Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy komórkowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-617-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wągrowski Michał (wagrowski@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przegląd kolejnych generacji systemów komórkowych, budowa i organizacja działania systemów GSM/GPRS, UMTS/HSPA, LTE/LTE-A, 5G, planowanie i optymalizacja radiowej sieci dostępowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metodykę planowania radiowych sieci dostępowych 2G, 3G i 4G. ETP1A_W11, ETP1A_W17, ETP1A_W16, ETP1A_W12, ETP1A_W04, ETP1A_W09 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna architekturę i rozumie zasadę działania systemów komórkowych kolejnych generacji. ETP1A_W11, ETP1A_W10, ETP1A_W16, ETP1A_W12, ETP1A_W04, ETP1A_W09 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie metody współdzielenia zasobów transmisyjnych w sieci o strukturze komórkowej. ETP1A_W11, ETP1A_W10, ETP1A_W12, ETP1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaplanować i przeprowadzić symulacje komputerowe interfejsu radiowego sieci komórkowej oraz zinterpretować otrzymane wyniki. ETP1A_U04, ETP1A_U08, ETP1A_U06, ETP1A_U09, ETP1A_U05, ETP1A_U02, ETP1A_U03, ETP1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Projekt,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna
M_U002 Umie, posługując się narzędziem planistycznym, przeprowadzić analizę ruchową i geograficzną terenu oraz zaplanować strukturę i konfigurację stacji bazowych w kontekście zdefiniowanych wymagań jakości usług. ETP1A_U04, ETP1A_U08, ETP1A_U06, ETP1A_U09, ETP1A_U05, ETP1A_U16, ETP1A_U02, ETP1A_U03, ETP1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada odpowiednie zdolności interpersonalne, umożliwiające pracę w zespole przy realizacji złożonego projektu ETP1A_K04, ETP1A_K01 Projekt,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metodykę planowania radiowych sieci dostępowych 2G, 3G i 4G. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna architekturę i rozumie zasadę działania systemów komórkowych kolejnych generacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie metody współdzielenia zasobów transmisyjnych w sieci o strukturze komórkowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaplanować i przeprowadzić symulacje komputerowe interfejsu radiowego sieci komórkowej oraz zinterpretować otrzymane wyniki. - - + + - - - - - - -
M_U002 Umie, posługując się narzędziem planistycznym, przeprowadzić analizę ruchową i geograficzną terenu oraz zaplanować strukturę i konfigurację stacji bazowych w kontekście zdefiniowanych wymagań jakości usług. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada odpowiednie zdolności interpersonalne, umożliwiające pracę w zespole przy realizacji złożonego projektu - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Wprowadzenie, historia rozwoju i podstawowe właściwości systemów komórkowych.
2. Transmisja radiowa w systemach mobilnych, projektowanie i optymalizacja sieci o strukturze komórkowej, modele siatkowe, analiza interferencji, modelowanie i analiza rzeczywistych systemów.
3. Charakterystyka systemów 1G i 2G, architektura systemu i struktura sieci, współdzielenie zasobów radiowych, organizacja transmisji, numeracja.
4. GSM: wybrane procedury (aktualizacja lokalizacji SR, zestawianie połączenia, sterowanie mocą, przełączanie), przetwarzanie sygnału mowy, transmisja danych, usługi.
5. Systemy 2,5G: HSCSD, GPRS, EDGE.
6. Systemy 3G: standaryzacja, usługi, architektura i podstawowe właściwości systemu UMTS, interfejs WCDMA: rozpraszanie widma, wielodostęp kodowy, współdzielenie zasobów, kody rozpraszające, zysk przetwarzania.
7. UMTS: transmisja w kanałach radiowych, techniki nadawania i odbioru, kanały logiczne, transportowe i fizyczne.
8. UMTS: procedury zarządzania zasobami radiowymi.
9. Planowanie i optymalizacja sieci UMTS, systemy 3.5G – HSDPA/HSUPA.
10. Systemy 4G: standaryzacja, architektura systemu LTE, interfejs radiowy, wielodostęp OFDMA/SC-FDMA, kanały, organizacja transmisji w DL/UL, tryb TDD.
11. LTE: zarządzanie zasobami radiowymi, adaptacja łącza, MIMO.
12. Wybrane techniki LTE-A, planowanie LTE RAN.
13. Systemy 5G: architektura, techniki: NR (F-OFDMA), NB-IoT, HetNet, Small Cells, LAA, kierunki rozwoju sieci komórkowych.
14. Oddziaływanie urządzeń telefonii komórkowej na ludzi i środowisko – bezpieczeństwo wykorzystania sieci komórkowych w aspekcie promieniowania elektromagnetycznego, wpływu na zdrowie człowieka, na relacje społeczne, przepisy i zalecenia ochronne.
15. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Zapoznanie się z pakietem oprogramowania służącym do projektowania podsystemu radiowego sieci komórkowej, struktura projektu, konfiguracja środowiska pracy, konfiguracja map cyfrowych, wykorzystanie dostępnych baz danych, tworzenie widoków
2. Zapoznanie się z wyposażeniem stacji bazowej – sprzęt aktywny, okablowanie, anteny, wymagania instalacyjne
3. Modelowanie stacji bazowych, definicja parametrów, tworzenie wzorców, zasady prowadzenia symulacji, dokładność obliczeń
4. Ogólne podejście do projektowania struktury radiowej sieci dostępowej, optymalizacja liczby i konfiguracji stacji bazowych, badanie zasięgu radiowego stacji bazowych w zależności od warunków terenowych ich lokalizacji oraz konfiguracji parametrów nadajników i anten, testowanie wykorzystania różnych modeli propagacyjnych, analiza i optymalizacja kształtu komórek, sporządzanie statystyk dla
zadanych obszarów mapy
5.Badanie zależności wielkości pokrycia radiowego od częstotliwości nośnej dla pojedynczej stacji bazowej i dla struktury sieci
6. Konfiguracja systemów GSM, UMTS, LTE, plany kanałowe, przydział zasobów radiowych stacjom bazowym, analiza interferencji
7. Analiza ruchu generowanego dla usługi głosowej oraz dla pakietowej transmisji danych, modelowanie obciążenia sieci, wymiarowanie sieci i stacji bazowych z uwzględnieniem typowych ograniczeń sprzętowych, weryfikacja przydziału zasobów radiowych stacjom bazowym (ilościowa na podstawie prawdopodobieństwa blokady w komórkach oraz jakościowa na podstawie analizy interferencji współkanałowych)
8. Wykorzystanie modułu AFP do automatycznego przydziału kanałów w systemie GSM, planowanie przydziału zasobów radiowych względem wymagań ruchowych z użyciem AFP i generowanych raportów
9. Wyznaczanie wskaźników jakości sieci na zadanych trasach przemieszczania się użytkowników, definiowanie kryteriów dla przełączeń stacji ruchomych (handover)
10. Projektowanie połączeń typu backhaul dla stacji bazowych na bazie łączy radiowych typu punkt-punkt, analiza najistotniejszych aspektów poprawnej budowy i pracy radiolinii

Ćwiczenia projektowe (10h):

Wykonanie całościowego projektu sieci radiowej na zadanym obszarze, z wykorzystaniem ograniczonych zasobów transmisyjnych, opracowanie dokumentacji oraz prezentacja wyników symulacji dla różnych systemów i usług.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Należy uzyskać min. 50% punktów w ramach każdej obowiązkowej formy zajęć. Nie ma możliwości poprawiania zadań etapowych na laboratorium. W przypadku oceny niedostatecznej za projekt istnieje jednorazowa możliwość jego poprawy. Dla osób, które nie uzyskają wystarczającej łącznej liczby punktów aby otrzymać pozytywną ocenę końcową, przewidywany jest również jeden dodatkowy termin poprawy części teoretycznej. Forma poprawy (ustna lub pisemna) zostanie określona ze względu na liczbę osób, które nie uzyskają zaliczenia w terminie podstawowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie zaliczenia z części obowiązkowej zajęć (część praktyczna: laboratorium i projekt). Dodatkowe punkty, umożliwiające podniesienie oceny można uzyskać pisząc kolokwium z części teoretycznej (wiedza z wykładu; kolokwium nieobowiązkowe, które odbędzie się w terminie ostatniego wykładu).
Ocenę końcową wyznaczamy na podstawie sumy punktów uzyskanych w ramach laboratorium, projektu i kolokwium.
OK[%] = (pkt_lab + pkt_proj + pkt_kol)/(max_pkt_lab + max_pkt_proj + max_pkt_kol) * 100

W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, na których ocenie podlegają zadania etapowe, termin zaliczenia tych zadań wydłuża się o okres zwolnienia.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, bak możliwości zaliczenia zadań w terminie późniejszym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości z zakresu przedmiotu „Sygnały i systemy”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Ludwin: Telefonia komórkowa, 1994.
2. W. Ludwin: Projektowanie sieci komórkowych w aspekcie ruchowym. WNT, Warszawa 1982.
3. W. Hołubowicz, P. Płóciennik: Cyfrowe systemy telefonii komórkowej GSM 900, GSM 1800, UMTS, 1998.
4. K. Wesołowski – „Systemy radiokomunikacji ruchomej”, 2006
5. Kołakowski, J. Cichocki: UMTS – System telefonii komórkowej trzeciej generacji. WKiŁ, Warszawa, 2007.
6. H. Holma, A. Toskala: WCDMA for UMTS (…), Wiley, 2000, 2002, 2004, 2010; LTE for UMTS (…), Wiley, 2010.
7. Christopher Cox: An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications, Second Edition, Wiley 2014
8. www.3gpp.org
9. www.sharetechnote.com
10. www.uke.gov.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Kosek-Szott K., Gozdecki J., Loziak K., Natkaniec M., Prasnal L., Szott S., Wagrowski M., Coexistence Issues in Future WiFi Networks, IEEE Network, 2017 vol. 31 iss. 4, pp. 86 – 95
- Szott S., Gozdecki J., Kosek-Szott K., Loziak K., Natkaniec M., Wagrowski M., Chaparadza R. (Szott S, Gozdecki J, Kosek-Szott K, et al.), Enabling Autonomicity in Wireless Mesh Networks with the ETSI AFI GANA Reference Model, International Journal of Network Management, 2017, e1993, https://doi.org/10.1002/nem.1993
- Michał Wągrowski, Marek Sikora, Jacek Wszołek, Janusz Gozdecki, Wiesław Ludwin, Konrad Kucharzyk, Koegzystencja systemów LTE i WiFi w paśmie nielicencjonowanym, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6, s. 401–404, KKRRiT 2017, Poznań
- Mateusz Baran, Janusz Gozdecki, Michał Wągrowski, Pomiary efektywności wykorzystania pasma nielicencjonowanego w LTE, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8-9, s. 1082–1085, KSTiT 2017, Warszawa
- Szymon Szott, Janusz Gozdecki, Katarzyna Kosek-Szott, Krzysztof Łoziak, Marek Natkaniec, Michał Wągrowski, Network Technologies (NTECH); automatic network engineering for the self-managing Future Internet (AFI); Autonomicity and Self-Management in Wireless Ad-hoc/Mesh Networks: Autonomicity-enabled Ad-hoc and Mesh Network Architectures: ETSI TR 103 495: technical report; European Telecommunications Standards Institute V1.1.1. France : ETSI, cop. 2017. http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/103400_103499/103495/01.01.01_60/tr_103495v010101p.pdf [2017-06-09].
- Karolina Chruściel, Jakub Skrzypiec, Jacek Wszołek, Marek Sikora, Wiesław Ludwin, Michał Wągrowski, Janusz Gozdecki, Krzysztof Łoziak, Nowa adaptacyjna metoda estymacji stosunku mocy sygnał/szum w środowisku radia programowalnego, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6, s. 613–616, KKRRiT 2016, Kraków
- Anna Ludwig, Michał Wągrowski, Piotr Sitarz, Wpływ warunków propagacyjnych na działanie systemu LTE, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6, s. 325–328, KKRRiT 2016, Kraków
- Mateusz Winiarski, Michał Wągrowski, Bezpieczeństwo i integralność danych w nowoczesnych sieciach komórkowych, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8–9, s. 805–812, KSTIT 2015, Kraków
- Jacek Wszołek, Marek Sikora, Wiesław Ludwin, Jacek Borkowski, Jacek Dańda, Michał Wągrowski, Janusz Gozdecki, Zabezpieczanie na poziomie warstwy fizycznej danych zakodowanych kodem korekcyjnym przed podsłuchem w kanale radiowym, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne nr 8–9, s. 981–985, KSTIT 2015, Kraków
- Michał Wągrowski, Krzysztof Łoziak, Janusz Gozdecki, Wirtualizacja bezprzewodowych sieci kratowych, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne nr 6, s. 164–167, KKRRiT’2014, Warszawa
- K. Kosek-Szott, J. Gozdecki, K. Loziak, M. Natkaniec, S. Szott, M. Wagrowski, ViMeNO: A Virtual Wireless Mesh Network Architecture for Operators, WINSYS 2013, the International Conference on Wireless Information Networks and Systems, pp. 207-214, Reykjavik, Iceland, 29-31 July, 2013
- A. Pach, Z Rau, M. Wągrowski, Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, redakcja naukowa monografii, Wolters Kluwer Polska, 2013
- M. Wągrowski, K. Kosek-Szott, P. Przeworski, S. Szott, Zintegrowany system łączności przeznaczony dla administracji publicznej oparty na wielosystemowych terminalach mobilnych, rozdział w monografii pt. Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer Polska, 2013
- M. Wągrowski, S. Szott, M. Wódczak, R. Chaparadza, T. Meriem, K. Tsagkaris, A. Kousaridas, A. Mihailovic, M. Natkaniec, K. Łoziak, K. Kosek-Szott, Standardization of an Autonomicity-Enabled Mesh Architecture Framework, from ETSI-AFI Group perspective: Work in Progress (in 2 parts), The 4th IEEE International Workshop on Management of Emerging Networks and Services (IEEE MENS 2012) in conjunction with IEEE GLOBECOM 2012, 3-7 December, Anaheim, California, USA
- M. Wągrowski co-author of: Roberto Verdone, Alberto Zanella (Eds.), Pervasive Mobile and Ambient Wireless Communications, COST Action 2100, Signals and Communications Technology, Springer-Verlag, London 2012
- M. Wągrowski, M. Wojciechowski, P. Przeworski, S. Szott, K. Kosek-Szott, Koncepcja architektury systemu zarządzania rozległą siecią wielosystemowych urządzeń mobilnych, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, KKRRiT 2012, Gdańsk, nr 4 s. 408–411
- M. Wągrowski, P. Przeworski, K. Łoziak, J. Gozdecki, System łączności dla administracji publicznej z wykorzystaniem wielosystemowych terminali mobilnych, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, KKRRiT 2012, Gdańsk, nr 4 s. 408–411
- M. Wągrowski, W. Ludwin, Optimization of call admission control for UTRAN, Journal of Telecommunications and Information Technology, iss. 3, s. 74–80, Warszawa 2011
- M. Wągrowski, K. Łoziak, M. Natkaniec, A. Grono, Koncepcja budowy wielosystemowego terminala radiokomunikacyjnego przeznaczonego dla służb publicznych, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, KKRRiT 2011, Poznań, s. 78
- M. Wągrowski, W. Ludwin, Dynamiczna optymalizacja procedury sterowania przyjmowaniem nowych zgłoszeń w sieci UTRAN, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, z. 6, s. 368–371, KKRRiT 2010, Kraków
- M. Wągrowski, W. Ludwin, Decentralized Call Admission Control Auto-tuning for UTRAN, COST 2100 TD11004, Aalborg, Denmark, June, 2010
- M. Wągrowski, W. Ludwin, Zastosowanie wskaźników jakości opartych na licznikach zdarzeń do optymalizacji sieci komórkowej, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, KKRRiT 2009, Warszawa, s. 305–308
- M. Wągrowski, M. Nawrocki, K. Sroka, R. Zdunek, M. Miernik, On Input Data for the Mobile Network Online Optimisation Proces, COST 2100 TD747, Joint Workshop COST 2100 SWG 3.1 & FP7-ICT-SOCRATES, Braunschweig, Germany, 2009
- M. Wągrowski, J. Wszołek, J. Gozdecki, Interdomain Mobility with QoS Guaranties in Heterogenous Daidalos II Network Environment, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2008, KKRRiT 2008, Wrocław
- M. Wągrowski, L. Janowski, Measurements of Blocking and Dropping Rates in UTRAN, COST 2100 TD607, Lille, France, 10.2008
- M. Wągrowski, M. Nawrocki, K. Sroka, R. Zdunek, M. Miernik, On-line Mobile Network Optimisation – Network-in-the-Loop Approach – Initial Results, COST 2100 TD614, Lille, France, 10.2008
- M. Wągrowski, On UMTS capacity and coverage link-level studies, China Communications, ISSN 1673-5447, 04.2007 Beijing, China, vol. 4 no. 2 pp. 16-24
- M. Wągrowski, W. Dziunikowski, N. Rapacz, Mobile services provisioning in DESYME integrated environment, 15th IST Mobile & wireless communications summit; Myconos, Greece 4–8 June 2006
- M. Wągrowski, J. Gozdecki, W. Dziunikowski, N. Rapacz, Selected QoS solutions for next generation heterogeneous networks, Networking 2006: towards the QoS Internet, 15–19 May 2006, Coimbra, Portugal, s.173–184

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych opracowanych w projekcie POWR.03.04.00-00-D002/16, realizowanym w latach 2017-2019 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.