Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy automatyzacji budynków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-307-AP-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
KWASNOWSKI PAWEŁ (kwasn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Konfiguracje systemów BMS. Otwartość. Protokoły transmisji danych: BACnet, LON, KNX, DALI, SMI, MP-Bus, M-Bus,Modbus, EnOcean, ZigBee, Z-Wave, WiFi (IP oraz IoT), OPC, XML. Serwery automatyki, funkcjonalności. Wpływ automatyki na efektywność energetyczną. Norma EN 15323. Specyfikacja funkcjonalności systemów zintegrowanych. Norma EN 16484-3.Tabele styku branży mechanicznej i elektrycznej. Projektowanie segmentowe automatyki biurowców. Wpływ alarmu pożarowego na instalacje. Matryca pożarowa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna systemy infrastruktury technicznej współczesnych budynków, rozumie konieczność podziału tych instalacji na części centralne i rozproszone. Rozumie potrzebę automatyzacji tych instalacji za pomocą systemów rozproszonych. ELT2A_W06, ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W08 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie technologii systemów wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania, źródeł ciepła i źródeł chłodu. Rozumie algorytmy sterowania tymi instalacjami oraz systemami dystrybucji mediów energetycznych. ELT2A_W06, ELT2A_W01, ELT2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna zasady automatyzacji pojedynczego pomieszczenia w celu zapewnienia komfortu użytkowania i ograniczenia zużycia energii, rozumie algorytmy automatyzacji instalacji w indywidualnym pomieszczeniu oraz konieczność współdziałania z układami automatyzacji centralnych. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych, energooszczędnych systemów sterowania oświetleniem i rozumie potrzebę ich stosowania oraz konieczność współdziałania tych instalacji z innymi instalacjami technicznymi na poziomie pojedynczego pomieszczenia i w całym budynku. ELT2A_W06, ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 Zna metody integracji podsystemów z różnymi standardami branżowymi transmisji danych. Rozumie konieczność integracji i współdziałania systemów. Rozumie rolę i funkcjonalności serwerów automatyki, potrafi je dobrać i konfigurować. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W006 Zna zasady współdziałania wszystkich systemów automatyzacji różnych urządzeń technologicznych. Zna metodykę specyfikacji i projektowania zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa. Rozumie konieczność stosowania normy PN-EN 16484-3 do specyfikacji funkcjonalności urządzeń i systemów. Rozumie tabele funkcjonalności automatyki urządzeń i pomieszczeń oraz tabele styku pomiędzy branżą budowlano-mechaniczną oraz elektryczną i automatyki. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W007 Zna znaczenie systemu alarmu pożarowego dla bezpieczeństwa ludzi i budynku. Rozumie konieczność wpływu tego systemu na wszystkie systemy automatyki i bezpieczeństwa budynku. Rozumie i potrafi skonstruować matrycę pożarową, zgodnie z odpowiednimi przepisami. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W008 Zna i rozumie potrzebę integracji systemów automatyzacji i systemów bezpieczeństwa w celu zwiększenia funkcjonalności oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Rozumie znacznie normy PN-EN 15232 w zakresie określania wpływu automatyki instalacji technologicznych na efektywność energetyczną budynku oraz zna metody szacowania tego wpływu. ELT2A_W06, ELT2A_W03, ELT2A_W08 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W009 Posiada szczegółową wiedzę o standardach transmisji danych w różnych branżach instalacji technicznych budynków. Rozumie różnicę pomiędzy standardami firmowymi i standardami otwartymi. Potrafi uzasadnić wybór standardów do określonych zastosowań w automatyce i systemach bezpieczeństwa budynków. ELT2A_W06, ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W010 Zna najnowsze tendencje w automatyce budynków komercyjnych. Rozumie metodę projektowania segmentowego automatyki i wpływ tej metody na automatyzację procesu projektowania. Zna trend wprowadzania Internetu Rzeczy do automatyzacji budynków i rozumie argumenty za i przeciw tej tendencji. ELT2A_W06, ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie skonstruować rzeczywiste, zintegrowane aplikacje sterujące automatyką pomieszczeń na bazie przykładowych sterowników obiektowych ELT2A_U03, ELT2A_U11, ELT2A_U06, ELT2A_U10 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi konfigurować serwer automatyki do konwersji danych pomiędzy różnymi protokołami ELT2A_U08 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Umie zaprojektować , zaprogramować i testować przykładowe aplikacje w serwerze automatyki z zastosowaniem soft-plc ELT2A_U03, ELT2A_U11, ELT2A_U10, ELT2A_U01, ELT2A_U02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Umie skonfigurować i testować sterowniki oświetlenia DALI ELT2A_U03, ELT2A_U11, ELT2A_U10, ELT2A_U01, ELT2A_U02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U005 Umie zaprojektować, skonfigurować i uruchomić interfejs użytkownika z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego L-WEB ELT2A_U08 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do konieczności ciągłego dokształcania się oraz poszerzania zdobytej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ELT2A_K01, ELT2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma umiejętność pracy w zespole oraz świadomość odpowiedzialności za pracę własną i działalność wspólną podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych ELT2A_K01, ELT2A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna systemy infrastruktury technicznej współczesnych budynków, rozumie konieczność podziału tych instalacji na części centralne i rozproszone. Rozumie potrzebę automatyzacji tych instalacji za pomocą systemów rozproszonych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie technologii systemów wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania, źródeł ciepła i źródeł chłodu. Rozumie algorytmy sterowania tymi instalacjami oraz systemami dystrybucji mediów energetycznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady automatyzacji pojedynczego pomieszczenia w celu zapewnienia komfortu użytkowania i ograniczenia zużycia energii, rozumie algorytmy automatyzacji instalacji w indywidualnym pomieszczeniu oraz konieczność współdziałania z układami automatyzacji centralnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych, energooszczędnych systemów sterowania oświetleniem i rozumie potrzebę ich stosowania oraz konieczność współdziałania tych instalacji z innymi instalacjami technicznymi na poziomie pojedynczego pomieszczenia i w całym budynku. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna metody integracji podsystemów z różnymi standardami branżowymi transmisji danych. Rozumie konieczność integracji i współdziałania systemów. Rozumie rolę i funkcjonalności serwerów automatyki, potrafi je dobrać i konfigurować. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna zasady współdziałania wszystkich systemów automatyzacji różnych urządzeń technologicznych. Zna metodykę specyfikacji i projektowania zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa. Rozumie konieczność stosowania normy PN-EN 16484-3 do specyfikacji funkcjonalności urządzeń i systemów. Rozumie tabele funkcjonalności automatyki urządzeń i pomieszczeń oraz tabele styku pomiędzy branżą budowlano-mechaniczną oraz elektryczną i automatyki. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna znaczenie systemu alarmu pożarowego dla bezpieczeństwa ludzi i budynku. Rozumie konieczność wpływu tego systemu na wszystkie systemy automatyki i bezpieczeństwa budynku. Rozumie i potrafi skonstruować matrycę pożarową, zgodnie z odpowiednimi przepisami. + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna i rozumie potrzebę integracji systemów automatyzacji i systemów bezpieczeństwa w celu zwiększenia funkcjonalności oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Rozumie znacznie normy PN-EN 15232 w zakresie określania wpływu automatyki instalacji technologicznych na efektywność energetyczną budynku oraz zna metody szacowania tego wpływu. + - - - - - - - - - -
M_W009 Posiada szczegółową wiedzę o standardach transmisji danych w różnych branżach instalacji technicznych budynków. Rozumie różnicę pomiędzy standardami firmowymi i standardami otwartymi. Potrafi uzasadnić wybór standardów do określonych zastosowań w automatyce i systemach bezpieczeństwa budynków. + - - - - - - - - - -
M_W010 Zna najnowsze tendencje w automatyce budynków komercyjnych. Rozumie metodę projektowania segmentowego automatyki i wpływ tej metody na automatyzację procesu projektowania. Zna trend wprowadzania Internetu Rzeczy do automatyzacji budynków i rozumie argumenty za i przeciw tej tendencji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie skonstruować rzeczywiste, zintegrowane aplikacje sterujące automatyką pomieszczeń na bazie przykładowych sterowników obiektowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi konfigurować serwer automatyki do konwersji danych pomiędzy różnymi protokołami - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować , zaprogramować i testować przykładowe aplikacje w serwerze automatyki z zastosowaniem soft-plc - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie skonfigurować i testować sterowniki oświetlenia DALI - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie zaprojektować, skonfigurować i uruchomić interfejs użytkownika z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego L-WEB - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do konieczności ciągłego dokształcania się oraz poszerzania zdobytej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma umiejętność pracy w zespole oraz świadomość odpowiedzialności za pracę własną i działalność wspólną podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Wykład 1. Wprowadzenie do laboratorium – przykłady sterowników obiektowych – część 1
Sprzęt sterowników i podłączane urządzenia zewnętrzne. Sterownik klimakonwektora, Sterownik urządzeń VAV. Sterownik oświetlenia. Sterownik kontroli dostępu.

