Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-305-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kot Aleksander (akot@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ogół zagadnień związanych z podjętym tematem pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki ELT2A_W08 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 zna aktualne trendy rozwojowe oraz najistotniejsze nowe osiągnięcia z zakresu elektrotechniki i kierunków pokrewnych ELT2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje, dokonywać ich analizy, interpretacji i krytycznej oceny ELT2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie ELT2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników zadania; potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego ELT2A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym,potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym ELT2A_U10 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy ELT2A_K01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K002 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej ELT2A_K02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki - - - - - - - - - - -
M_W002 zna aktualne trendy rozwojowe oraz najistotniejsze nowe osiągnięcia z zakresu elektrotechniki i kierunków pokrewnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje, dokonywać ich analizy, interpretacji i krytycznej oceny - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników zadania; potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego - - - - - - - - - - -
M_U004 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym,potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 510 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 100 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 210 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Inne 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. O dopuszczeniu pracy do recenzji decyduje opiekun pracy.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku
rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta końcowa ocena pracy określana jest na posiedzeniu
komisji egzaminu dyplomowego. Jeżeli praca została wykonana dla potrzeb zakładu pracy,
komisja uwzględnia także opinię tego zakładu, jeżeli została ona wyrażona pisemnie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. O dopuszczeniu pracy do recenzji decyduje opiekun pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów
i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez jej
opiekuna. Od negatywnej oceny pracy przez opiekuna studentowi przysługuje odwołanie w ciągu
14 dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zakres literatury zgodny z wybranym tematem pracy dyplomowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zdeterminowane podjętą tematyką pracy dyplomowej i aktywnością publikacyjną opiekuna pracy w danym obszarze tematycznym.

Informacje dodatkowe:

Nie określono