Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-611-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Worek Cezary (worek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach tego modułu studenci poznają współczesne narzędzia wspomagania projektowania (CAD)
oraz nabiorą wprawy w przygotowywaniu dokumentacji technicznej urządzeń elektronicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania obwodów drukowanych i nowoczesnych technik montażu elektronicznego. ETP1A_W05, ETP1A_W02, ETP1A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą na temat doboru aktywnych i biernych podzespołów elektronicznych, technologii wykonania urządzeń elektronicznych, analizy i modelowania rzeczywistych elementów używanych w projekcie oraz zabezpieczania zmontowanych układów elektronicznych. ETP1A_W05, ETP1A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie formułowania, analizy i poszukiwanie rozwiązania problemu inżynierskiego i wykorzystuje w swojej pracy komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie i prowadzenie projektów inżynierskich. ETP1A_W13, ETP1A_W08, ETP1A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia ETP1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu ETP1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; Student potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania; ETP1A_U04, ETP1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne ETP1A_U16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych ETP1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ETP1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania obwodów drukowanych i nowoczesnych technik montażu elektronicznego. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą na temat doboru aktywnych i biernych podzespołów elektronicznych, technologii wykonania urządzeń elektronicznych, analizy i modelowania rzeczywistych elementów używanych w projekcie oraz zabezpieczania zmontowanych układów elektronicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie formułowania, analizy i poszukiwanie rozwiązania problemu inżynierskiego i wykorzystuje w swojej pracy komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie i prowadzenie projektów inżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; Student potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania; - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Tematy poruszane na wykładzie:

1. Elementy projektoznawstwa i zarządzania projektami w pracy inżynierskiej.

Omówienie zagadnień projektowania wstępnego i szczegółowego, zagadnień formułowania i analizy problemu oraz etapu poszukiwania rozwiązania, narzędzia wspomagające zarządzanie dokumentacją i prowadzenie projektów inżynierskich.

2. Podstawowe narzędzia do projektowania stosowane w wytwarzaniu układów elektronicznych.

Czynniki wpływające na dobór narzędzi programowych w pracy inżynierskiej; konfiguracja środowiska pracy na przykładzie oprogramowania CAD (np. KiCad lub Eagle lub Altium Designer); edycja schematów, płytek PCB i obsługa bibliotek elementów na przykładzie oprogramowania CAD; tworzenie dokumentacji technicznej układów elektronicznych wraz z elementami zarządzania jakością.

3. Zasady projektowania obwodów drukowanych.

Wybrane problemy dotyczące topologii obwodów drukowanych, omówienie reguł projektowania obwodów analogowych, cyfrowych i obwodów wysokoczęstotliwościowych, wybrane problemy związane z integralnością sygnałową, uwzględnienia wymagań norm kompatybilności elektromagnetycznej w projektach układów elektronicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Ćwiczenia obejmują głównie zadania związane z posługiwaniem się komputerowymi

narzędziami do projektowania i symulacji układów elektronicznych. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:
- Narzędzia do automatyzacji procesu projektowania
- Edycja schematów elektronicznych
- Projektowanie podzespołów i tworzenie bibliotek
- Rysowanie połączeń obwodów drukowanych
- Definiowanie i weryfikację reguł projektowych
- Przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej
- Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat zadanego układu elektronicznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot “Komputerowe wspomaganie projektowania” składa się z dwóch części: wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych.
Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają praktyczne zapoznanie studentów z tematami poruszanymi w ramach wykładu. Ćwiczenia obejmują głównie zadania związane z posługiwaniem się komputerowymi narzędziami do projektowania i symulacji układów elektronicznych. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wymaga zaprezentowania umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem się komputerowymi narzędziami do projektowania i symulacji układów elektronicznych jak również przedstawienia ich w formie sprawozdania oraz prezentacji.
W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zdobywają oceny/punkty częściowe.
Na zajęciach laboratoryjnych może odbyć się zapowiedziane kolokwium lub niezapowiedziany krótki test sprawdzający umiejętności studentów.
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.
Dla każdego z terminów zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych dopuszcza się dwa terminy poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.
2. Obliczamy średnią z ocen z laboratorium (100%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr > 4.75 then OK:=5.0 else
if sr > 4.25 then OK:=4.5 else
if sr > 3.75 then OK:=4.0 else
if sr > 3.50 then OK:=3.5 else OK:=3.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na którymś z ćwiczeń umożliwia jego odrobienie w terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia na końcu roku akademickiego lub w godzinach zajęć innych grup, w miarę wolnych miejsc przy stanowisku do wykonywania ćwiczenia. O umożliwieniu odbycia ćwiczeń w godzinach innych grup decyduje prowadzący dane zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Znajomość elementów fizyki ciała stałego
• Znajomość elementów elektronicznych
• Znajomość analogowych układów elektronicznych
• Znajomość cyfrowych układów elektronicznych
• Znajomość technik symulacyjnych
• Znajomość techniki mikroprocesorowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Kisiel, “Podstawy technologii dla elektroników”, BTC 2005,
2. Zb. Szczepański, St. Okoniewski „Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników”, WSiP 2007,
3. Zb. Rymarski „Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych”, Wyd. Polit. Śląskiej 2000,
4. Henryk Wieczorek, „EAGLE pierwsze kroki”, BTC, Warszawa 2007, ISBN978-83-60233-19-1
5. J. Izydorczyk, „PSPICE komputerowa symulacja układów elektronicznych”, Helion, 1993.
6. Elya B. Joffe, Kai-Sang Lock, Grounds for grounding : a circuit-to-system handbook. John Wiley &
Sons, IEEE, 2010.
7. Spartaco Caniggia , Francescaromana Maradei, Signal Integrity and Radiated Emission of High-Speed
Digital Systems, John Wiley & Sons, December 2008
8. Howard Johnson, Martin Graham, „High-Speed Signal Propagation: advanced BlackMagic”, Prentice
Hall PTR, 2002
9. Mark I. Montrose, „Printed Circuits Board Design Techniques for EMC Compliance”, IEEE Press 2000
10. Henry W. Ott, “Electromagnetic Compatibility Engineering”, John Wiley & Sons, 2009
11. Dyrektywy nowego podejścia – LVD, EMC, RED, ATEX.
12. P. Horowitz, W. Hill: Sztuka Elektroniki, WKŁ, Warszawa cz. 1 i 2. wydanie: 12/2018.
13. Materiały dydaktyczne dostępne dla wszystkich studentów który zalogują się na stronę przedmiotu:
http://www.wsn.agh.edu.pl/?q=pl/dyd_cadcam

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Cezary Worek, Marcin Szczurkowski, Łukasz Krzak, Michał Warzecha, Henryk Jankowski, “Czytnik RFID
przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych”, Przegląd Elektrotechniczny, 2007 R.
83 nr 9 s. 94–97.
2. Wojciech Piasecki, Marek Florkowski, Henryk Jankowski, Cezary Worek, Artur Mirocha, „Skuteczne
zasilanie automatyki rozproszonej”, Control Engineering Polska, 2005 R. 3 nr 5 s. 47–55.
3. Cezary Worek, Marcin Szczurkowski, „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych
przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, Przegląd Elektrotechniczny, 2010
R. 86 nr 3 s. 176–178.
4. Jerzy Dora, Robert Maślanka, Jacek Stankiewicz, Cezary Worek, “Laboratoryjny wysokonapięciowy
zasilacz impulsowy dużej mocy (1.5kV, 2kW) z quasi-sinusoidalnym przetwarzaniem energii”, Krajowa
Konferencja Elektroniki : Kołobrzeg, czerwiec 2004 : materiały konferencji, T. 1/2, s. 247–252.
5. Sławomir Ligenza, Cezary Worek, “Design techniques for the reduction of the radiated
electromagnetic emission in flyback SMPS, Przegląd Elektrotechniczny, 2097, R. 88 NR 2/2012, s. 28-30.
6. Cezary Worek, Łukasz Krzak, “Bateryjny, bezprzewodowy układ zasilania z systemem
dwukierunkowego przesyłu energii przystosowany do pracy w podziemiach kopalń” Mechanizacja i
Automatyzacja Górnictwa, 2012 R. 50 nr 5 s. 11–17.
7. Cezary Worek, “A contactless battery power supply system with bidirectional energy transfer”,
Przegląd Elektrotechniczny, 2013 R. 89 nr 3b s. 273–275.
8. Mateusz KUBASZEK, Cezary WOREK, Jan MACHETA, Łukasz KRZAK, Warstwa komunikacji
bezprzewodowej dla systemu baterii bezstykowej, // Elektronika : konstrukcje, technologie,
zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2017 R. 58 nr 10, S.
11–14.
9. Cezary WOREK, Sławomir Ligenza, Projekt i budowa przetwornicy rezonansowej LLC o dużej
dynamice sterowania diodami LED, // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ;
ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 8, s. 46–49. tekst: http://pe.org.pl/articles/2017/8/12.pdf
10. https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/worek-cezary-03889

Informacje dodatkowe:

Brak