Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzia CAD
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-509-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach tego modułu studenci poznają współczesne narzędzia wspomagania projektowania (Computer Aided Design, CAD) oraz nabiorą wprawy w przygotowywaniu rysunków i dokumentacji technicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna metodologię projektowania części maszyn i tworzenia dokumentacji technicznej ETP1A_W16, ETP1A_W13, ETP1A_W08 Zaliczenie laboratorium
M_W002 zna współczesne narzędzia komputerowego wspomagania procesu projektowania (CAD) ETP1A_W16, ETP1A_W13, ETP1A_W08 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi korzystać z narzędzi komputerowego wspomagania procesu projektowania (CAD) ETP1A_U06, ETP1A_U04 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość znaczenia komputerowego wspomagania procesu projektowania części mechanicznych w procesie rozwoju produktu ETP1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna metodologię projektowania części maszyn i tworzenia dokumentacji technicznej + - + - - - - - - - -
M_W002 zna współczesne narzędzia komputerowego wspomagania procesu projektowania (CAD) + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi korzystać z narzędzi komputerowego wspomagania procesu projektowania (CAD) - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość znaczenia komputerowego wspomagania procesu projektowania części mechanicznych w procesie rozwoju produktu + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

Omówienie metod przekazu informacji technicznej jako elementu niezbędnego w procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn.
Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny systemów komputerowego wspomagania procesu projektowania CAx. Klasyfikacja i przykłady systemów projektowania i obliczeń inżynierskich. Charakterystyka i struktura zaawansowanych systemów CAD. Moduły ogólne i specjalistyczne z zastosowaniami. Modelowanie 3D bryłowe i powierzchniowe. Modelowanie części, podzespołów i układów złożonych. Tworzenie wykonawczej dokumentacji rysunkowej na podstawie modelu 3D. Wirtualne testowanie – analizy kinematyczne i wytrzymałościowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Indywidualne i zespołowe wykonywanie modeli 3D części, podzespołów i układów złożonych o narastającym stopniu trudności, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Wykorzystanie technik modelowania bryłowego i powierzchniowego w realizacji zadanych ćwiczeń. Właściwy dobór narzędzi modelowania w zależności od kontekstu operacji. Wykorzystanie edycja i tworzenie baz danych materiałów i elementów konstrukcyjnych. Wykonanie rysunków 2D na podstawie modelu 3D. Podstawowe analizy wytrzymałościowe i kinematyczne mechanizmów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. W trakcie trwania semestru przeprowadzonych zostankie kilka kolokwiów cząstkowych sprawdzających praktyczne umiejętności modelowania CAD.
2. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych poszczególnych z kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004
2. O. Ostrowsky: Engineering drawing with CAD applications, Elsevier 2007
3. H. Hoischen: Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele, Darstellende Geometrie. Cornelsen, 2016
4. Siemens NX, Users manual, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pieczonka, L., & Uhl, T. (2009). Exact geometrical modelling and uncertainty analysis of metal foams. In Proceedings of the Computer Methods in Mechanics Conference (CMM2009). Poland.
Pieczonka, L., & Uhl, T. (2011). Finite Element Model Updating Under Uncertainty. In T. Uhl (Ed.), Selected problems of modal analysis of mechanical systems (pp. 99–107). Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (ITeE-PIB).
Pieczonka, L., Aymerich, F., Brozek, G., Szwedo, M., Staszewski, W. J., & Uhl, T. (2013). Modelling and numerical simulations of vibrothermography for impact damage detection in composites structures. Structural Control and Health Monitoring, 20(4), 626–638.

Informacje dodatkowe:

brak