Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektryczne systemy transportowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-214-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Stobiecki Andrzej (astob@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przekazywane są podstawowe informacje na temat systemu transportu kolejowego oraz elektrycznych podsystemów transportu miejskiego, a także na temat samochodów elektrycznych i kolei górskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z wybranego przez siebie działu elektrotechniki, w szczególności zagadnień związanych z elektrycznymi środkami transportu ELT2A_W08 Sprawozdanie
M_W002 Student zna aktualne trendy rozwojowe oraz najistotniejsze nowe osiągnięcia w zakresie organizacji transportu oraz elektrycznych środków transportu ELT2A_W03 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie ELT2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole ELT2A_U02 Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w urządzeniach elektrycznych z zakresu transportu ELT2A_U10 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z wybranego przez siebie działu elektrotechniki, w szczególności zagadnień związanych z elektrycznymi środkami transportu + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna aktualne trendy rozwojowe oraz najistotniejsze nowe osiągnięcia w zakresie organizacji transportu oraz elektrycznych środków transportu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w urządzeniach elektrycznych z zakresu transportu + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Wprowadzenie
Omówienie organizacji zajęć. Podstawowe pojęcia i definicje. Oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.
2. Procesy transportowe
Transport ładunków – fazy procesu transportowego, ładunki w procesie transportowym, podatność transportowa i sposoby zwiększania podatności transportowej. Transport pasażerów – elementy procesu transportowego. Cykl transportowy.
3. Nowoczesne technologie w przewozie ładunków
Pojęcia i definicje. Intermodalne jednostki ładunkowe. Środki do realizacji przewozów kombinowanych. Technologie przewozów kombinowanych. Terminale kontenerowe. Wybrane systemy przewozów kombinowanych. Porównanie różnych technologii przewozów kombinowanych. Transport kombinowany w Polsce.
4. System transportu kolejowego
System transportu kolejowego w Polsce jako elektryczny system transportowy. Aspekty organizacyjno-prawne transportu kolejowego w Polsce: struktura przedsiębiorstwa PKP S.A., przewoźnicy samorządowi i prywatni. Transport ładunków koleją – przewozy wagonowe i całopociągowe. Infrastruktura transportu kolejowego – linie i drogi kolejowe, nowoczesne konstrukcje dróg kolejowych, sieć trakcyjna. Pojazdy trakcyjne eksploatowane w Polsce – system oznaczania, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne. Organizacja ruchu pociągów. Sygnalizacja kolejowa, kontrola obecności pociągu na szlaku.
5. Koleje dużych prędkości
Infrastruktura dla kolei dużych prędkości. Pojazdy kolejowe dużych prędkości. Systemy kontroli jazdy pociągu, ETCS. Koleje dużych prędkości na świecie. Koleje dużych prędkości w Polsce.
6. Koleje górskie
Systemy kolei zębatych, przykłady kolei zębatych.
7. System transportu miejskiego
Zrównoważony rozwój miasta w dziedzinie transportu. Organizacja publicznego transportu miejskiego. Cechy środków publicznego transportu miejskiego. Elektryczny publiczny transport miejski: infrastruktura tramwajowa, trolejbusowa i metra, rozwiązania konstrukcyjne tramwajów, trolejbusów i pojazdów metra. Model Karlsruhe i tramwaje dwusystemowe. Nietypowe elektryczne pojazdy komunikacji miejskiej: STREAM, tramobus.
8. Samochody z napędem elektrycznym
Podział samochodów elektrycznych. Autonomiczne samochody elektryczne – pokładowe źródła energii, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne. Samochody hybrydowe – podział pojazdów hybrydowych, rodzaje napędu hybrydowego, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych
2. Elektryczne pojazdy trakcyjne kolei polskich. Zasady obsługi pojazdów trakcyjnych. Lokomotywownia jako miejsce obsługi pojazdów trakcyjnych
3. Tramwaje eksploatowane w Krakowie. Rola zajezdni w procesie obsługi i utrzymania tramwajów
4. Sieć trakcyjna dolna i górna. Współpraca pantografu z siecią jezdną
5. Podstacja trakcyjna
6. Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Nieobecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych realizowanych poza terenem Uczelni uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.
2. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym, można je uzyskać w dwóch terminach dodatkowych, wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa określana jest na podstawie: obecności na zajęciach laboratoryjnych, ocen za sprawozdania z zajęć laboratoryjnych, oceny za zadanie obliczeniowe, aktywności na wykładach. Szczegółowy algorytm jest podawany na pierwszych zajęciach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1. Preferowanym sposobem wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest uczestnictwo w zajęciach z inną grupą laboratoryjną.
2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z inną grupą laboratoryjną konieczne jest teoretyczne zaliczenie zagadnień będących przedmiotem zajęć, na których student był nieobecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z zakresu maszyn elektrycznych i napędu elektrycznego. Pożądane są wiadomości z zakresu trakcji elektrycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyduch J., Pawlik M.: Systemy automatycznej kontroli jazdy pociągu. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002
2. Gajda B.: Technika ruchu kolejowego cz. 1. WKŁ, Warszawa 1982
3. Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, Warszawa 2007
4. Podoski J.: Transport w miastach. WKŁ, Warszawa 1985
5. Współczesne technologie transportowe. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Idee, Warszawa 2002
5. Towpik K.: Infrastruktura transportu szynowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Stobiecki A., Dudek R.: Układy napędowe pojazdów trakcyjnych z trójfazowymi silnikami prądu przemiennego. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe 2017, nr 1, s. 49-55
Stobiecki A., Dudek R.: Układy napędowe wielosystemowych pojazdów trakcyjnych. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe 2018, nr 2, s. 7-13
Stobiecki A., Dudek R.: Układy impulsowego sterowania napędem do modernizacji elektrycznych lokomotyw kopalnianych W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, s. 2247-259. Praca zbiorowa pod red. K. Krauze. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. Lędziny; Kraków 2014
Dudek R., Stobiecki A.: Hamowanie dynamiczne silników trakcyjnych sterowanych impulsowo. Czasopismo Techniczne 2011, nr 1-E, s. 80-93
Dudek R., Stobiecki A.: Hamowanie przeciwwłączeniem przewodowej lokomotywy kopalnianej z tranzystorowym układem sterowania. Czasopismo Techniczne 2009, nr 1-E, s. 61-73
Dudek R., Kosiorowski S., Stobiecki A., Żuchowicz M.: Sterowanie prądem wzbudzenia silników trakcyjnych lokomotyw kopalnianych. Napędy i Sterowanie 2009, nr 7/8, s. 126-130
Dudek R., Stobiecki A., Żuchowicz M.: Układ impulsowego hamowania silnika szeregowego prądu stałego. Patent PL 210696 B1, opis opublikowany 2012-02-29

Informacje dodatkowe:

Maksymalna ilość uczestników zajęć – 30 osób.