Moving Picture Experts Group (MPEG) Audio Layer II (MP2) and MPEG Audio Layer III (MP3) codecs. Advanced Audio Coding (AAC) and High-Efficiency-AAC (HE-AAC) v.2 codecs. Digital Audio Broadcasting (DAB) and DAB+ digital radio. Lossless audio compression.

 5. Multimedia Content Storage and Description

  File formats. Distinguishing terms of format (container) and codec – for all data modalities. Multimedia content storage. Basics of multimedia content formats. EXIF and MPEG-7.

 6. Connectionless Streaming of Multimedia Content

  Concepts based on connectionless communication protocols: User Datagram Protocol (UDP) and Real-time Transport Protocol (RTP). Streaming Media over Connectionless Communication Protocols.

 7. Connection-Oriented Streaming of Multimedia Content

  Concepts based on connection-oriented communication protocols: Transmission Control Protocol (TCP), Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP), MPEG-Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (MPEG-DASH), Apple HTTP Adaptive Streaming, Adobe Dynamic Streaming for Flash, Microsoft Smooth Streaming). Quality of Service (QoS) requirements for multimedia transmission. Streaming Media over Connection-Oriented Communication Protocols.

 8. Micro-Project

  Image acquisition using peripherals, audio/video signal compression, connectionless streaming of multimedia content over Apple HLS (HTTP Live Streaming) and MPEG-DASH, functional setup of a web player (HTML5, JavaScript).

 9. Test

  Test

Ćwiczenia projektowe (22h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. To obtain a positive final assessment (FA) it is necessary to obtain a positive evaluation of the test / tests (lecture and laboratory).
2. The average (AVG) of the ratings is affected by attendance.
3. We set a final assessment on the basis of the relationship:
if AVG>4.75 then FA:=5.0 else
if AVG>4.25 then FA:=4.5 else
if AVG>3.75 then FA:=4.0 else
if AVG>3.25 then FA:=3.5 else
FA:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Provided individually in instructions for exercises.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Mikołaj Leszczuk: https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/leszczuk-mikolaj-03996
 • Zbigniew Hulicki: https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/hulicki-zbigniew-01328
Informacje dodatkowe:

Brak