Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka i techniki programowania 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-205-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do języka programowania i środowiska Matlab oraz języka programowania Python.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie rolę procesów i wątków w programowaniu ETP1A_W14 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawy niskopoziomowego programowania komputerów ETP1A_W14 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie zasady przeprowadzania obliczeń inżynierskich w środowisku Matlab ETP1A_W07, ETP1A_W14 Kolokwium
M_W004 Zna język UML i jego rolę w tworzeniu systemów informatycznych ETP1A_W14 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi rozwiązywać trudniejsze zadania algorytmiczne ETP1A_U15 Projekt
M_U002 Potrafi zapisywać algorytmy w obiektowym języku programowania ETP1A_U15 Projekt
M_U003 Potrafi stosować dynamiczne strukturalne danych ETP1A_U15 Projekt
M_U004 Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab ETP1A_W07, ETP1A_U15 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się ETP1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie rolę procesów i wątków w programowaniu + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawy niskopoziomowego programowania komputerów + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady przeprowadzania obliczeń inżynierskich w środowisku Matlab + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna język UML i jego rolę w tworzeniu systemów informatycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać trudniejsze zadania algorytmiczne + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zapisywać algorytmy w obiektowym języku programowania + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi stosować dynamiczne strukturalne danych + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (14 godzin), ćwiczeń laboratoryjnych (14 godzin) oraz projektu (14 godzin). Ćwiczenia laboratoryjne oraz projekt dotyczą materiału z bieżącego wykładu oraz poprzedniego „Metodyka i techniki programowania I”.

WYKŁADY

1. Język Matlab jako środowisko do obliczeń numerycznych i prototypowania algorytmów. Środowisko, porównanie z C++, typy danych.
2. Język Matlab: biblioteki/toolbox-y. Jak pisać efektywny kod w języku Matlab. Wizualizacja wyników.
3. Wprowadzenie do języka Python. Przykłady środowisk IDE, prosty program, podstawowe typy danych, warunki, pętle, funkcje,
4. Język Python: Kolekcje – Listy, krotki, napisy, etc…, klasy, wyrażenie lambda, obsługa plików
5. Język Python: obsługa wyjątków.
6-7. Wprowadzenie do języka UML.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

W module prowadzone są zajęcia laboratoryjne (komputerowe), w trakcie których studenci w sposób praktyczny realizują materiał prezentowany podczas wykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratorium jest obliczane na podstawie testów (tzw. wyjściówek) i kolokwiów odbywających się w trakcie semestru.

Zaliczenie poprawkowe przedmiotu możliwe jest na podstawie egzaminu ustnego. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest posiadanie nie więcej niż 3 nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektu. W semestrze II nie ma egzaminu, ocena końcowa == ocena z laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wykonuje laboratoria samodzielnie w ramach godzin niekontaktowych. Używa do tego celu konspektów dostarczonych do zajęć. Student może konsultować wyniki swojej pracy w ramach konsultacji z prowadzącym laboratorium lub wykład.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość materiału z przedmiotu „Metodyki i techniki programowania I”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stephen Prata, Język C++
2. Jerzy Grębosz, Symfonia C++
3. Bjarne Stroustrup, Język C++
4. Mark Lutz , Python. Wprowadzenie
5. P. Rudra: Matlab 7 dla naukowców i inżynierów”, PWN 2007.
6. J. Brzózka, L. Dorobczyński: „Matlab środowisko obliczeń naukowo-technicznych”, PWN 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zieliński T.P., Korohoda P., Rumian R. (redakcja całości): „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji: podstawy, multimedia, transmisja”, autorstwo 131 stron, współautorstwo 87 stron, PWN, Warszawa 2014.
2. Bułat J., Duda K., Socha M., Turcza P., Zieliński T.P., Duplaga M.: “Computational Tasks in Computer-Assisted Transbronchial Biopsy”, Future Generation Computer Systems (Elsevier), vol. 26, iss. 3, str. 455–461, IF 2.229, 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak