Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku Python
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IELE-1-510-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Wielgosz Maciej (wielgosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu programowania obiektowego w języku Python oraz wdrożenie studentów w dobre praktyki pracy zespołowej opartej o systemy kontroli wersji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna semantykę języka Python. ELE1A_W09 Projekt
M_W002 Zna model modułowego, obiektowego tworzenia aplikacji w języku Python oraz mechanizmy obsługi wyjątków. ELE1A_W09 Projekt
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów i struktur danych w języku Python. ELE1A_W09 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie samodzielnie skonfigurować i używać systemu kontroli wersji (na przykładzie git), budować właściwą strukturę projektu oraz rozumie rolę środowiska wirtualnego. ELE1A_U03 Projekt
M_U002 Umie implementować algorytmy w języku Python z wykorzystaniem technik programowania strukturalnego oraz obiektowego. ELE1A_U12 Projekt
M_U003 Umie korzystać z gotowych modułów oraz bibliotek w języku Python. Potrafi budować własne moduły i biblioteki oraz umie tworzyć właściwą strukturę aplikacji samodzielnie oraz z wykorzystaniem dostępnych pakietów (np. PyScaffold). ELE1A_U03, ELE1A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za własną pracę, jak również posiada umiejętności pracy zespołowej. ELE1A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna semantykę języka Python. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna model modułowego, obiektowego tworzenia aplikacji w języku Python oraz mechanizmy obsługi wyjątków. + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów i struktur danych w języku Python. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie samodzielnie skonfigurować i używać systemu kontroli wersji (na przykładzie git), budować właściwą strukturę projektu oraz rozumie rolę środowiska wirtualnego. - - + + - - - - - - -
M_U002 Umie implementować algorytmy w języku Python z wykorzystaniem technik programowania strukturalnego oraz obiektowego. - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z gotowych modułów oraz bibliotek w języku Python. Potrafi budować własne moduły i biblioteki oraz umie tworzyć właściwą strukturę aplikacji samodzielnie oraz z wykorzystaniem dostępnych pakietów (np. PyScaffold). - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za własną pracę, jak również posiada umiejętności pracy zespołowej. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
-
Ćwiczenia projektowe (10h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz realizacja projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wypadkową ocen z zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Realizacja zadań w trakcie zajęć innej grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Programming in Python 3, A Complete Introduction to the Python Language”, Mark Summerfield

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak