Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezprzewodowe sieci komputerowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-602-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Standardy bezprzewodowych sieci komputerowych. Architektury bezprzewodowych sieci komputerowych. Działanie protokołów w bezprzewodowych sieciach komputerowych. Wydajność pracy bezprzewodowych sieci komputerowych. Uwierzytelnienie stacji i bezpieczeństwo transmisji w bezprzewodowych sieciach komputerowych. Niesprawiedliwy dostęp do kanału radiowego. Anomalie przepływności. Zwiększanie zasięgu działania. Tworzenie sieci wirtualnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zadania i funkcje warstwy fizycznej i łącza danych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. ETP1A_W12, ETP1A_W04 Kolokwium,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z budowy i organizacji bezprzewodowych sieci komputerowych, urządzeń wchodzących w ich skład oraz mechanizmów i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami sieci. ETP1A_W12, ETP1A_W15, ETP1A_W09 Kolokwium,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W003 Student dysponuje wiedzą na temat aktualnych rozwiązań i standardów IEEE 802.11 i IEEE 802.15. ETP1A_W11 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie przebadać urządzenia bezprzewodowych sieci komputerowych takie jak karta sieciowa, punkt dostępowy, router dostępowy, regenerator. ETP1A_U14, ETP1A_U12, ETP1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej przy użyciu różnych algorytmów szyfrujących oraz zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami i atakami. ETP1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student umie zoptymalizować pracę urządzeń bezprzewodowych sieci komputerowych takich jak karta sieciowa, punkt dostępowy, router dostępowy, regenerator. ETP1A_U14, ETP1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U004 Student potrafi rozszerzyć zasięg działania sieci bezprzewodowej. ETP1A_U14, ETP1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Student potrafi ocenić wydajność pracy urządzeń sieciowych różnych standardów współdzielących to samo pasmo częstotliwości. ETP1A_U10, ETP1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Student umie połączyć ze sobą i skonfigurować urządzenia bezprzewodowych sieci komputerowych takie jak karta sieciowa, punkt dostępowy, router dostępowy, regenerator. ETP1A_U14, ETP1A_U12, ETP1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci. ETP1A_U11, ETP1A_U16, ETP1A_U10, ETP1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi efektywnie współpracować w małym (dwu-, trzyosobowym) zespole, rozwiązującym w ramach ćwiczeń laboratoryjnych problemy dotyczące wybranych elementów składających się na infrastrukturę bezprzewodowej sieci komputerowej. ETP1A_K04, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Potrafi samodzielnie i w grupie rozpatrzyć nowe problemy, zidentyfikowane w trakcie ćwiczenia i podjąć działania w celu ich rozwiązania. Potrafi zgłosić problemy oraz ukończenie zadania. ETP1A_K04, ETP1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zadania i funkcje warstwy fizycznej i łącza danych dla bezprzewodowych sieci komputerowych. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z budowy i organizacji bezprzewodowych sieci komputerowych, urządzeń wchodzących w ich skład oraz mechanizmów i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami sieci. + - + + - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą na temat aktualnych rozwiązań i standardów IEEE 802.11 i IEEE 802.15. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przebadać urządzenia bezprzewodowych sieci komputerowych takie jak karta sieciowa, punkt dostępowy, router dostępowy, regenerator. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej przy użyciu różnych algorytmów szyfrujących oraz zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami i atakami. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie zoptymalizować pracę urządzeń bezprzewodowych sieci komputerowych takich jak karta sieciowa, punkt dostępowy, router dostępowy, regenerator. - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi rozszerzyć zasięg działania sieci bezprzewodowej. - - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi ocenić wydajność pracy urządzeń sieciowych różnych standardów współdzielących to samo pasmo częstotliwości. - - + - - - - - - - -
M_U006 Student umie połączyć ze sobą i skonfigurować urządzenia bezprzewodowych sieci komputerowych takie jak karta sieciowa, punkt dostępowy, router dostępowy, regenerator. - - + - - - - - - - -
M_U007 Student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi efektywnie współpracować w małym (dwu-, trzyosobowym) zespole, rozwiązującym w ramach ćwiczeń laboratoryjnych problemy dotyczące wybranych elementów składających się na infrastrukturę bezprzewodowej sieci komputerowej. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie i w grupie rozpatrzyć nowe problemy, zidentyfikowane w trakcie ćwiczenia i podjąć działania w celu ich rozwiązania. Potrafi zgłosić problemy oraz ukończenie zadania. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wykłady są prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych opracowanych w projekcie POWR.03.04.00-00-D002/16, realizowanym w latach 2017-2019 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i odbywają się według następującego planu:

1. Wstęp do bezprzewodowych sieci komputerowych
Rozwój komputerów mobilnych. Cel stosowania sieci bezprzewodowych. Klasyfikacja sieci bezprzewodowych. Aplikacje bezprzewodowe. Urządzenia bezprzewodowe. Różnice pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Ewolucja sieci bezprzewodowych. Problemy sieci bezprzewodowych. Atrybuty sieci bezprzewodowych. Historia rozwoju sieci bezprzewodowych. Sieci bezprzewodowe w odniesieniu do poszczególnych warstw modelu OSI/ISO.

2. Warstwa fizyczna bezprzewodowych sieci komputerowych.
Podstawy transmisji radiowej. Uproszczony schemat typowego łącza bezprzewodowego. Przegląd częstotliwości stosowanych w komunikacji bezprzewodowej. Rodzaje anten stosowanych w sieciach bezprzewodowych. Propagacja sygnału: LOS i NLOS. Problemy wielodrogowości i mobilność w sieciach bezprzewodowych. Mechanizmy kompensacji błędów. Rodzaje multipleksacji. Rodzaje modulacji. Techniki rozpraszania widma.

3. Warstwa łącza danych bezprzewodowych sieci komputerowych.
Przedstawienie i porównanie algorytmów ARQ. Metody wielodostępu do kanału radiowego. Realizacja transmisji dwukierunkowej – duplexing. Porównanie metod: FDMA, TDMA, CDMA i SDMA. Bezprzewodowe sieci pakietowe. Omówienie podstawowych protokołów wielodostępu: Aloha, slotted Aloha, DAMA, R-Aloha.

4. Protokoły wielodostępu do kanału radiowego.
Omówienie wybranych protokołów wielodostępu: PRMA, R-TDMA, CSMA, CSMA-CD, MACA, MACAW, MACA-BI, RIMA-SP, RIMA-DP, RIMA-BP, polling, ISMA, SAMA, FAMA, BTMA, DBTMA, MARCH, IBM Hybrid MAC. Porównanie i ograniczenia metod wielodostępu. Problem doboru właściwej metody dostępu do kanału radiowego.

5. Bezprzewodowe sieci osobiste – część I.
Omówienie standardu Bluetooth. Wprowadzenie, w tym idea utworzenia standardu, historia, wyjaśnienie nazwy, krótka charakterystyka. Klasy mocy. Tworzenie pikosieci i sieci typu scatternet. Adresacja. Stany pracy urządzeń Bluetooth. Omówienie trybów oszczędzania poboru energii. Porównanie warstw standardu Bluetooth do modelu warstwowego OSI/ISO.

5. Bezprzewodowe sieci osobiste – część II.
Omówienie standardu Bluetooth. Omówienie wszystkich warstw standardu. Łącze SCO i ACL. Formaty ramek. Uzyskiwane przepływności w standardzie Bluetooth. Bezpieczeństwo transmisji. Profile Bluetooth. Omówienie wszystkich rozszerzeń standardu Bluetooth.

7. Bezprzewodowe sieci osobiste – część III.
Omówienie pozostałych standardów WPAN IEEE 802.15. Charakterystyka standardów. Zastosowania każdego z omawianych standardów. Omówienie architektury, topologii pracy, warstwy fizycznej oraz warstwy kontroli dostępu do kanału radiowego. Zakresy fal radiowych. Problem oszczędzania poboru energii. Bezpieczeństwo transmisji. Formaty ramek. Problem występowania interferencji w pasmach nielicencjonowanych.

8. Lokalne sieci bezprzewodowe – część I.
Wstęp do lokalnych sieci bezprzewodowych. Zalety i wady sieci WLAN. Architektura standardu IEEE 802.11. Poszczególne warstwy oraz funkcje wspierane przez standard. Usługi realizowane przez stacje i system dystrybucji. Klasy ramek. Warstwa fizyczna standardu IEEE 802.11: FHSS, DSSS i IR.

9. Lokalne sieci bezprzewodowe – część II.
Warstwa MAC standardu IEEE 802.11. Mechanizm wykładniczego backoffu. Funkcja DCF. Tryb pracy RTS/CTS. Stosowanie fragmentacji ramek. Funkcja PCF. Formaty ramek. Stosowanie różnych trybów adresacji. Rodzaje ramek warstwy MAC.

10. Lokalne sieci bezprzewodowe – część III.
Omówienie funkcji zarządzających na poziomie warstwy MAC standardu IEEE 802.11: synchronizacji, zarządzania poborem energii, przyłączania stacji do sieci WLAN, uwierzytelnienia i asocjacji stacji, mechanizmu WEP, bezpieczeństwa transmisji oraz utrzymania bazy MIB. Przedstawienie rozszerzeń standardu IEEE 802.11: 802.11a, 802.11b.

11. Lokalne sieci bezprzewodowe – część IV.
Przedstawienie rozszerzeń standardu IEEE 802.11: 802.11c, 802.11d, 802.11e, 802.11f, 802.11g, 802.11h.

12. Lokalne sieci bezprzewodowe – część V.
Przedstawienie rozszerzeń standardu IEEE 802.11: 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11m, 802.11n, 802.11p, 802.11r, 802.11s, 802.11t, 802.11u, 802.11v, 802.11w, 802.11y.

13. Lokalne sieci bezprzewodowe – część VI.
Przedstawienie rozszerzeń standardu IEEE 802.11: 802.11aa, 802.11ab, 802.11ac, 802.11ad, 802.11ae, 802.11af. Rozszerzenia standardu IEEE 802.11 znajdujące się w wersji ‘draft’. Stosowanie różnych warstw fizycznych standardu IEEE 802.11 w urządzeniach mobilnych. Rynek lokalnych sieci bezprzewodowych.

14. Miejskie sieci bezprzewodowe.
Omówienie rodziny standardów IEEE 802.16 – WiMAX. Omówienie architektury, topologii pracy, warstwy fizycznej oraz warstwy kontroli dostępu do kanału radiowego. Zakresy fal radiowych. Problem oszczędzania poboru energii. Bezpieczeństwo transmisji. Świadczenie usług z odpowiednią jakością QoS. Przełączanie międzykomórkowe. Formaty ramek.

15. Problemy sieci teleinformatycznych oraz kierunki rozwoju tych sieci.
Wykład końcowy. Analiza problemów stacji jawnych, ukrytych oraz intruzów. Metody synchronizacji oraz ograniczania poboru energii. Transmisja multikastowa w sieciach bezprzewodowych. Świadczenie usług z określoną jakością QoS w bezprzewodowych sieciach komputerowych oraz kierunki rozwoju tych sieci.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Ćwiczenia laboratoryjne są prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych opracowanych w projekcie POWR.03.04.00-00-D002/16, realizowanym w latach 2017-2019 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i odbywają się według następującego planu:
1. Badanie wydajności pracy protokołu CSMA/CA z użyciem oprogramowania COMNET.
2. Analiza struktury ramek standardu IEEE 802.11 przy użyciu oprogramowania Wireshark.
3. Analiza działania mechanizmu WEP.
4. Analiza działania mechanizmu WPA/WPA2.
5. Tworzenie i konfiguracja wirtualnych sieci WLAN.
6. Badanie możliwości transmisji danych w trybie ad-hoc oraz infrastruktura w oparciu o urządzenia standardu Bluetooth oraz badanie interferencji pomiędzy urządzeniami standardu Bluetooth oraz siecią WLAN standardu IEEE 802.11.
7. Analiza działania standardu IEEE 802.1X oraz protokołów RADIUS i EAP.
8. Rozszerzanie zasięgu działania sieci bezprzewodowej – konfiguracja routera oraz mostu standardu IEEE 802.11 w różnych trybach pracy.
9. Analiza możliwości transmisji danych w sieciach ad-hoc standardu IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Problem anomalii przepływności.
10.Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (10h):

W ramach przedmiotu studenci mają do wykonania mini-projekt: rozszerzone sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego z użyciem symulacji komputerowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium, projektu oraz z egzaminu. Przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z laboratorium oraz projektu. Student ma prawo do jednokrotnego zaliczenia poprawkowego laboratorium, realizowanego jako kolokwium ustne, pod warunkiem praktycznego wykonania w ramach modułu co najmniej 8 z 9 opisanych w syllabusie ćwiczeń laboratoryjnych. Student ma prawo do jednokrotnego zaliczenia poprawkowego projektu z użyciem nowych scenariuszy badawczych określonych przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (35%), projektu (10%) i egzaminu (55%) uzyskanych we wszystkich terminach. Sposób wyznaczania oceny końcowej: w przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek usprawiedliwionych nieobecności we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości z zakresu przedmiotów „Sieci komputerowe”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Gast: 802.11ac – A Survival Guide, 2013.
2. H. Lobiod, H. Afifi, C. de Santis: Wi-Fi, Bluetooth. ZigBee, and WiMAX, Springer, 2007.
3. E. Hossain, K. Leung: Wireless Mesh Networks. Springer, 2008.
4. B. Walke, S. Mangold, L. Barlemann: IEEE 802 Wireless Systems. Wiley, 2006.
5. A. Holt, C-Y. Huang: 802.11 Wireless Networks, 2010.
6. V. Ramachandran: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing, 2011.
7. B. Bing: Emerging Technologies in Wireless LANs, 2007.
8. Y. Zhang, H-H Chen: Mobile WiMAX, 2008.
9. Standardy dla bezprzewodowych sieci teleinformatycznych (IEEE, ETSI i inne).
10. Artykuły z czasopism IEEE Comm. Magazine, IEEE Trans. on Mobile Computing, IEEE Wireless Comm.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Marek Natkaniec: Ewolucja sieci bezprzewodowych standardu IEEE 802.11, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496., R. 88 nr 4, 2015
2. Katarzyna Kosek-Szott, Marek Natkaniec, Łukasz Prasnal: IEEE 802.11aa Intra-AC Prioritization – A New Method of Increasing the Granularity of Traffic Prioritization in WLANs, ISCC 2014, The 19th IEEE Symposium on Computers and Communications, 23-26 June, Madeira, Portugal, 2014
3. Katarzyna Kosek-Szott, Marek Natkaniec, Łukasz Prasnal: A Novel IEEE 802.11aa Intra-AC Prioritization Method for Video Transmissions, IEEE Globecom 2014, Austin, Texas, USA, 8-12 December 2014
4. Marek Natkaniec, Katarzyna Kosek-Szott, Szymon Szott, Giuseppe Bianchi: A Survey of Medium Access Mechanisms for Providing QoS in Ad-Hoc Networks, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Vol. 15, No. 2, 2013
5. Szymon Szott, Marek Natkaniec, Andrzej R. Pach: Improving QoS and security in wireless ad-hoc networks by mitigating the impact of selfish behaviors: a game-theoretic approach, Wiley Security Comm. Networks, Volume 6, Issue 4, pages 509–522, April 2013
6. Katarzyna Kosek-Szott, Artem Krasilov, Andrey Lyakhov, Marek Natkaniec, Alexander Safonov, Szymon Szott, Ilenia Tinnirello: What’s New for QoS in IEEE 802.11?, IEEE Network, Vol. 27, Issue 6, pp. 95-104, November-December 2013
7. Albert Banchs, Pablo Serrano, Paul Patras, Marek Natkaniec: Providing Throughput and Fairness Guarantees in Virtualized WLANs Through Control Theory, Springer Mobile Networks and Applications, Volume 17, Number 4, pages 435-446, August 2012
8. Marek Natkaniec, Katarzyna Kosek-Szott, Szymon Szott, Janusz Gozdecki, Andrzej Głowacz, Susana Sargento: Supporting QoS in Integrated Ad-Hoc Networks – Wireless Personal Communications, Springer, vol. 56, no. 2, 2011
9. Marek Natkaniec, Katarzyna Kosek-Szott, Szymon Szott, Andrzej Głowacz, Andrzej R. Pach: Providing QoS Guarantees in Broadband Ad-Hoc Networks, Journal of Telecommunications and Information Technology, 4/2011
10. Arturo Azcorra, Thomas Banniza, David Chieng, John Fitzpatrick, Dirk Von-Hugo, Marek Natkaniec, Sebastian Robitzsch, and Frank Zdarsky: Supporting Carrier Grade Services over Wireless Mesh Networks: The Approach of the European FP-7 STREP CARMEN. – IEEE Communications Magazine, Vol. 47 No. 4, April 2009

Informacje dodatkowe:

Jeżeli studenci wyrażą zgodę, materiały do zajęć (slajdy, instrukcje laboratoryjne, zadania/problemy do rozwiązania) mogą być przygotowane w języku angielskim.