Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design Laboratory - przedmiot obieralny w j.angielskim
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-503-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma służyć bliższemu zapoznaniu się uczestników ze szczególnie interesującymi dla nich zagadnieniami, które są przedmiotem badań naukowych na Wydziale.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich ETP1A_U13 Prezentacja
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów ETP1A_U12, ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U16 Prezentacja
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETP1A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów ETP1A_K02, ETP1A_K03 Prezentacja
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały ETP1A_K05 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - + - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 47 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (28h):
Zajęcia są prowadzone w języku angielskim

Celem zajęć jest rozwiązanie prostego zagadnienia technicznego, począwszy od koncepcji, poprzez wykonie projektu, na testowaniu i sporządzeniu dokumentacji skończywszy (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Zajęcia odbywają się w różnych laboratoriach (ew. grupach badawczych) Katedry Elektroniki i Katedry Telekomunikacji, w zależności od wybranego tematu do realizacji.

W Katedrze Elektroniki proponowana jest współpraca w ramach następujących grup tematycznych:

 • Systems and Networks
 • Speech Technology
 • Microprocessor Technology
 • Microwaves
 • Sensors and Acquisition Systems
 • Analogous Circuits
 • Spintronics
 • Design of Microcontrollers, FPGA, DSP
 • Sensors

W Katedrze Telekomunikacji proponowana jest współpraca w ramach następujących grup tematycznych:

 • Multimedia Systems and Networks
 • Processing of Multimedia
 • Services in Networks
 • Wireless Computer Networks
 • Software Defined Networks
 • Cybersecurity, Reliability and Risk
 • Software Defined Radio Technology

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana na postawie zebranej liczby punków na każdy z etapów realizacji projektu. Waga każdego z etapów jest rożna w zależności od typu projektu i jest podawana przez prowadzących na pierwszych zajęciach projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem udziału z zajęcia jest terminowe zapisanie się do grupy tematycznej. W przypadku większej liczy chętnych niż liczba miejsc w grupie, brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Szczegóły nt. literatury, stosowanego sprzętu oraz oprogramowania, które są adekwatne z punktu widzenia współpracy z poszczególnymi zespołami badawczymi, muszą zostać uzgodnione indywidualnie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak.