Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-106-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Schmidt Paweł (pschmidt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs rozszerzający podstawowe wiadomości z zakresu Teorii Obwodów Elektrycznych realizowanych w ramach programu studiów I stopnia o elementy związane z:
- analizą linii długiej
-układami nieliniowymi
-metodą skłądowych symetrysznych w ukłądach trójfazowych
- syntezą obwodów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Umiejętność analizy układu trójfazowego niesymetrycznego od strony zasilania przy wykorzystaniu metody składowych symetrycznych ELT2A_W05, ELT2A_W03, ELT2A_W01 Egzamin
M_W002 Znajomość metod syntezy obwodu w klasie elementów R, L, C metodą Fostera lub metodą Cauera ELT2A_W05, ELT2A_W01 Egzamin
M_W003 Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, integrowania pozyskanych informacji oraz dokonywanie ich interpretacji i krytycznej oceny ELT2A_U05 Aktywność na zajęciach
M_W004 Umiejętność stosowania poznanych zasad fizyki oraz metod i modeli matematyczne, a także technik komputerowych do rozwiązywania zadań technicznych i problemów badawczych z zakresu elektrotechniki ELT2A_U05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Umiejętność analizy układu trójfazowego niesymetrycznego od strony zasilania przy wykorzystaniu metody składowych symetrycznych + + - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość metod syntezy obwodu w klasie elementów R, L, C metodą Fostera lub metodą Cauera - - - - - - - - - - -
M_W003 Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, integrowania pozyskanych informacji oraz dokonywanie ich interpretacji i krytycznej oceny + + - - - - - - - - -
M_W004 Umiejętność stosowania poznanych zasad fizyki oraz metod i modeli matematyczne, a także technik komputerowych do rozwiązywania zadań technicznych i problemów badawczych z zakresu elektrotechniki + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Linia długa

  Schemat zastępczy linii
  Równania różniczkowe linii długiej
  Równanie linii długiej w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym
  Rozwiązanie linii długiej w stanie ustalonym
  Zależność stałej propagacji od częstotliwości
  Impedancja falowani linii
  Impedancja wejściowa linii
  Współczynnik odbicia fali w linii długiej
  Przypadek linii bezstratnej
  Stany nieustalone w linii długiej

 2. Obwody nieliniowe

  Elementy nieliniowe w obwodach elektrycznych
  Nieliniowe obwody rezystancyjne

 3. Wrażliwość obwodów elektrycznych

  Podstawowe pojęcia wrażliwości
  Niezmienniki wrażliwości
  Określanie wrażliwości metodą obwodu dołączanego
  Metoda przyrostowa obliczania wrażliwości
  Przykład analizy wrażliwości w dziedzinie częstotliwości

 4. Wybrane metody syntezy pasywnych obwodów elektrycznych

  Podstawowe definicje obwodów pasywnych
  Warunki realizowalności dwójników pasywnych RLC
  Struktury kanoniczne obwodów dwuklasowych
  Metoda Fostera syntezy obwodów dwuklasowych
  Metoda Cauera syntezy obwodów RLC

Ćwiczenia audytoryjne (28h):
Wybrane Zagadnienia Teorii Obwodów

Ćwiczenia tablicowe. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
- Linia długa
- Przypadk linii długiej bezstratnej
- Nieliniowe obwody elektryczne
- Metoda składowych symetrycznych
- Synteza obwodów elektrycznych (metoda Fostera i metoda Cauera)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z
egzaminu oraz z ćwiczeń audytoryjnych.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na ocenę pozytywną.
3. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów z kolokwiów pisanych w trakcie całego semestru trwania ćwiczeń audytoryjnych
4. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych w terminie przewidzianym tokiem studiów, to
może zdawać dodatkowe kolokwium z całego zakresu materiału laboratorium:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4*ocena z ćwiczeń + 0,6*ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach i ich usprawiedliwianie będzie traktowane zgodnie z Regulaminem Studiów (maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Trzy oraz większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkują brakiem zaliczenia.
Jako usprawiedliwienie nieobecności uwzględniane jest zwolnienie lekarskie lub oficjalne pismo
dotyczące udziału w konferencjach, stażach, zawodach sportowych itp. potwierdzone przez Rektora lub
Dziekana.
Ćwiczenia audytoryjne, na którym student był nieobecny usprawiedliwiony, bądź nieusprawiedliwiony
należy odrobić najdalej do końca zajęć semestru z inną grupą ćwiczeniową, lub w terminie rezerwowym
zgodnie z harmonogramem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień związanych z Teoria Obwodów Elektrycznych na poziomie studiów stacjonarnych I stopnia, w szczególności:
1. Metody analizy obwodów prądu stałego: Prawo Ohma, prawa Kirchoffa, metoda oczkowa, metoda węzłowa, zasada superpozycji, twierdzenia o źródle zastępczym;
2. Transformata symboliczna do rozwiązywania obwodów prądu sinusoidalnie przemiennego;
3. Obwody trójfazowe;
4. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych – metoda klasyczna i operatorowa;
5. Czwórniki;

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, 1995, WNT, Warszawa
2 Cholewicki T., Elektrotechnika teoretyczna, tom II, WNT, 1971
3 Mikołajuk K., Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, PWN, 1998, Warszawa
4 Mikołajuk K., Trzaska Z., Elektrotechnika teoretyczna, Analiza i synteza obwodów elektrycznych, Warszawa PWN, 1987
5 Mikołajuk K., Trzaska Z., Elektrotechnika teoretyczna cz. III, Warszawa PWN, 1980
6 Osowski. S, Wybrane zagadnienia teorii obwodów, 2010, Warszawa
7 Osowski S., Siwek K., Markiewicz T., Fabijański P., Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podręcznik internetowy, Politechnika Warszawska 2010
8 Tadeusiewicz M., Teoria obwodów cz I, II, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Pomiary charakterystycznych parametrów przebiegów zwarciowych w sieciach wysokiego napiecia — Measurement of typical shortcut parameters in high-voltage circuits / Paweł SCHMIDT // W: Transactions on computer applications in electrical engineering : XV conference ZKwE’10 : Poznan, April 19–21, 2010 / ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. — Poznan : University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2010. — ISBN 978-83-89333-34-6. — S. 101–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

2 The processing software for measurement system for high voltage and high power tests / Paweł SCHMIDT, Marek SOŁEK, Michał Babiuch // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — 2007 iss. 53 s. 113–122. — Bibliogr. s. 122. — Computer applications in electrical engineering 2006 : scientific conference : Poznan, April 10–12, 2006 / ed. Ryszard Nawrowski. — Poznan : Poznan University of Technology, 2007 25 Warsztaty zarzadzania projektami – wprowadzenie — [Workshops of project management – introduction] / Paweł SCHMIDT // W: Projekty software’owe : budowanie, zarzadzanie i motywowanie zespołu programistycznego : 27–28 marca 2008, Warszawa Miedzeszyn. — S. l. :
s. n., 2008. — S. 225–242

3 Wyznaczanie charakterystycznych parametrów prądu zwarciowego — [Calculation of the characteristic parameters of the short circuit current] / Paweł SCHMIDT, Marek SOŁEK // W: ZKwE’2005 : Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice : X konferencja : Poznan, 18–20 kwietnia 2005 : materiały / Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznanskiej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [Poznan : IEP PP, 2005]. — S. 215–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

4 Wyznaczanie parametrów udarów piorunowych w przebiegach dyskretnych — Calculating typical parameters of the lighting voltage impulses in the discrete waveforms / Paweł SCHMIDT, Michał
Babiuch // W: ZKwE’2008 : XIII Conference ZKwE’08 : transactions on Computer applications in electrical engineering : Poznan, April 14–16, 2008 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poland Section. — Poznan : IEEE. PUT, cop. 2008. — Opis czesc. wg okł. — ISBN 978-83-89333-19-3. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz.,

Informacje dodatkowe:

Brak