Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programming for Android
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-710-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The goal of this classes is learning of development of mobile apps.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zasady wykorzystania specyficznych urządzeń dostępnych w urządzeniach mobilnych. ETP1A_W12, ETP1A_W10 Projekt
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania aplikacji na terminale mobilne przy wykorzystaniu programowania sieciowego. Projekt
M_W003 Zna i rozumie specyfikę programowania urządzeń mobilnych oraz modele dystrybucji oprogramowania. ETP1A_W14 Projekt
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki, zna architekturę, działanie i ograniczenia urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym. Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną przy uwzględnieniu ograniczeń terminali mobilnych. ETP1A_U15 Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację na urządzenie mobilne oraz przygotować ją do dystrybucji. Projekt
M_U003 Potrafi wykorzystać w aplikacji urządzenia specyficzne dla terminali mobilnych. Projekt
M_U004 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą sieć komputerową. ETP1A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
44 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady wykorzystania specyficznych urządzeń dostępnych w urządzeniach mobilnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania aplikacji na terminale mobilne przy wykorzystaniu programowania sieciowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie specyfikę programowania urządzeń mobilnych oraz modele dystrybucji oprogramowania. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki, zna architekturę, działanie i ograniczenia urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną przy uwzględnieniu ograniczeń terminali mobilnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację na urządzenie mobilne oraz przygotować ją do dystrybucji. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać w aplikacji urządzenia specyficzne dla terminali mobilnych. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą sieć komputerową. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 44 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Getting the skill-set for programming of mobile devices (smartphones, tablets), using Android-based devices as an example.

1. Review and comparison of the most common mobile operating systems. Basic programming, security and app distribution information.
2. Android architecture. JAVA basics. A typical app’s architecture.
3. File handling, access to the file system, local database.
4. Multimedia in Android – sound & video.
5. Accessing network. Client – server model. Selected aspects of app security.
6. Sensors.
7. GUI.
7. Directions of development of mobile operating systems and their meaning in modern society.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Practical skills in programming mobile devices.

Getting practical skills in programming of mobile devices.

1. Propozycja i analiza problemu.
2. Projekt aplikacji mobilnej.
3. Realizacja aplikacji mobilnej.
4. Testy modułów aplikacji mobilnej.
5. Wdrożenie i prezentacja rozwiązania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych oraz z prezentacji rozwiązania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość systemów operacyjnych, języka programowania obiektowego JAVA, podstawowych protokołów sieciowych i bezpieczeństwa w sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Android developers: http://developer.android.com
2. Bruce Eckel, ,,Thining in JAVA'', Free Electronic Book: http://www.mindview.net/Books/TIJ/
3. Murphy "The Busy Coder's Guide to Android Development"

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Przedmiot prowadzony jest przez dr. Jacka Dańdę z firmy Cisco.