Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy inteligentnych budynków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-103-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
KWASNOWSKI PAWEŁ (kwasn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Inteligencja budynku ? Instalacje techniczne budynków. Instalacje niskoprądowe. Efektywność energetyczna. Bezpieczeństwo. Systemy firmowe i otwarte. Standardy transmisji danych. Automatyka komfortu. Instalacje HVAC. Odzysk energii. Źródła ciepła i chłodu. Błędy projektantów instalacji technologicznych. Systemy bezpieczeństwa – regulacje prawne. Systemy alarmu pożarowego, alarmu włamania i napadu, kontroli dostępu, CCTV. Metodyka projektowania systemów zabezpieczeń i systemów automatyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna systemy infrastruktury technicznej współczesnych budynków i rozumie potrzebę ich automatyzacji. ELT2A_W06, ELT2A_W01, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie technologii systemów wentylacji i klimatyzacji i algorytmów sterowania tą technologią. ELT2A_W06, ELT2A_W01, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna zasady automatyzacji pojedynczego pomieszczenia w celu zapewnienia komfortu użytkowania i ograniczenia zużycia energii. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych, energooszczędnych systemów sterowania oświetleniem i rozumie potrzebę ich stosowania. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 Zna uwarunkowania techniczne i prawne dotyczące systemów bezpieczeństwa służących do ochrony zdrowia i życia ludzi. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W006 Zna zasady projektowania systemów sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, systemu rozgłaszania alarmowego i systemu oświetlenia awaryjnego. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W007 Zna uwarunkowania techniczne i prawne dotyczące systemów ochrony mienia. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W008 Zna zasady projektowania systemów ochrony mienia. ELT2A_W03, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W009 Zna i rozumie potrzebę integracji systemów automatyzacji i systemów bezpieczeństwa w celu zwiększenia funkcjonalności oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynku. ELT2A_W03, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W010 Zna podstawowe standardy transmisji danych w systemach automatyzacji i bezpieczeństwa budynków. ELT2A_W03, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
M_W011 Zna zasady projektowania komputerowych systemów nadrzędnych dla systemów automatyzacji i bezpieczeństwa budynków. ELT2A_W03, ELT2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać urządzenia obiektowe i sterowniki do określonego zadania sterowania. ELT2A_U03, ELT2A_U11, ELT2A_U06, ELT2A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi opracowywać i skonfigurować algorytmy sterowania dla central wentylacji i klimatyzacji oraz innych instalacji technologicznych. ELT2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Umie zaprojektować systemy automatyzacji instalacji technologicznych pod kątem efektywności energetycznej. ELT2A_U03, ELT2A_U11, ELT2A_U02, ELT2A_U10, ELT2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Umie zaprojektować podstawowe systemy bezpieczeństwa. ELT2A_U03, ELT2A_U11, ELT2A_U02, ELT2A_U10, ELT2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_U005 Umie skonfigurować i uruchomić system automatyzacji w różnych technologiach. ELT2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz poszerzania zdobytej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ELT2A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość wpływu automatyki budynku na jego efektywność energetyczną i środowisko i może wpływać na projektowanie budynków, tak, aby spełniały wymagania efektywności energetycznej ELT2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna systemy infrastruktury technicznej współczesnych budynków i rozumie potrzebę ich automatyzacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie technologii systemów wentylacji i klimatyzacji i algorytmów sterowania tą technologią. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady automatyzacji pojedynczego pomieszczenia w celu zapewnienia komfortu użytkowania i ograniczenia zużycia energii. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych, energooszczędnych systemów sterowania oświetleniem i rozumie potrzebę ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna uwarunkowania techniczne i prawne dotyczące systemów bezpieczeństwa służących do ochrony zdrowia i życia ludzi. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna zasady projektowania systemów sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, systemu rozgłaszania alarmowego i systemu oświetlenia awaryjnego. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna uwarunkowania techniczne i prawne dotyczące systemów ochrony mienia. + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna zasady projektowania systemów ochrony mienia. + - - - - - - - - - -
M_W009 Zna i rozumie potrzebę integracji systemów automatyzacji i systemów bezpieczeństwa w celu zwiększenia funkcjonalności oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynku. + - - - - - - - - - -
M_W010 Zna podstawowe standardy transmisji danych w systemach automatyzacji i bezpieczeństwa budynków. + - - - - - - - - - -
M_W011 Zna zasady projektowania komputerowych systemów nadrzędnych dla systemów automatyzacji i bezpieczeństwa budynków. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać urządzenia obiektowe i sterowniki do określonego zadania sterowania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracowywać i skonfigurować algorytmy sterowania dla central wentylacji i klimatyzacji oraz innych instalacji technologicznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować systemy automatyzacji instalacji technologicznych pod kątem efektywności energetycznej. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie zaprojektować podstawowe systemy bezpieczeństwa. - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie skonfigurować i uruchomić system automatyzacji w różnych technologiach. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz poszerzania zdobytej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość wpływu automatyki budynku na jego efektywność energetyczną i środowisko i może wpływać na projektowanie budynków, tak, aby spełniały wymagania efektywności energetycznej + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Wykład 1
1. Czy można mówić o inteligencji budynku, Próby definicji, Cele inteligencji
2. Przegląd instalacji technicznych budynków wymagających automatyzacji
3. Przegląd instalacji niskoprądowych
- instalacje zapewnienia komfortu
- instalacje zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
- instalacje zapewnienia bezpieczeństwa mienia
- instalacje informatyczne i telekomunikacyjne
- instalacje audiowizualne
4. Podstawowe strategie efektywności energetycznej
5. Podstawowe strategie zapewnienia bezpieczeństwa

Wykład 2
1. Przykład instalacji technicznej wentylacji – klimatyzacji
2. Przykład agregatu technologicznego – centrala wentylacji i klimatyzacji
3. Systemy firmowe i systemy otwarte
4. Rozproszone systemy sterowania

Wykład 3
1. Standardy transmisji danych w systemach automatyki budynków – wstępna charakterystyka: BACnet, KNX, LonWorks, inne standardy branżowe

Wykład 4
1. Instalacje technologiczne HVAC
2. Przykłady instalacji oraz central HVAC
3. Instalacja technologiczna i schemat automatyzacji, Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki (AKPiA), algorytmy sterowania

Wykład 5
1. Centrale wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem energii, metody odzysku energii
2. Przykłady projektów technicznych rzeczywistych układów sterowania central HVAC

Wykład 6
1. Elementy technologiczne central wentylacyjno-klimatyzacyjnych i instalacji HVAC, elementy aparatury kontrolno-pomiarowej
2. Klimakonwektory, urządzenia CAV, VAV, klapy, przepustnice, zawory

Wykład 7
1. Źródła ciepła i chłodu dla instalacji HVAC
2. Wymiennikownie ciepła, kotły grzewcze, bojlery, ogrzewacze lokalne
3. Pompy ciepła z przemianami termodynamicznymi, klimatyzatory lokalne
4. Agregaty wody lodowej i wieże chłodnicze

Wykład 8
1. Dlaczego układy automatycznej regulacji nie mogą pracować w zakresie 0-100% wartości zadanej ?
2. Przykłady błędów w projektach instalacji technologicznych
- nieprawidłowy dobór zaworu sterującego przepływem wody grzewczej przez
nagrzewnicę centrali HVAC
- nieprawidłowy dobór nawilżacza

Wykład 9
1. Systemy bezpieczeństwa – systemy ochrony zdrowia i życia ludzi
2. Systemy sygnalizacji pożaru, systemy gaśnicze, systemy oddymiania, systemy oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowe systemy ostrzegawcze
3. Regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia ludzi w budynkach, normy, kategorie zagrożenia ludzi, strefy pożarowe, klapy pożarowe, drzwi pożarowe
4. System sygnalizacji pożaru. Elementy systemu: centrale sygnalizacji pożaru, linie dozorowe, czujki dymu i ognia.
5. Scenariusze pożarowe

Wykład 10
1. Systemy gaśnicze
2. Dźwiękowy system ostrzegawczy
3. Systemy zabezpieczenia i ochrony mienia – regulacje prawne, kategorie zagrożeń,
rodzaje systemów alarmowych: sygnalizacji włamania i napadu, telewizja dozorowa, kontrola dostępu, systemy alarmowe osobiste, systemy zintegrowane, systemy transmisji alarmu. Klasy systemów alarmowych
4. System alarmu włamania i napadu, składniki, czujki.

Wykład 11
Przegląd elementów systemów alarmu włamania i napadu

Wykład 12
1. System kontroli dostępu, elementy składowe, rodzaje identyfikacji uprawnień
2. Metodyka projektowania systemów zabezpieczeń
3. Metodyka projektowania systemu automatyki budynku

Wykład 13
Powtórka materiału z wykładów

Wykład 14
Kolokwium zaliczeniowe z wykładów

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

1. Zastosowanie narzędzi do integracji sieci sterowania w standardzie LonWorks – Przykładowe aplikacje.
2. Zastosowanie narzędzi do integracji sieci sterowania w standardzie KNX – Przykładowe aplikacje.
3. Przykłady wybranych systemów firmowych – integracja prostych funkcjonalności automatyki budynków.
4. Uniwersalne węzły sieci sterowania – testowanie nowych aplikacji dla modułów automatyki budynkowej.
5. Sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem z wykorzystaniem rozproszonego systemu sterowania w standardzie LonWorks.
6. Monitoring i sterowanie zintegrowanych funkcjonalności automatyki pomieszczeń na przykładzie infrastruktury pomieszczeń laboratorium AutBudNet.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa
1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (patrz poniżej) oraz zaliczenie wykładów.
Zaliczenie wykładów
1. Zaliczenie wykładu można uzyskać na podstawie obecności na wykładach lub na podstawie
kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
2. Przy zaliczeniu wykładów na podstawie obecności dopuszcza się 2 nieobecności, w tym 1
nieusprawiedliwioną. Każda nieobecność obniża ocenę z zaliczenia wykładów o 0,5 stopnia.
3. Przy zaliczaniu wykładów na podstawie kolokwium koniecznym jest uzyskanie oceny pozytywnej.
4. Podstawowym terminem kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest termin ostatniego wykładu.
Pierwszy termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest ustalony na drugi tydzień po
kolokwium zaliczeniowym, drugi termin poprawkowy – na trzeci tydzień po kolokwium zaliczeniowym.
5. Do kolokwium zaliczeniowego z wykładu dopuszczani są studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń
laboratoryjnych.
6. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie.
Zaliczenie laboratorium
1. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagana jest obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń wykonywanych w ramach zajęć (oceny ze sprawozdań i odpowiedzi ustnej w przypadku wątpliwości/niejasności w sprawozdaniu) oraz kolokwiów. Ocena na zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną ocen cząstkowych: ze sprawozdań (waga 40%) i kolokwiów (waga 60%).
2. Dopuszczalne są 3 nieobecności, w tym 1 nieusprawiedliwiona. Każda nieobecność obniża ocenę z laboratorium o 0,5 stopnia. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie.
3. Oceny wyrażone w skali procentowej są przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nzal) do 5,0 (bdb) zgodnie z zasadami określonymi w §13 ust. 1 Regulaminu Studiów I i II stopnia AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa
1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia wykładów.
2. Obliczana jest średnia arytmetyczna z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i oceny z zaliczenia wykładów.
3. Obliczona średnia jest zaokrąglana zgodnie z zasadami określonymi w §13 ust. 1 Regulaminu Studiów I i II stopnia AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady
1. Podstawowym terminem kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest termin ostatniego wykładu.
Pierwszy termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest ustalony na drugi tydzień po
kolokwium zaliczeniowym, drugi termin poprawkowy – na trzeci tydzień po kolokwium zaliczeniowym.

Ćwiczenia laboratoryjne
1. Do zaliczenia Laboratorium konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecności na zajęciach i ich usprawiedliwianie są traktowane zgodnie z punktem “Warunki i sposób zaliczania poszczególnych form zajęć”.
2. Ćwiczenie, na którym student był nieobecny należy odrobić i zaliczyć najdalej do końca zajęć semestru. Student w miarę wolnych stanowisk może również odrobić nieobecność w innym terminie przedmiotu niż zgodny z jego planem zajęć.
3. Zaliczenie ćwiczeń, na których student był nieobecny i które nie zostały odrobione, polega na wykonaniu i oddaniu sprawozdań z tych ćwiczeń oraz odpowiedzi ustnej.
4. Podstawowy termin zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych odpowiada ostatniemu terminowi danego ćwiczenia laboratoryjnego. Dwa terminy poprawkowe są ustalane nie później niż 3 tygodnie przed ostatnimi zajęciami, zgodnie z Regulaminem Studiów I i II stopnia AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy techniki mikrokomputerowej, podstawy programowalnych sterowników przemysłowych, podstawy programowania w językach assemblera i algorytmicznych, podstawy automatyzacji procesów technologicznych, podstawy sieci komputerowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. F. Tiersch, LonWorks Technology – An Introduction, LonTech Thueringen e.V.
2. LON Nutzer Organisation e. V., LonWorks Installation Handbook, VDE Verlag GmbH, Berlin
3. Praca zbiorowa pod redakcją prof. M. Nogi Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków, AutBudNet AGH, Krakow 2011
4. G.Hayduk, P.Kwasnowski Podręcznik INPE SEP Wprowadzenie do technologii LonWorks – Zeszyt 29 Wydawnictwo SEP-COSiW, Warszawa, 2010
5. Praca zbiorowa pod redakcją P. Kwasnowskiego Materiały Seminarium Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków, AutBudNet AGH, Kraków, 2011
6. Materiały z wykładu
7. Kwasnowski P., Hayduk G.: Programy certyfikacji LonMark, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 116–119
8. Kwasnowski P., Hayduk G.: Technologia LonWorks®, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 24–115
9. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki i zarządzania na efektywność energetyczną budynkówa. w świetle normy PN-EN 15232:2012, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM, Kraków16–18 października 2013
10. Kwasnowski P., Fedorczak-Cisak M.: Metodyka projektowania budynków użyteczności publicznej w celu maksymalizacji efektywności energetycznej w świetle dyrektywy EPBD oraz normy PN-EN 15232, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013, Kraków 16–18 października 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kwasnowski P., Hayduk G.: Programy certyfikacji LonMark, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 116–119

2. Kwasnowski P., Hayduk G.: Technologia LonWorks®, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 24–115

3. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki i zarządzania na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232:2012, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM, Kraków16–18 października 2013

4. Kwasnowski P., Fedorczak-Cisak M.: Metodyka projektowania budynków użyteczności publicznej w celu maksymalizacji efektywności energetycznej w świetle dyrektywy EPBD oraz normy PN-EN 15232, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013, Kraków 16–18 października 2013

Informacje dodatkowe:

1. Odrabianie ćwiczeń laboratoryjnych jest możliwe w terminach zajęć ustalonych w planie zajęć pod warunkiem wolnego miejsca przy stanowiskach w laboratorium.
2. Zaliczenie ćwiczeń, na których student był nieobecny i które nie zostały odrobione, polega na wykonaniu i oddaniu sprawozdań z tych ćwiczeń i odpowiedzi ustnej.
3. Podstawowy termin zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych odpowiada ostatniemu terminowi danego ćwiczenia laboratoryjnego. Dwa terminy poprawkowe są ustalane nie później niż 3 tygodnie przed ostatnimi zajęciami (§15 ust. 4 Regulaminu Studiów I i II stopnia AGH).
4. Podstawowym terminem kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest termin ostatniego wykładu. Pierwszy termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest ustalony na drugi tydzień po kolokwium zaliczeniowym, drugi termin poprawkowy – na trzeci tydzień po kolokwium zaliczeniowym.