Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Databases
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-622-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Struktura systemów bazodanowych, język SQL. Szczególny nacisk położono na dobre zrozumienie omawianych zagadnień. Zsynchronizowanie laboratorium z wykładami pozwala skutecznie opanować wiedzę.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is familiar with the terminology related to relational databases model. ETP1A_W15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W002 Student knows SQL – Structured Query Language ETP1A_W15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student correctly uses SQL commands (DQL, DML and DDL) ETP1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student can use the documentation available on the web. ETP1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student is able to design of database systems using normalization techniques. ETP1A_U12, ETP1A_U10, ETP1A_U09, ETP1A_U02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 8 0 20 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is familiar with the terminology related to relational databases model. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows SQL – Structured Query Language + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student correctly uses SQL commands (DQL, DML and DDL) - - + - - - - - - - -
M_U002 The student can use the documentation available on the web. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to design of database systems using normalization techniques. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Fundamentals (1)

  Introduction of DDL, DML, DQL & DCL
  DBMS characteristics including table stuctures.

 2. Relational databases – DQL (3)

  Queries with SELECT statement;
  Projection and Selection;
  Ordering and grouping results;
  Aggregate functions;
  The use of JOINs (CARTESIAN JOIN, LEFT/RIGHT JOIN);

 3. Relational databases – DDL and DML (3)

  Types
  Keys and constraints
  INSERT, UPDATE and DELETE statements
  CREATE TABLE statement

 4. Relational databases – VIEWS (1)

  How to create and remove VIEWs;
  Views advantages and disadvantages over tables;

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Practice of DQL (12h)

  1. Projection and Selection;
  2. Ordering and grouping results;
  3. Aggregate functions;
  4. Nested statements;
  5. CARTESIAN JOIN, LEFT/RIGHT JOIN;

  1h of TEST after 2 and 4 classes.

 2. Practise of DML & DDL (6h)

  1. Types
  2. INSERT, UPDATE and DELETE statements
  3. CREATE TABLE statement
  4. Keys and constraints

  1h of TEST after 4 class.

 3. Practise of VIEWS and triggers (2h)

  1. The use of VIEWS
  2. The use if triggers

Ćwiczenia projektowe (14h):
Normalisation – development of a relational database model

Selecting a fragment of reality and transforming a selected structure into a relational database model using normalization techniques up to the 4th normal level inclusive.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na sprawdzianach przeprowadzanych w trakcie semestru.
2. Wykonanie projektu laboratoryjnego jest traktowane jako jeden ze sprawdzianów (z pkt.1.).
3. Ocena końcowa może być podwyższona (wg uznania prowadzącego) za aktywność na zajęciach, wyjątkowo ambitny projekt, itp.
4. Student, który nie uzyskał zaliczenia w terminie podstawowym, ma prawo do zdawania w terminie poprawkowym (zgodnie z organizacją roku akademickiego) w formie określonej przez prowadzącego (pisemnej lub ustnej).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Thomas Connolly & Carolyn Begg: Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; Pearson Education Limited
2. Documentation on-line: MySQL Reference Manual: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak