Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Jakość energii elektrycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-207-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Hanzelka Zbigniew (hanzel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie pojęć związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną i jakością energii elektrycznej, zaburzeniami elektromagnetycznymi, zasadami normalizacji i pomiarową oceną jakości napięcia ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma wiedzę w zakresie klasyfikacji zaburzeń wartości skutecznej napięcia, wolnych i szybkich zmian napięcia ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 ma wiedzę w zakresie odkształcenia napięć i prądów: harmonicznego i interharmonicznego w paśmie do 2,5 kHz oraz emisji zaburzeń wysokoczęstotliwościowych w układach energoelektronicznych ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 ma wiedzę w zakresie zapadów i wzrostów napięcia oraz krótkich przerw w zasilaniu ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W005 ma wiedzę w zakresie skutków i kosztów złej jakości dostawy energii elektrycznej ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W006 posiada umięjętność lokalizacji źródła zaburzenia i oceny indywidualnej emisji ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W007 ma wiedzę w zakresie doboru urządzeń do redukcji negatywnego oddziaływania odbiorników na sieć zasilającą ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W008 ma wiedzę w zakresie oceny współpracy wybranych rozproszonych źródeł energii z siecią zasilającą ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi oceniać jakość dostawy energii elektrycznej na podstawie pomiarów jednopunktowych ELT2A_U05, ELT2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 potrafi analizować i formułować wnioski dotyczące przyczyn złej jakości dostawy energii elektrycznej oraz proponować środki techniczne służące eliminacji skutków złej jakości napięcia ELT2A_U01, ELT2A_U03 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania ELT2A_U01, ELT2A_U03 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów ELT2A_K02 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
76 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie pojęć związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną i jakością energii elektrycznej, zaburzeniami elektromagnetycznymi, zasadami normalizacji i pomiarową oceną jakości napięcia - - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie klasyfikacji zaburzeń wartości skutecznej napięcia, wolnych i szybkich zmian napięcia - - + - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie odkształcenia napięć i prądów: harmonicznego i interharmonicznego w paśmie do 2,5 kHz oraz emisji zaburzeń wysokoczęstotliwościowych w układach energoelektronicznych - - + - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie zapadów i wzrostów napięcia oraz krótkich przerw w zasilaniu - - + - - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę w zakresie skutków i kosztów złej jakości dostawy energii elektrycznej - - - - - - - - - - -
M_W006 posiada umięjętność lokalizacji źródła zaburzenia i oceny indywidualnej emisji - - + - - - - - - - -
M_W007 ma wiedzę w zakresie doboru urządzeń do redukcji negatywnego oddziaływania odbiorników na sieć zasilającą - - + - - - - - - - -
M_W008 ma wiedzę w zakresie oceny współpracy wybranych rozproszonych źródeł energii z siecią zasilającą - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi oceniać jakość dostawy energii elektrycznej na podstawie pomiarów jednopunktowych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować i formułować wnioski dotyczące przyczyn złej jakości dostawy energii elektrycznej oraz proponować środki techniczne służące eliminacji skutków złej jakości napięcia - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 76 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Kompatybilność elektromagnetyczna, klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych, definicje, zasady normalizacji, ocena jakości dostawy energii elektrycznej
2. Klasyfikacja zaburzeń wartości skutecznej napięcia, wolne zmiany napięcia (źródła, sposób liczbowego opisu i zasady pomiaru, skutki, sposoby stabilizacji napięcia); szybkie zmiany napięcia
3. Wahania napięcia – źródła, skutki, sposób liczbowego opisu i zasady pomiaru, sposoby eliminacji wahań, lokalizacja źródeł wahań, propagacja wahań w systemie elektroenergetycznym, sumowanie wahań napięcia
4. Odkształcenie napięć i prądów – teorie mocy w obwodach z przebiegami odkształconymi, źródła, skutki, sposób liczbowego opisu i zasady pomiaru, sposoby eliminacji, lokalizacja źródeł, propagacja harmonicznych w systemie elektroenergetycznym, filtracja pasywna i aktywna, interharmoniczne
5. Zapady napięcia – źródła, skutki, sposób liczbowego opisu i zasady pomiaru, sposoby eliminacji, lokalizacja źródeł, propagacja harmonicznych w systemie elektroenergetycznym, układ DVR, kontrakt na dostawę energii elektrycznej
6. Asymetria napięć i prądów – źródła, skutki, sposób liczbowego opisu i zasady pomiaru, sposoby eliminacji, lokalizacja źródeł, propagacja asymetrii w systemie elektroenergetycznym
7. Współpraca rozproszonych źródeł energii Siecia zasilającą, ocena indywidualnej emisji
8. Układy bezprzerwowego zasilania, zasobniki energii
9. Koszty złej jakości zasilania

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

1. Oddziaływanie układów energoelektronicznych na sieć zasilającą
2. Współpraca rozproszonych źródeł energii z siecią zasilającą
2. Układy CUSTOM POWER
4. Rozproszone pomiary parametrów jakości energii elektrycznej
5. Lokalizacja źródeł zaburzeń i ocena indywidualnej emisji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z ćwiczeń (75%) i kolokwium zaliczeniowego (25%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Energoelektronika, energetyka, metrologia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bollen M., Understanding power quality problems. IEEE Press, 2000.
Bolen M., Gu I.: Signal processing of power quality disturbances. Wiley, 2006.
Dugan R.C., Mc Granaghan M.F.: Electrical power system quality. McGraw-Hil, New York 2002
Mindykowski J.: Ocena jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych z układami przekształtnikowymi. Okrętownictwo i Żegluga 2001.
Sankarin C.: Power quality. CRC Press, 2001.
Schlabbach J., Blume D., Stephanblome T.: Voltage quality in electrical power systems. The Institution of Electrical Engineers, 2001.
Handbook of power quality (edited by A. Bagginii), Wiley 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak