Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-502-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych informacji na temat temat organizacji sieci, protokołów oraz usług telekomunikacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach zintegrowanych usługowo ETP1A_W09, ETP1A_W11 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
M_W002 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach ETP1A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
M_W003 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W17, ETP1A_W16, ETP1A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
M_W004 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów ETP1A_W02 Zaliczenie laboratorium
M_W005 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W16, ETP1A_W02 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach ETP1A_U09 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci ETP1A_U14 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe ETP1A_U02 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne ETP1A_U16 Zaliczenie laboratorium
M_U005 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski ETP1A_U04, ETP1A_U02 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w grupie ETP1A_K04, ETP1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Rozumie potrzebę uczenia się ETP1A_K04 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach zintegrowanych usługowo + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe - - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne - - + + - - - - - - -
M_U005 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie - - + + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę uczenia się + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu, ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektu

WYKŁADY:
1.Organizacja przedmiotu. Podstawowe informacje na temat obszarów sieci, protokołów oraz usług telekomunikacyjnych
Informacje na temat sposobu prowadzenia przedmiotu oraz warunków uzyskania zaliczenia. Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. Adresacja i numeracja. Definicja QoS (Quality of Service). Czynniki warunkujące QoS, wady i zalety. Sposoby zapewniania QoS. Protokoły komunikacyjne. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, dobór trasy, realizacja połączenia i nadzór nad nim. Rola systemów sygnalizacji i zarządzania.
2. System PCM
Sieci telefoniczne i zintegrowane. Funkcje elementów sieci telekomunikacyjnej. Numeracja i adresacja.
3. Synchronizacja i sygnalizacja w sieciachTechniki realizacji komutacji i transmisji. Synchronizacja pracy sieci. Modulacja impulsowo-kodowa. System PCM. Protokoły komunikacyjne i systemy sygnalizacji. Techniki multipleksacji i komutacji.
5.Sygnalizacja DSS1, budowa i znaczenie warstw 1, 2 i 3. Procedury wymiany ramek i wiadomości w typowych stanach pracy sieci.
4. Telefonia IP
6. Podstawy techniki ATM
Ewolucja sieci szerokopasmowych. Terminale szerokopasmowe, proces generacji ruchu. Kanały i ścieżki wirtualne. Architektura protokołu ATM. Budowa i funkcjonalność urządzeń ATM. Interfejsy ATM, warstwa fizyczna i funkcjonalność. Sygnalizacja i zarządzanie w ATM. Adresacja.
7. Warstwa AAL i podstawowe aspekty realizacji usług multimedialnych (2 godz.)
Klasy ruchu. Wsparcie dla realizacji usług multimedialnych ze zdefiniowanym poziomem QoS. Funkcje AAL. Wersje AAL.
8.Podstawy inżynierii ruchu w ATM
Cechy zarządzania ruchem (TE) w ATM, podstawowe reguły: przydzielanie zasobów, klasy ruchu, CAC, UPC, stosowanie ścieżek i kanałów wirtualnych, kontrakt ruchowy, zaawansowane mechanizmy TE. Koncepcja pasma wirtualnego.
9.Podstawowe informacje o technice MPLS
Motywacja wprowadzenia techniki MPLS. Stosowanie ścieżek LST, mechanizmy tworzenia śeżek. Specyfika zarządzania ruchem w MPLS,
10.Podstawowe informacje o technice GMPLS
Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy etykiety uogólnionej. Protokoły trasowania i sygnalizacji w GMPLS, CR-LDP oraz RSVP-TE. Rola Link Management protocol. (LMP). Typy interfejsów i sposób kodowania etykiet.
11.Podstawowe aspekty niezawodności sieci
Podstawowe definicje i parametry Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy
12.Podsumowanie, perspektywy rozwoju sieci szerokopasmowych (2 godz.)
Aspekty budowy wieloprotokołowych i wielousługowych sieci operatorskich. Sieci optyczne w standardzie OTN. Sieci optyczne OBS, OPS, OCS. Podstawowe aspekty niezawodności sieci. Kierunki rozwoju sieci szerokopasmowych. Konwergencja sieci, sieci NGN, ewolucja Internetu nowej generacji

