Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierunki rozwoju telekomunikacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-711-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy kierunków rozwoju telekomunikacji, jej aktualnych trendów i przewidywanych zmian oraz najważniejszych stojących przed nią wyzwań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji ETP1A_W11 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej ETP1A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji ETP1A_U02 Projekt
M_U003 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego ETP1A_U04 Projekt
M_U004 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych ETP1A_U02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
44 0 0 0 24 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 44 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (24h):

Ćwiczenia projektowe obejmują konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia i samodzielną pracę studenta w temacie obejmującym wybrany przez niego projekt. Projekty będą dotyczyły najbardziej aktualnych zagadnień telekomunikacyjnych. Ich celem będzie zaznajomienie z najnowszymi trendami i wyzwaniami w szeroko pojętej branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo, projekty te powinny rozwinąć umiejętność analitycznego myślenia, syntezy przestudiowanego materiału oraz poprawnego wyciągania wniosków.

Zajęcia seminaryjne (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych. Dla osób spełniających ten warunek, ocena końcowa będzie odpowiadała ocenie uzyskanej za projekt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uruchomienie przedmiotu tylko powyżej 30 studentów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czasopisma wydawnictwa IEEE (Communications Magazine, Journal on Selected Areas in Communications, Transactions on Communications, Wireless Communications), czasopisma innych wydawnictw (ACM, Elsevier, Wiley, Springer) oraz materiały najbardziej prestiżowych konferencji (ICC, INFOCOM, GLOBECOM, SIGCOMM).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Kosek-Szott, A. Krasilov, A. Lyakhov, M. Natkaniec, A. Safonov, S. Szott, I. Tinnirello, “What’s New for QoS in IEEE 802.11?,” IEEE Network, vol. 27, no. 6, pp. 95-104, 2013.
K. Kosek-Szott, L. Prasnal, M. Natkaniec, “A Novel IEEE 802.11aa Intra-AC Prioritization Method for Video Transmissions”, IEEE GLOBECOM 2014, USA, 8-12 December 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak