Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-701-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Machowski Witold (witold.machowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan realizacji pracy, adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń. Potrafi podzielić realizację pracy na zadania i zdefiniować efekty każdego z nich. ETP1A_U12, ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U11, ETP1A_U09, ETP1A_U16 Praca dyplomowa
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETP1A_U06, ETP1A_U02 Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U003 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu. ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U08, ETP1A_U06, ETP1A_U05, ETP1A_U02 Praca dyplomowa,
Projekt inżynierski
M_U004 Potrafi zaprojektować i wykonać urządzenie, oprogramowanie lub je skonfigurować, zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego ETP1A_U12, ETP1A_U08, ETP1A_U07, ETP1A_U06, ETP1A_U09, ETP1A_U13 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U005 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych ETP1A_U04, ETP1A_U13 Prezentacja,
Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów ETP1A_K03 Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznejy ETP1A_K04, ETP1A_K05, ETP1A_K03 Praca dyplomowa,
Projekt inżynierski
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan realizacji pracy, adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń. Potrafi podzielić realizację pracy na zadania i zdefiniować efekty każdego z nich. - - - - - - - - - + -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu. - - - - - - - - - + -
M_U004 Potrafi zaprojektować i wykonać urządzenie, oprogramowanie lub je skonfigurować, zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego - - - - - - - - - + -
M_U005 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - - - - - + -
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznejy - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 450 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 180 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 145 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (120h):

Realizacja pracy dyplomowej odbywa się w Katedrze Dyplomującej, dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja są to: Katedra Elektroniki oraz Katedra Telekomunikacji,
obieg dokumentów w Katedrach znajduje się na stronie: http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/procedura-dyplomowania-pierwszy-stopien/
Proces realizacji pracy określa Regulamin dyplomowania WIET, lista promotorów oraz tematyka prac znajduje się na stronie internetowej przedmiotu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę realizacji pracy dyplomowej dokonuje prowadzący temat pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Adekwatnie do podjętego tematu pracy dyplomowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adekwatnie do podjętego tematu pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praca dyplomowa dla studiów I stopnia prowadzona jest w formie pracy dyplomowej, który stanowi udokumentowane przedsięwzięcie projektowe lub opracowanie teoretyczne. Celem pracy zademonstrowanie przez studenta praktycznych umiejętności niezbędnych dla realizacji pełnego cyklu realizacji zadania, począwszy od fazy jego specyfikacji po walidację efektów jego wykonania. Zakłada się, że temat pracy zostanie podjęty w czasie 6 semestru studiów.