Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-309-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, w tym proces zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie) wraz z procesem podejmowania decyzji, jak również wybrane koncepcje i problemy związane z organizacjami i zarządzaniem. Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 współczesne wyzwania i uwarunkowania zarządzania organizacjami, podstawowe koncepcje zarządzania, elementy procesu zarządzania, istotę i znaczenie planowania i kontrolowania ETP1A_W18 Kolokwium
M_W002 zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania, podstawowe problemy występujące w organizacjach ETP1A_W18 Kolokwium
M_W003 zasady motywowania pracowników, style kierowania, procesy informacyjno-decyzyjne oraz zasady i metody podejmowania decyzji ETP1A_W18 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, stworzyć plan strategiczny i operacyjny, zaprojektować strukturę organizacyjną ETP1A_U16 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 współczesne wyzwania i uwarunkowania zarządzania organizacjami, podstawowe koncepcje zarządzania, elementy procesu zarządzania, istotę i znaczenie planowania i kontrolowania + - - - - - - - - - -
M_W002 zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania, podstawowe problemy występujące w organizacjach + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady motywowania pracowników, style kierowania, procesy informacyjno-decyzyjne oraz zasady i metody podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, stworzyć plan strategiczny i operacyjny, zaprojektować strukturę organizacyjną - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja i jej otoczenie. Kryteria oceny sprawności działań. Role i umiejętności kierownicze.
2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Modele organizacji.
3. Proces zarządzania. Planowanie strategiczne.
4. Proces zarządzania. Planowanie operacyjne.
5. Proces zarządzania. Organizowanie.
6. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
7. Proces zarządzania. Motywowanie. Style kierowania
8. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
9. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Proces podejmowania decyzji.
10. Zarządzanie w kontekście zmian. Rozwój organizacji.
11. Kulturowe uwarunkowania zarządzania. Zarządzanie w warunkach globalizacji.
12. Rozwój teorii zarządzania i podstawowe koncepcje zarządzania.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Analiza progu rentowności.
2. Style kierowania.
3. Formułowanie misji i planu strategicznego.
4. Metody planowania operacyjnego.
5. Projektowanie struktur organizacyjnych.
6. Proces podejmowania decyzji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów (każdy z wynikiem na poziomie min. 50%) oraz wykonanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium oraz wynikach wykonanych zadań, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: oceny z zadań (45%) i średnia ocen ze sprawdzianu/kolokwium (55%), przy czym sprawdzian musi być zaliczony z wynikiem min. 50%.
Zasady uzyskania zaliczenia w drugim terminie określa prowadzący zajęcia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J, Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
4. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
5. Peszko A. (red.), Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
6. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
7. Quinn R.E. Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007
8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
11. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo “Helion”, Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
8. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
9. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. (2014). Proces zarządzania w praktyce, Kraków: Wydawnictwa AGH.
2. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Duda J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
5. Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
6. Codogni M., Duda J., Kusa R.(2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1), 7-21.
7. Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji. Nr 5, 31-37.
8. Kusa, R. (2015), Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości, „Marketing i Rynek”,. 22(5), 696–707.
9. Brożyna M., Codogni M., Górski P., Krupa M., Krzemińska-Krupa E., Kusa R., Molis J., Pawnik W., Zielińska A.M. (2013). Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania. Kraków: Wydawnictwa AGH.
10. Kusa, R. (2012), Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa, w: A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji (s.59-70), Kraków: Mfiles.pl.
11. Kusa, R. (2010), Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych, „Ekonomia Menedżerska”, nr 7, 31–41
12. Kusa, R. (2009). Organizacje pozarządowe jako źródło wiedzy dla organizacji komercyjnych, “Organizacja i kierowanie”, 3(137), 135-144
13. Kusa, R. (2008). Zarządzanie konkurencyjnością małych przedsiębiorstw usługowych, w: Stanisław Marciniak i Janusz Ostaszewski (red.), Nowoczesne instrumenty zarządzania (ss. 213-219), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.