Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced Java Programming
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-714-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This module is intended to provide students who do not already have significant computing experience, with the ability to use Java as their programming tool for their current & future projects.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands basic elements and mechanisms of object oriented programming language ETP1A_W06 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Projekt
M_W002 Student has detailed knowledge about software engineering – analysis and designing software projects ETP1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students can implement Java applications with different levels of difficulties, using different Java packages. ETP1A_U15 Projekt
M_U002 The student practically uses the knowledge of the stages of software development. ETP1A_U04, ETP1A_U02 Wykonanie projektu,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands basic elements and mechanisms of object oriented programming language + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has detailed knowledge about software engineering – analysis and designing software projects - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students can implement Java applications with different levels of difficulties, using different Java packages. - - - + - - - - - - -
M_U002 The student practically uses the knowledge of the stages of software development. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Organizing classes

  - discussing the rules and validation
  - important information about individual projects and terms

 2. Java and other programming languages (2h)

  - JDK / JRE – availabity
  - java frameworks

 3. NetBeans and Eclipse IDE (1h)

  - availability
  - installation
  - configuration

 4. Advanced Exceptions and Streams

  - Throwable, Error and Exceprion classes
  - Input / output operations, data streams types

 5. Advanced Collections in Java

  - The use of lists and sets
  - Vector and ArrayList – differences and similarities
  - sorting

 6. Advanced Java SWING

  - containers and components
  - layouts
  - events handling

 7. log4J

  - logging mechanism in Java

 8. JDBC

  - SQL in Java
  - the use of mySQL and SQLITE

 9. JSoup

  - parsing data from Internet
  - installation and configuration

 10. Advanced Threads

  - Threads and Pools – differences and similarities

Ćwiczenia projektowe (20h):
 1. Selection the advanced topic to be implemented

  - detailed discussion about chosen task.
  - the work plan and the relevant elements to be evaluated.

 2. analysis phase

  student presentation:
  - understanding the essence of the problem;
  - analysis of selected tools

 3. design phase

  student presentation:
  - system structure,
  - components and relationships between components,
  - interfaces

 4. implementation phase and validation process

  - demonstration of alpha and beta versions of the application
  - testing the application with an intention of finding bugs
  - improved the application performance

 5. final evaluation

  - final evaluation of practical work

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Following elements are considered when the total grate is calculated: the analysis of the received programming problem, correct presented project of the application, presentations of alpha and beta versions of the application, validation of the application by carrying out appropriate tests.

Positive evaluation can only be obtained when the final result is a properly functioning application that is accompanied by appropriate documentation.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Students are expected to have some previous programming experience (not necessarily with an object-oriented language). It is possible to take the course without any previous experience, but this will almost certainly be challenging, and require additional time.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Cay S. Horstmann and Gary Cornell, Core Java I – Fundamentals, ISBN-10: 0137081898
2. Cay S. Horstmann and Gary Cornell, Core Java II – Advanced Features, ISBN-10: 0134177290
3. Online documentation: Java 8 API: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api
4. Java Tutorial: https://docs.oracle.com/javase/tutorial

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak