Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie serwerami LINUX
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-709-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Boryczko Krzysztof (boryczko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą działania protokołów sieciowych. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa systemów komputerowych i metody zarządzania nimi. ETP1A_W15, ETP1A_W14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna zasady konfiguracji, udostępniania i monitorowania działania usług sieciowych. ETP1A_W15, ETP1A_W14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student posiada wiedze z zakresu budowy systemów operacyjnych. Zna pojęcie pliku i procesu w systemie Linux. Posiada wiedzę z zakresu metod i sposobów podstawowej konfiguracji systemów linuksowych. ETP1A_W15, ETP1A_W14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować oraz dokonać konfiguracji systemu komputerowego pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux będącego serwerem wybranych usług. ETP1A_U14, ETP1A_U15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi monitorować pracę systemu linuksowego, wprowadzać mechanizmy bezpieczeństwa i kontrolować jego wydajność. ETP1A_U14, ETP1A_U15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi dokonać podstawowej konfiguracji systemu komputerowego z systemem linuksowym z uwzględnieniem podstawowych wymogów użytkowników. ETP1A_U14, ETP1A_U15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera – elektryka, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje ETP1A_K02, ETP1A_K03
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETP1A_K02, ETP1A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
44 24 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą działania protokołów sieciowych. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa systemów komputerowych i metody zarządzania nimi. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady konfiguracji, udostępniania i monitorowania działania usług sieciowych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedze z zakresu budowy systemów operacyjnych. Zna pojęcie pliku i procesu w systemie Linux. Posiada wiedzę z zakresu metod i sposobów podstawowej konfiguracji systemów linuksowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować oraz dokonać konfiguracji systemu komputerowego pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux będącego serwerem wybranych usług. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi monitorować pracę systemu linuksowego, wprowadzać mechanizmy bezpieczeństwa i kontrolować jego wydajność. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonać podstawowej konfiguracji systemu komputerowego z systemem linuksowym z uwzględnieniem podstawowych wymogów użytkowników. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera – elektryka, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 44 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (24h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium, kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2. Na wykładach możliwe jest otrzymanie oceny za przedstawienie prezentacji wybranego tematu.
3. Obliczamy średnią arytmetyczną av ocen uzyskanych we wszystkich terminach (terminy poprawkowe z wagą 2).
4. Wyznaczamy ocenę końcową OK na podstawie algorytmu:
if av>4.75 then OK:=5.0 else
if av>4.25 then OK:=4.5 else
if av>3.75 then OK:=4.0 else
if av>3.25 then OK:=3.5 else
if av>=3.0 then OK:=3.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Wiedza z zakresu techniki mikroprocesorowej
• Znajomość metodyki i technik programowania
• Podstawy C/C++
• Podstawowa wiedza nt systemów operacyjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stallings W.: Operating Systems. Prentice-Hall, 2011 (tł. polskie: Systemy operacyjne, PWN).
2. Stroustrup B. The C++ Programming Language, 2000 (tł. polskie: Język C++, WNT).
3. Hughes C., Hughes T.: Professional Multicore Programming. Wrox, 2008.
4. Hallinan C.: Embedded Linux Primer. Prentice-Hall, 2011.
5. Bach M. J., „Budowa systemu operacyjnego UNIX”, WNT, Warszawa, 1993.
6. Nemeth E., Snyder G., Hein T. R., Whaley B., „Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów”. Wydanie IV, Helion, Gliwice, 2011.
7. Boryczko K., „Budowa i administracja systemami Unix i Linux. T. 1”, Kraków, 2011.
8. Von Hagen W., „Systemy plików w Linuksie”, Helion, Gliwice, 2003.
9. Arthur L. J., Burns T., “Unix – programowanie w shellu”, Mikom, Warszawa, 2003.
10. Materiały do wykładów i ćwiczeń udostępnione na stronie przedmiotu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak