Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminar on ICT
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETP-1-713-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Chołda Piotr (cholda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Presentation of newest networking trends supported by applied mathematics.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student is aware of basic methods used for research in networking. ETP1A_W10 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie projektu
M_W002 The student knows mathematical foundations behind new research trends in networking. ETP1A_W01, ETP1A_W10 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 While working in a group, student is able to prepare a detailed documentation on the results of a project based on assumed network properties. While working in a group, student can deliver a report summarizing the results in the form of a concise (up to 5 pages long) paper presenting dense, yet informative text. ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U15 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_U002 Student is able to effectively communicate in English in relatation to topics concering new research trends in networking. ETP1A_U05 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Referat
M_U003 Student is able to learn on her/his own and use the scientific literature, as well as retrieve information from databases on network research (e.g., books and scientific papers). Student is prepared to draw critical conclusions on the issues concerning system and network planning on this basis. ETP1A_U04, ETP1A_U02, ETP1A_U06, ETP1A_U05 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can critically and creatively approach a posed problem related to application of new methods in the network environment, define it in a clear way, and analyze it on her/his own while discussing the topic in a group. ETP1A_K04, ETP1A_K05, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Projekt,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
44 9 0 0 14 0 21 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student is aware of basic methods used for research in networking. + - - + - + - - - - -
M_W002 The student knows mathematical foundations behind new research trends in networking. + - - + - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 While working in a group, student is able to prepare a detailed documentation on the results of a project based on assumed network properties. While working in a group, student can deliver a report summarizing the results in the form of a concise (up to 5 pages long) paper presenting dense, yet informative text. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to effectively communicate in English in relatation to topics concering new research trends in networking. - - - + - + - - - - -
M_U003 Student is able to learn on her/his own and use the scientific literature, as well as retrieve information from databases on network research (e.g., books and scientific papers). Student is prepared to draw critical conclusions on the issues concerning system and network planning on this basis. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can critically and creatively approach a posed problem related to application of new methods in the network environment, define it in a clear way, and analyze it on her/his own while discussing the topic in a group. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 44 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
There are three lectures on fundamentals of the covered topics

The following basic problems are going to be covered during the lectures in year 2019/20: Machine learning in network security.

Ćwiczenia projektowe (14h):
The project is aimed at implementation of a selected method related to the topic of the seminar

In year 2019/20: implementation of a selected machine learning method realted to security improvement.

After completing the implementation, it is necessary to prepare a short documentation to present the project to the classmates.

The project is performed in small teams.

Zajęcia seminaryjne (21h):
The seminar is aimed at extending the selected topics

The participants are obliged to get to know some materials before the seminar meeting, and during the meeting the problems are discussed in open. The discussion is led by a group of the participants with the help of the prepared presentation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented during the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącStudents carry out the project on their own without major intervention of a teacher. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.ego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia seminaryjne: Seminar classes are based on a multimedia and oral presentation run by students. Another important element of education are the answers to the questions raised, as well as the students' discussion on the presented contents.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

To obtain a positive final grade it is necessary to achieve the following credits:

 • a positive grade for the seminar,
 • a positive grade for the project.

Seminar
It is necessary to prepare a presentation (presentations) on a selected topic and lead a discussion on it. The number of presentations is related to the fair share of all the participants and the number of meetings. The grade is found as the maximum of m and n, where m is the grade proposed by the teacher and n is the median of the grades proposed by other participants of the course. Additionally:

 • No more than 50% of absences at the seminar meetings are acceptable.
 • The teacher must be provided a presentation on a selected topic at least two weeks prior to the meeting.
 • The presentation should be prepared according to the suggestions of the teacher (e.g., use of LaTeX).
 • If a student fails to conform to these rules, a revision test should be passed to obtain a positive grade.

Project
It is necessary to prepare the software implementing the assumed functionality, a short (up to 5 pages long) report, and present the project to the classmates.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learn topics according to the syllabus. Students should ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students present on the group forum the topic indicated by the teacher and participate in the discussion on this topic. Both the substantive value of the presentation and the so-called soft skills.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as a mean of the grades for the seminar and the project. The lecture is treated as completed by all the student attending the course.

If any grade is determined based on achieved scores, the grading scale of §13, pt. 1 of the Study Regulations is applied. If any grade is determined on the basis of the weighted average of other grades, the thresholds defined in §27, pt. 4 of the Study Regulations are applied.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If not present at seminar meetings, the student should work on her/his own to deal with the unattended topics.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

The literature is related to the topic covered in a given academic year.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

None.

Informacje dodatkowe:

Classes are conducted using innovative teaching methods developed during 2017-2019 in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.

The staff has improved communications skills, which have been developed during English language trainings in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.