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

LABORATORIA są podzielona na dwie części: Podstawowe usługi telekomunikacyjne (KE) oraz Sieci telekomunikacyjne (KT)
Cześć pierwsza:
1.Prezentacja sygnalizacji DSS1
2.Sygnalizacja DSS1 – mechanizmy zestawiania połączeń
3.Testery telekomunikacyjne
4.Programowanie central PBX – centrala PLATAN
5.Centrale z VoIP – centrala SLICAN
Ocena zaliczenia pierwszej części ćwiczeń laboratoryjnych obliczana jest na podstawie:
• punkty za aktywność 4×10pkt = 40pkt
• test zaliczeniowy 60pkt
Ocena jest wystawiana zgodnie z Regulaminem Studiów.

Część druga:
6. Podstawy konfiguracji urządzeń ATM
7. Mechanizmy zarzadzania ruchem w sieci ATM
8. Konfiguracja aplikacji multimedialnych korzystających z sieci ATM
9. Podstawy konfiguracji urządzeń MPLS
10. Konfiguracja niezawodności w sieci MPLS

Ćwiczenia projektowe (10h):

Zadanie projektowe polega na zaprojektowaniu systemu teleinformatycznego dla dedykowanego zastosowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, projektu oraz egzaminu.
2. Ocena końcowa jest jest obliczana zgodnie z Regulaminem Studiów na podstawie średniej ważonej ocen laboratorium 40%, projektu 20% oraz egzaminu 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, Third Edition, 1998.
4. B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, Morgan Kaufman Publishers, 2000.
5. Rekomendacja ITU-T G711, G726
6. Golański R. (red): Wybrane systemy i układy scalone w telekomunikacji cyfrowej. Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków, 1995
7. D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ 2007.
8. W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Management and monitoring layer of optical network for time and frequency transfer / J. KOŁODZIEJ, J. STĘPIEŃ, W. Bogacki, K. Turza // W: 2013 Joint UFFC, EFFC, EFTF and PFM symposium [Dokument elektroniczny] : 21–25 July 2013, Prague, Czech Republic / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], 2013. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4673-5686-2 ; ISBN 978-1-4799-0341-2. — e-ISBN: 978-1-4673-5994-8. — S. 325–328. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — W bazie Web of Science: 2013 Joint European Frequency and Time Forum & International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC). — (Joint European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium ; ISSN 2327-1914). — ISBN: 978-1-4799-0342-9
2. Analiza możliwości realizacji systemu sterowania kolejowego na podstawie publicznych sieci transmisyjnych w zgodności z zaleceniami normy PN-EN 50159 — [Analysis of the feasibility of rail control system based on the public transmission networks in compliance with the recommendations of PN-EN 50159 / Jacek STĘPIEŃ, Jacek KOŁODZIEJ, Tadeusz UHL, Jacek Blat // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2013 nr 11, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35
3.Przegląd protokołów wąskopasmowej transmisji danych po liniach energetycznych — A review of narrowband powerline data transmission protocols / Jacek STĘPIEŃ, Jacek KOŁODZIEJ, Witold MACHOWSKI, Adam Tarnawski // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 12, s. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2017/12/56.pdf
4.Recovery synchronization in ANS-DM demodulator / Jacek KOŁODZIEJ, Jacek STĘPIEŃ, Ryszard GOLAŃSKI, Witold MACHOWSKI, Juliusz GODEK // W: ICSES’16 [Dokument elektroniczny] : 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings / ed. by Witold Machowski, Jacek Stępień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-1-5090-2667-8. — e-ISBN: 978-1-5090-2666-1. — S. 73–78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 78, Abstr.
5.Transmission system with variable duration of bits – proposal of synchronization / Juliusz GODEK, Ryszard GOLAŃSKI, Jacek KOŁODZIEJ, Jacek STĘPIEŃ // W: ICSES 2014 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Signals and Electronic Systems : Poznań, Poland, 11–13 September 2014 : international conference / Faculty of Electronics and Telecommunications. Poznan University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznan : University of Technology], 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-7009-4. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.
6.Zmodyfikowany protokół Ethernet w systemach samochodowych — Modified Ethernet protocol for automotive systems / Jacek STĘPIEŃ, Jacek KOŁODZIEJ, Witold MACHOWSKI, Ryszard GOLAŃSKI, Juliusz GODEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 2, s. 192–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2017/2/42.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak