Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-406-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot pozwala zdobyć więdzę nt. budowy i działania sieci komputerowych, umożliwia nabycie umiejętności planowania, budowy i konfiguracji urządzeń sieciowych warstwy 2 i 3.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W16 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W17, ETP1A_W16 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W16 Studium przypadków ,
Kolokwium,
Egzamin
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W17, ETP1A_W16 Studium przypadków ,
Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci ETP1A_U14, ETP1A_U11 Kolokwium
M_U002 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami ETP1A_U14 Kolokwium
M_U003 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych ETP1A_U14 Studium przypadków ,
Kolokwium,
Egzamin
M_U004 student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ETP1A_U16 Studium przypadków
M_U005 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej ETP1A_U14 Studium przypadków ,
Kolokwium
M_U006 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci ETP1A_U02 Studium przypadków
M_U007 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej ETP1A_U14 Studium przypadków ,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności ETP1A_K04, ETP1A_K01 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
58 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji + - + - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci - - + - - - - - - - -
M_U002 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami - - + - - - - - - - -
M_U003 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych + - + - - - - - - - -
M_U004 student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - + - - - - - - - -
M_U005 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej - - + - - - - - - - -
M_U006 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci - - + - - - - - - - -
M_U007 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 58 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu oraz zajęć laboratoryjnych.

Wykład:
1. Wprowadzenie do sieci komputerowych (modele warstwowe, rodzaje sieci komputerowych, urządzenia sieci komputerowych)
2. Adresacja urządzeń sieciowych warstwy 2 i 3
3. Rodzina standardów IEEE 802.1 i IEEE 802.3 (m. in.:STP, wybrane firmowe metody zwiększania niezawodności, agregacja łączy, metody zabezpieczania portów oraz urządzeń sieciowych, sieci wirtualne)
4. Metody doboru trasy w sieciach IP (urządzenia pracujące w warstwie III, rodzaje metod doboru trasy, trasowanie statyczne, trasowanie dynamiczne, RIP, OSPF)
5. Listy sterowania dostępem, translacja adresów
6. Dynamiczne przydzielanie adresów

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Laboratorium:
1. Zasady bezpiecznego użytkowania laboratorium, dostęp do konfiguracji urządzeń sieciowych
2. Adresacja sieci
3. Wirtualne sieci lokalne
4. STP
5. Zabezpieczenie portów przełącznika
6. Agregacja interfejsów
7. Konfiguracja typu: „router on the stick”
8. Wybrane protokoły dynamicznego doboru tras, trasy statyczne, redystrybucje tras
9. Konfiguracja mechanizmów list sterowania dostępem – ACL
10. Usługi dynamicznego przydzielania i translacji adresów
11. Konfiguracja przykładowych rozbudowanych sieci warstwy 2 i 3

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne kończą się kolokwium zaliczeniowym. Student ma prawo do terminu poprawkowego zgodnie z regulaminem studiów.
Student ma prawo przystąpić do egzaminu i do egzaminu poprawkowego zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć laboratoryjnych i oceny z egzaminu, jeżeli obie te oceny są pozytywne. Ocena końcowa jest negatywna jeżeli student uzyska ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych lub ocenę negatywną z egzaminu.

W przypadku nieuzyskania pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych (egzaminu) w podstawowym terminie, student może przystąpić do pierwszego poprawkowego zaliczenia laboratorium (egzaminu), z którego może uzyskać maksymalnie ocenę 4,0.

W przypadku nieuzyskania pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych (egzaminu) w terminie podstawowym oraz pierwszym poprawkowym, student może przystąpić do drugiego poprawkowego zaliczenia laboratorium (egzaminu), z którego może uzyskać maksymalnie ocenę 3,0.

W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej innych ocen stosuje się progi jak zdefiniowano w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do samodzielnego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych wg udostępnionych instrukcji. Student może skorzystać z konsultacji w celu wyjaśnienia ewentualnych problemów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność zapisu i konwersji liczb w postaci heksadecymalnej i binarnej, umiejętność konfiguracji adresu IP komputera z dowolnym systemem operacyjnym, znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O'Reilly and Associates, Inc, 2000
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco Press, 2005
5 Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
6 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
7 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP), RFC1058 (RIP), RFC2453 (RIPv2), RFC2131 (DHCP), RFC1034 i RFC1035 (DNS), RFC2960 (SCTP), 3550 (RTP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC2460 (IPv6)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet — An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks / Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Jacek RZĄSA, Andrzej JAJSZCZYK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2012 R. 85 nr 7, s. 566–575. — Bibliogr. s. 575

Dynamic power capping for multilayer hybrid power networks / Jacek RZĄSA, Piotr BORYŁO, Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2014 [Dokument elektroniczny] : Global Communications conference, exhibition & industry forum : Austin, TX USA, 8–12 December 2014 / The Institute of Electrical and Electronic Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-3511-6. — S. 2563–2569. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2569, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-4799-3512-3

Energy aware routing and aggregation in multulayer optical networks / Artur LASOŃ, Jacek RZĄSA, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // W: ICTON 2013 [Dokument elektroniczny] : 15th International Conference on Transparent Optical Network : Cartagena, Spain, June 23–27, 2013 / eds. Marek Jaworski, Marian Marciniak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — ISBN: 978-1-4799-0683-3. — S. 1–4, We.B4.3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — W bazie Web of Science dod. seria: International Conference on Transparent Optical Networks ; ISSN 2162-7339

On stability of virtual topologies in dynamic multilayer networks / Jacek RZĄSA, Artur LASOŃ, Krzysztof RUSEK, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE HPSR [Dokument elektroniczny] : 2012 IEEE 13th international conference on High Performance Switching and Routing : June 24–27, 2012, Belgrade, Serbia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, 2012. — e-ISBN: 978-1-61284-0833-6. — S. 127–132. Bibliogr. s. 132, Abstr.. — W bazie Web of Science wydanie w serii: IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing ; ISSN 2325-5595. — ISBN 978-1-4577-0832-9

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych opracowanych w projekcie POWR.03.04.00-00-D002/16, realizowanym w latach 2017-2019 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.