Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do telekomunikacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-104-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Wójcik Robert (robert.wojcik@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawami telekomunikacji. W trakcie wykładów i ćwiczeń studenci poznają podstawowe pojęcia i zależności stanowiące podstawę współczesnej telekomunikacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe jednostki używane w telekomunikacji ETP1A_W10 Kolokwium
M_W002 Rozumie zasady i sposoby kodowania sygnałów i ich transmisji w łączach telekomunikacyjnych ETP1A_W04 Kolokwium
M_W003 Potrafi wskazać różnice pomiędzy mediami transmisyjnymi stosowanymi w telekomunikacji ETP1A_W11 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji ETP1A_W01 Kolokwium
M_W005 Zna systemy transmisyjne stosowane we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych ETP1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać podstawowe usługi telekomunikacyjne ETP1A_U13 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe jednostki używane w telekomunikacji + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zasady i sposoby kodowania sygnałów i ich transmisji w łączach telekomunikacyjnych + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wskazać różnice pomiędzy mediami transmisyjnymi stosowanymi w telekomunikacji + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna systemy transmisyjne stosowane we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać podstawowe usługi telekomunikacyjne + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Co to jest telekomunikacja? (2 godz.)
Pojęcie telekomunikacji, rys historyczny (S. Morse, A. G. Bell i inni), grupy kulturowe, obszary telekomunikacji (usługi, transmisja, komutacja, zarządzanie), modele systemów telekomunikacyjnych.
2. Podstawowe pojęcia, jednostki, ograniczenia. (2 godz.)
Sygnały, decybele i jednostki pochodne, pasmo transmisyjne, przepływność a szybkość generowania znaków, Claude Elwood Shannon, prawa Moore’a, Sarnoffa i Metcalfe’a.
3. Usługi telekomunikacyjne i urządzenia końcowe. (2 godz.)
Rola usług w telekomunikacji, klasyfikacje i przykłady usług, tworzenie usług, urządzenia końcowe.
4. Media transmisyjne. (2 godz.)
kable miedziane w telekomunikacji i teleinformatyce, kable światłowodowe, transmisja bezprzewodowa.
5. Transmisja sygnałów. (2 godz.)
Modulacje analogowe: AM, FM, PM, modulacje ASK, FSK, PSK, QAM, modulacja PCM, systemy dostępu wielokrotnego; multipleksowanie, systemy z rozproszonym widmem.
6. Kodowanie sygnałów. (2 godz.)
Kodowanie źródła, kodowanie detekcyjne i korekcyjne, kodowanie kanałowe, kodowanie liniowe, kodowanie szyfrujące.
7. Podstawowe zagadnienia sieciowe. (2 godz.)
Hierarchia w sieciach telekomunikacyjnych, rodzaje sieci, metody komutacji, techniki dostępowe, sieci radiokomunikacji ruchomej.
8. Komutacja i ruting. (2 godz.)
Klasyfikacja węzłów komutacyjnych, ewolucja komutacji, centrala telefoniczna i jej elementy, pola komutacyjne, sterowanie węzłów komutacyjnych, sygnalizacja.
9. Ruch telekomunikacyjny. (2 godz.)
Natężenie ruchu telekomunikacyjnego, wahania natężenia ruchu, strumienie zgłoszeń, jakość obsługi, model Erlanga ze stratami, ruch samopodobny.
10. Systemy transmisyjne. (2 godz.)
Systemy PDH, systemy SDH, ulepszenia SDH, OTN, przenoszenie ruchu IP w sieciach optycznych, zapewnianie odporności na uszkodzenia.
11. Systemy bezprzewodowe. (2 godz.)
Systemy komórkowe, lokalne sieci bezprzewodowe, systemy satelitarne.
12. Zarządzanie sieciami i usługami. (2 godz.)
Istota, potrzeba i cele zarządzania, główne funkcje systemów zarządzania sieciami, zarządzanie oparte na SNMP, sieci TMN, zarządzanie usługami, problemy i trendy.
13. Zagadnienia prawne, ekonomiczne i standaryzacyjne w telekomunikacji. (2 godz.)
Rodzaje firm telekomunikacyjnych, organy regulacyjne, standaryzacja w telekomunikacji: ITU-T, europejskie organizacje standaryzacyjne, IETF a inne organizacje standaryzacyjne, przykłady (case studies), sieć nowej generacji, dostęp szerokopasmowy.
14. Telekomunikacja a środowisko. (2 godz.)
Zagadnienia poboru mocy w urządzeniach telekomunikacyjnych, zasilanie ze źródeł przyjaznych środowisku, promieniowanie elektromagnetyczne a bezpieczeństwo ludzi.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Zarabianie końcówek do skrętki przewodów.
2. Skala logarytmiczna w telekomunikacji, decybel
3. Ruch telekomunikacyjny
4. Podstawowe komendy sieciowe systemu Windows i Linux
5. Techniki i protokoły sieciowe, Wireshark
6. Kodowanie sygnałów w telekomunikacji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.

Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem. Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie kolokwium końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie poprawkowe przedmiotu możliwe jest poprzez maksymalnie dwukrotne dodatkowe podejście do kolokwium końcowego.

W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki na poziomie maturalnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Jajszczyk, “Wstęp do telekomutacji”, WNT, Warszawa 2009, wyd. IV (dodruk)
Zalecenia ITU-T, standardy ETSI, dok. IETF
Czasopisma:
IEEE Communications Magazine
Przegląd Telekomunikacyjny
IEEE Transactions on Communications
IEEE Journal on Selected Areas in Communications
IEEE/ACM Transactions on Networking
Optical Switching and Networking

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Jajszczyk, Automatically switched optical networks: benefits and requirements, IEEE Communications Magazine 43 (2), S10-S15
2. Wójcik R., Domżał J., Duliński Z., Flow-aware multi-topology adaptive routing, IEEE Communications Letters, Volume:18, Issue: 9, pages 1539-1542, July 2014, DOI: 10.1109/LCOMM.2014.2334314
3. R Wójcik, A Jajszczyk, Flow oriented approaches to QoS assurance, ACM Computing Surveys (CSUR) 44 (1), 5
4. Domżał J., Duliński Z., Wójcik R., Wajda K., Stankiewicz R., Rząsa J., Kantor M., A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks, Computer Networks, Volume 77, February 2015, pages 18–41 ,doi:10.1016/j.comnet.2014.12.001
5. A Jajszczyk, R Wójcik, Emergency calls in flow-aware networks, IEEE Communications Letters 11 (9)
6. R Wójcik, J Domżał, Z Duliński, P Gawłowicz, P Jurkiewicz, Loop Resolution Mechanism for Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing, IEEE Communications Letters 19 (8), 1339-1342
7. R Wójcik, J Domzal, A Jajszczyk, Predictive flow-aware networks, Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2011), 2011 IEEE, 1-5
8. R Wojcik, D Garbacz, A Jajszczyk, A dynamic limitation mechanism for flow-aware networks, Communications (ICC), 2013 IEEE International Conference on, 2529-2533

Informacje dodatkowe: