Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przekształtnikowe napędy prądu przemiennego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-302-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dziadecki Aleksander (dziadeck@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna własności i zasady działania układów napędowych z maszynami indukcyjnymi i synchronicznymi ELT2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna własności i zasady działania układów napędowych z z silnikami przełączalnymi ELT2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj napędu do wymagań technologicznych ELT2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną na tle pracy zespołu, realizującego całość większego zadania (technologicznego) ELT2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna własności i zasady działania układów napędowych z maszynami indukcyjnymi i synchronicznymi + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna własności i zasady działania układów napędowych z z silnikami przełączalnymi - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj napędu do wymagań technologicznych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną na tle pracy zespołu, realizującego całość większego zadania (technologicznego) + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Modele matematyczne silników prądu przemiennego.
2. Kaskadowe układy napędowe z silnikiem pierścieniowym – podstawy teoretyczne oraz techniczna realizacja.
3. Kaskady zaworowe – charakterystyki mechaniczne, regulacja prędkości, praca generatorowa.
4. Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana.
5. Regulacja częstotliwościowa silnika indukcyjnego.
6. Regulacja częstotliwościowa silnika synchronicznego, ze wzbudnicą i z magnesami trwałymi.
7. Zasady sterowania na bazie wektorów przestrzennych.
8. Rodzaje przemienników częstotliwości dla napędów prądu przemiennego i ich właściwości.
9. Układy napędowe z elektrycznymi silnikami przełączalnymi.
10. Napędy prądu przemiennego w układach generatorów.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Kaskadowe połączenie maszyn indukcyjnych.
2. Kaskada zaworowa na stały moment.
3. Regulacja częstotliwościowa silnika indukcyjnego – problemy podstawowe.
4. Układ napędowy z falownikiem prądu.
5. Falownik napięcia.
6. Przełączalny silnik reluktancyjny SRM.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
Ocenę końcową obliczamy jako średnią ważoną:
75% – średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń i kolokwiów z zajęć laboratoryjnych
25% – ocena z kollokwium zaliczeniowego z wykładu.
Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie oraz ocena końcowa jest mniejsza niż 5.0 to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw napędu elektrycznego i energoelektroniki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Poradnik Inżyniera Elektryka t. 2 WNT 2007,
2. Napędy przekształtnikowe. L.Szklarski, K.Bisztyga, M.Franaszek, K.Jaracz, J.Strycharz Wyd. AGH, Kraków
3. Strony internetowe producentów napędów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak