Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-102-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Gawędzki Wacław (waga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie czujników, metod oraz aparatury pomiarowej do pomiarów wielkości nieelektrycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podbudowaną teoretycznie i opanowaną praktycznie, rozszerzoną, szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych metod pomiarów wielkości nieelektrycznych. ELT2A_W02, ELT2A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu budowy oraz zasad projektowania czujników i układów pomiarowych. ELT2A_W02, ELT2A_W08 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Zna aktualne trendy rozwojowe i osiągnięcia z zakresu nowych konstrukcji czujników, oraz stosowanych metod i aparatury pomiarowej. ELT2A_W03 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu pomiarów wielkości nieelektrycznych. ELT2A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentów pomiarowych oraz umie opracować wyniki pomiarów i przeprowadzić analizę błędów. ELT2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy możliwych wariantów projektowych układów pomiarowych oraz doboru czujników pomiarowych, potrafi ocenić ich przydatność i zaproponować rozwiązania alternatywne oraz ulepszenia. ELT2A_U11, ELT2A_U10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, samodzielny, ma świadomości roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. ELT2A_K02, ELT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podbudowaną teoretycznie i opanowaną praktycznie, rozszerzoną, szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych metod pomiarów wielkości nieelektrycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu budowy oraz zasad projektowania czujników i układów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna aktualne trendy rozwojowe i osiągnięcia z zakresu nowych konstrukcji czujników, oraz stosowanych metod i aparatury pomiarowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu pomiarów wielkości nieelektrycznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentów pomiarowych oraz umie opracować wyniki pomiarów i przeprowadzić analizę błędów. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy możliwych wariantów projektowych układów pomiarowych oraz doboru czujników pomiarowych, potrafi ocenić ich przydatność i zaproponować rozwiązania alternatywne oraz ulepszenia. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, samodzielny, ma świadomości roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

W ramach modułu zajęcia prowadzone są w formie wykładu (28 godz.) oraz laboratorium (28 godz.).
Zajęcia laboratoryjne są wspomagane za pomocą kursu na platformie e-learningowej AGH.

PROGRAM WYKŁADÓW.

1. Wprowadzenie do pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi (1 godz.).
Budowa i podstawy fizyczne konstrukcji czujników wielkości nieelektrycznych. Struktura toru pomiarowego oraz właściwości statyczne i dynamiczne elementów składowych toru pomiarowego.
2. Metody akwizycji sygnałów pomiarowych (4 godz.).
Próbkowanie, kwantowanie i kodowanie sygnałów pomiarowych. Metody podłączania źródeł napięciowych do kart pomiarowych oraz czujników pomiarowych i czujników ilorazowych do przetworników A/C, zasady ekranowania i ochrony przed zakłóceniami.
3. Tensometryczne metody pomiarowe (5 godz.).
Budowa i zasada działania czujników tensometrycznych foliowych i piezorezystywnych. Odkształcenia sprężyste, związki pomiędzy odkształceniami i naprężeniami. Właściwości mostków tensometrycznych, metody projektowania przetworników pomiarowych z czujnikami tensometrycznymi do pomiarów masy, sił, momentów sił, odkształceń. Zmienno- i stałoprądowe układy pomiarowe. Zasada działania oraz właściwości torów pomiarowych z modulacją AM i FM.
4. Metody i czujniki do pomiaru ciśnienia. (2 godz.).
Podstawowe definicje i jednostki fizyczne. Czujniki ciśnienia absolutnego i różnicowego. Rodzaje przetworników ciśnienia: membranowe, cylindryczne, z przetwornikami piezorezystywnymi, tensometrycznymi, piezoelektrycznymi, zintegrowane, przegląd innych metod. Metody optyczne. Pomiary ciśnień w medycynie.
5. Metody i czujniki do pomiaru temperatury (5 godz.).
Podstawowe definicje i jednostki. Międzynarodowa skala temperatur. Podstawy zjawiska termoelektrycznego, efekty Seebecka, Thomsona i Peltiera. Konstrukcje i właściwości termometrów termoelektrycznych. Układy pomiarowe, pomiary w warunkach wysokich temperatur. Czujniki termorezystancyjne metalowe i półprzewodnikowe, układy pomiarowe. Zasada działania złączowych, półprzewodnikowych czujników temperatury. Czujniki temperatury z interfejsem cyfrowym. Właściwości dynamiczne czujników temperatury, korekcja dynamiczna. Metoda bezstykowego pomiaru temperatury.
6. Metody i czujniki do pomiaru parametrów drgań (4 godz.).
Definicje układów odniesienia i mierzonych parametrów drgań. Teoria przetwornika sejsmicznego. Akcelerometry z przetwornikami tensometrycznymi i piezotensometrycznymi, pojemnościowymi. Akcelerometr piezoelektryczny, ładunkowy i napięciowy tryb pracy. Wibrometry i pomiary parametrów drgań sejsmicznych. Wibrometry magnetoindukcyjne. Zastosowania akcelerometrów i wibrometrów.
7. Czujniki i metody pomiarowe odległości i przemieszczenia (3 godz.).
Zasada działania i właściwości parametrycznych przetworników przemieszczenia: rezystancyjnych, pojemnościowych, indukcyjnościowych, transformatorowych LVDT. Laserowe metody pomiarowe: dalmierze, czujniki triangulacyjne, interferometryczne. Analogowe i cyfrowe przetworniki kąta.
8. Metody i czujniki do pomiaru przepływu płynów (2 godz.).
Fizyczne podstawy metod pomiaru przepływu. Przetworniki zwężkowe, termoanemometryczne, kalorymetryczne. Ultradźwiękowe podstawy pomiaru przepływu oraz czujniki ultradźwiękowe przepływu: impulsowe i wykorzystujące efekt Dopplera. Przepływomierze wirowe. Liczniki płynów.
9. Czujniki i metody pomiarowe wilgotności gazów i ciał stałych. (2 godz.).
Podstawowe pojęcia i definicje. Metody pomiaru wilgotności gazów: psychrometryczna, punktu rosy, impedancyjna pojemnościowa, przegląd innych metod. Pomiar wilgotności ciał stałych, metody: grawimetryczna, rezystancyjna, impedancyjna, mikrofalowa.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

PROGRAM LABORATORIUM.
Zajęcia laboratoryjne są wspomagane za pomocą kursu na platformie e-learningowej AGH.

1. Wprowadzenie do laboratorium, omówienie merytoryczne ćwiczeń, przepisy BHP, warunki zaliczenia (1 godz.).
2. Badanie właściwości metrologicznych komputerowego systemu akwizycji danych pomiarowych z wykorzystaniem uniwersalnej karty pomiarowej i oprogramowania DasyLab (3 godz.).
3. Budowa i konfigurowanie systemu do pomiaru temperatury z wykorzystaniem termorezystora, termistora, czujników półprzewodnikowych, karty pomiarowej i oprogramowania DasyLab (3 godz.).
4. Pomiar temperatury za pomocą czujników termoelektrycznych i termorezystancyjnych z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych w magistrali szeregowej RS485 (3 godz.).
5. Pomiary przyśpieszeń w ruchu drgającym (3 godz.).
6. Projekt i realizacja tensometrycznych przetworników pomiarowych siły i masy z wykorzystaniem belki giętej i przemysłowego panelu wzmacniacza tensometrycznego MVD2555 (3 godz.).
7. Badanie właściwości metrologicznych toru pomiarowego z modulacją AM przeznaczonego do współpracy z czujnikami wielkości nieelektrycznych (3 godz.).
8. Wyznaczenie charakterystyk metrologicznych laserowych czujników odległości oraz indukcyjnościowego czujnika przemieszczenia liniowego (3 godz.).
9. Badanie właściwości metrologicznych bezstykowego, pirometrycznego przetwornika pomiarowego temperatury (3 godz.).
10. Przeprowadzenie kolokwiów i zaliczanie sprawozdań (3 godz.).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z
egzaminu oraz z laboratorium.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną.
3. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z laboratorium w terminie przewidzianym tokiem studiów, to
może zdawać dodatkowe kolokwium z całego zakresu materiału laboratorium:
a. w I terminie- w dodatkowym terminie rezerwowym zgodnie z harmonogramem zajęć laboratoryjnych,
b. w II lub III terminie – do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej,
pod warunkiem wcześniejszego odrobienia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddania sprawozdań,
najpóźniej do końca zajęć semestru lub w terminie rezerwowym zgodnie z harmonogramem
laboratorium.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ ZALICZANIA LABORATORIUM

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych jest dokonanie zapisu na kurs e-learningowy: http://upel.agh.edu.pl/kokpit/obszary.html
Wydział EAIiIB, dział Elektrotechnika, nazwa kursu:
Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych – 2 stopień I rok ET Wacław Gawędzki
2. Do zaliczenia Laboratorium konieczne jest wykonanie wszystkich 8 ćwiczeń laboratoryjnych. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecności na zajęciach i ich usprawiedliwianie będzie traktowane zgodnie z Regulaminem Studiów (maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Trzy oraz większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkują brakiem zaliczenia. Jako usprawiedliwienie nieobecności uwzględniane jest zwolnienie lekarskie lub oficjalne pismo dotyczące udziału w konferencjach, stażach, zawodach sportowych itp. potwierdzone przez Rektora lub Dziekana. Ćwiczenie, na którym student był nieobecny usprawiedliwiony, bądź nieusprawiedliwiony należy odrobić najdalej do końca zajęć semestru z inną grupą ćwiczeniową, lub w terminie rezerwowym zgodnie z harmonogramem. Maksymalna liczebność zespołu ćwiczeniowego w trakcie laboratorium wynosi 4 osoby plus ewentualnie 1 osoba odrabiająca zajęcia.
3. Warunkiem zaliczenia jest samodzielne wykonanie przez studenta dwóch sprawozdań z realizowanych ćwiczeń. Każde sprawozdanie powinno być oddane najpóźniej w terminie jednego tygodnia od wykonania ćwiczenia (wysłane w postaci pliku PDF i odpowiednio nazwane (patrz punkt 13) z wykorzystaniem platformy e-learningowej). Sprawozdania wysłane inną drogą nie będą poprawiane. Studenci w ramach zespołu ćwiczeniowego wykonują sprawozdania z różnych ćwiczeń (bez powtórzeń).
4. W przypadku, gdy sprawozdanie nie zostanie zaliczone (0 punktów), student jest zobowiązany do poprawy sprawozdania, wydrukowania go i zaliczenia w formie ustnej. Ocena ostateczna za poprawione sprawozdanie nie może być wyższa niż 3 punkty.
5. Po wykonaniu ćwiczeń studenci zdają kolokwium z tematyki tych ćwiczeń w formie testu na platformie e-learningowej. Kolokwium, na którym student był nieobecny usprawiedliwiony, może być dodatkowo zdawane w terminie kolejnego kolokwium, w przypadku braku usprawiedliwienia kolokwium będzie można odrobić dopiero w terminie KP, R, Z (Kolokwium Poprawkowe, Rezerwa, Zaliczenie) zgodnie z harmonogramem.
6. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia w terminie przewidzianym tokiem studiów, to może zdawać dodatkowe kolokwium z całego zakresu materiału laboratorium, pod warunkiem wcześniejszego odrobienia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddania sprawozdań:
a. w I terminie- w dodatkowym terminie rezerwowym KP,R,Z, zgodnie z harmonogramem zajęć laboratoryjnych,
b. w II lub III terminie – do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej,
pod warunkiem wcześniejszego odrobienia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddania sprawozdań, najpóźniej do końca zajęć semestru lub w terminie rezerwowym zgodnie z harmonogramem laboratorium.
7. Student oceniany jest w następujący sposób:
a. Obowiązuje system punktowy. Maksymalna liczba punktów w semestrze wynosi 100.
b. Kolokwium obejmuje odpowiedź na 40 pytań, po 5 pytań z każdego z ośmiu obszarów tematycznych (zgodnie z zawartością merytoryczną 8 ćwiczeń), realizowane w 4 terminach zgodnie z harmonogramem. Każde pytanie oceniane jest w zakresie 0-2pkt. Łącznie za kolokwium można uzyskać maksymalnie 80 pkt.
c. Każde sprawozdanie oceniane jest w skali 0 – 7 pkt. Łącznie za 2 sprawozdania można uzyskać maksymalnie 14 pkt.
d. Frekwencja i aktywność będzie oceniana w skali 0-6 pkt.:
- 6 pkt – obecność na wszystkich zajęciach, bądź nieobecności usprawiedliwione (zw. lekarskie) oraz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytania kontrolne podczas ćwiczeń
- 3 pkt. – 1 nieobecność nieusprawiedliwiona lub częściowo poprawne odpowiedzi na pytania kontrolne podczas ćwiczeń
- 0 pkt. – 2 nieobecności nieusprawiedliwione lub niepoprawne odpowiedzi na pytania kontrolne podczas ćwiczeń
Taki sposób oceniania nie zwalnia studentów z obowiązku odrobienia ćwiczeń (punkt 3 regulaminu).
e. Student korzystający z niedozwolonych materiałów podczas kolokwiów otrzymuje za nie 0 punktów oraz dodatkową karę w postaci 0 punktów za aktywność (patrz punkt 7d).
f. Ocena z zaliczenia i końcowa będą wystawione zgodnie z regulaminem studiów (procentowo wyrażony stopień opanowania wiedzy, na podstawie liczby uzyskanych punktów).
g. Aby uzyskać zaliczenie, liczba punktów musi wynosić co najmniej 50.
8. Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów.
9. Wystawione oceny z kolokwiów i sprawozdań są niepoprawialne.
10. Wszystkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga kierownik grupy względnie wykładowca przedmiotu.
11. Wykaz prowadzących zajęcia:
dr inż. Wacław Gawędzki (WG)
mgr inż. Katarzyna Heryan (KH)
dr inż. Zbigniew Marszałek (ZM)
dr inż. Piotr Piwowar (PP),
dr inż. Andrzej Skalski (AS)
dr inż. Mirosław Socha (MSo)
12. Wszystkie niezbędne materiały do zajęć laboratoryjnych znajdują się na stronie kursu na platformie e-learningowej.
13. Sposób nazywania plików ze sprawozdaniami:

IN_Nazwisko_Imię_NR_GR_ZE.pdf

IN – inicjały prowadzącego zajęcia: WG, ZM, PP, AS, KH, JNb
Nazwisko – studenta, Imię – studenta
NR – numer ćwiczenia (od 1 do 8)
GR –numer grupy (od 1 do 5)
ZE – numer zespołu (od 1 do 8)
Przykład: ZM_Kowalski_Jan_3_4_2.pdf

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia kontaktowe, prowadzone w formie tradycyjnej w sali wykładowej. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia kontaktowe w laboratorium.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej ważonej ŚR ocen uzyskanych z egzaminu (waga 60%) i laboratorium (waga 40%) według następującego algorytmu:
ŚR ≥ 4.75 ocena 5,0
4.75 > ŚR ≥ 4.25 ocena 4,5
4.25 > ŚR ≥ 3.75 ocena 4,0
3.75 > ŚR ≥ 3.25 ocena 3,5
3.25 > ŚR ≥ 3.00 ocena 3,0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do zaliczenia Laboratorium konieczne jest wykonanie wszystkich 8 ćwiczeń laboratoryjnych. Obecność
na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecności na zajęciach i ich usprawiedliwianie
będzie traktowane zgodnie z Regulaminem Studiów (maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze). Trzy oraz większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkują brakiem zaliczenia.
Jako usprawiedliwienie nieobecności uwzględniane jest zwolnienie lekarskie lub oficjalne pismo
dotyczące udziału w konferencjach, stażach, zawodach sportowych itp. potwierdzone przez Rektora lub
Dziekana. Ćwiczenie, na którym student był nieobecny usprawiedliwiony, bądź nieusprawiedliwiony
należy odrobić najdalej do końca zajęć semestru z inną grupą ćwiczeniową, lub w terminie rezerwowym
zgodnie z harmonogramem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości w zakresie fizyki, metrologii, elektroniki i elektrotechniki. Zajęcia laboratoryjne są wspomagane za pomocą kursu na platformie e-learningowej AGH.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gawędzki W., Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, 2010.
2. Piotrowski J. (red), Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego. WNT, Warszawa, 2009.
3. Miłek M., Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006
4. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007
5. Michalski L., Eckersdorf K., Kucharski J., Termometria. Przyrządy i metody. Wyd. Polit. Łódzkiej, Łódź, 1998
6. Romer E., Miernictwo przemysłowe. PWN, Warszawa, 1978.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Gawędzki W., Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2010. 193 s, podręcznik.
 2. Gawędzki W., Marszałek Z., Praktyczna realizacja oraz badania eksperymentalne pojemnościowego detektora wilgotności skóry. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 3, 2013, s. 247–249.
 3. Marszałek Z., Gawędzki W., Nowa metoda monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta. Przegląd Elektrotechniczny, nr 5, 2014, s. 94–97.
 4. Gawędzki W., Serzysko B., Zastosowanie transformacji Hilbert Vibration Decomposition do analizy sygnałów parasejsmicznych w dziedzinie czasu. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 2015, s.7-10.
 5. Lepiarczyk D., Tarnowski J., Gawędzki W., Urządzenie do badania tarcia i sprzężeń ciernych w sprzęgłach i hamulcach tarczowych. Opis patentowy ; PL 217662 B1 ; Udziel. 2013-12-19 ; Opubl. 2014-08-29. Zgłosz. nr P.389649 z dn. 2009-11-23.
 6. Gawędzki W., Modelowanie obrazów modułów krótkookresowej transformaty Fouriera sygnałów odkształceń i drgań rurociągu oraz podłoża funkcją Gaussa. Pomiary, Automatyka, Kontrola nr 4, 2013, s. 308–311.
 7. Lepiarczyk D. Gawędzki W., Tarnowski J., Badania termowizyjne zjawisk tribologicznych w łożyskach ślizgowych. Tribologia: teoria i praktyka, nr 4, 2012, s. 125–132.
 8. Gawędzki W., Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznego, Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 56 (2010), nr 8, 879–882.
 9. Gawędzki W., Comparison of self-calibration methods for measurement channels in respect of a method of conversion functions interpolation. Measurement Science Review: Journal of the Institute of Measurement Science. Slovak Academy of Sciences, 2008 vol. 8 sect. 1 no. 2, tryb dostępu: http://www.measurement.sk/.
 10. Gawędzki W., Murawski P., Nowak A., Stanowisko laboratoryjne do automatycznego wyznaczania charakterystyk dynamicznych czujników drgań. Pomiary, Automatyka. Kontrola, str. 625-628, vol. 53 Bis, nr 9 2007.
 11. Tarnowski J., Gawędzki W., Kot M., Badanie modułu sprężystości i mikrotwardości warstw wierzchnich tłoka samochodowego w aspekcie jego zużycia. Tribologia: teoria i praktyka, 2013, 44 nr 5, s. 115–125
 12. Gajda J., Socha M., Sroka R., Żegleń T., Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych. Opis patentowy; PL 211930 B1 ; Udziel. 2012-02-02 ; Opubl. 2012-07-31. — Zgłosz. nr P.385323 z dn. 2008-05-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211930B1.pdf.
 13. Marszałek Z., Sroka R., Stencel M., A new method of inductive sensor impedance measurement applied to the identification of vehicle parameters. Metrology and Measurement Systems: quarterly of Polish Academy of Sciences 2011 vol. 18 no. 1, s. 69–76.
 14. Gajda J., Sroka R., Stencel M., Żegleń T., Piwowar P., Burnos P., Marszałek Z., Design and accuracy assessment of the multi-sensor weigh-in-motion system. 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference, May 11–14, 2015, Pisa, Italy : proceedings IEEE. s. 1036–1041.
Informacje dodatkowe:

Zajęcia laboratoryjne są wspomagane za pomocą kursu na platformie e-learningowej AGH.