Wykład 2. Wprowadzenie do laboratorium – przykłady sterowników obiektowych – część 2
Aplikacje i zmienne sieciowe sterowników obiektowych

Wykład 3. Instalacje techniczne budynków – elementy centralne i rozproszone. Podstawowe funkcjonalności automatyki elementów centralnych i pomieszczeń. Konieczność współdziałania. Konfiguracja systemów BMS. Hierarchiczna, warstwowa struktura systemów. Funkcje warstw. Rozproszenie systemu sterowania. Otwartość systemu. Podstawowe właściwości protokołów transmisji danych.

Wykład 4. Protokoły transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków – część 1
Przegląd protokołów. Protokół BACnet –analiza szczegółowa właściwości protokołu. Ograniczone odwzorowanie modelu 7-warstwowego ISO/OSI. Media transmisji danych. Topologia i infrastruktura sieci sterowania. Struktury danych. Urządzenia, obiekty, właściwości. Profile urządzeń, typy obiektów, znaczenie właściwości. Usługi przesyłania danych. Mechanizmy zapewnienia otwartości: PICSs, BIBBs. Usługi obowiązkowe w zależności od profilu urządzenia. Certyfikacja urządzeń. Integracja sieci sterowania.

Wykład 5. Protokoły transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków – część 2
Protokół LON–analiza szczegółowa właściwości protokołu. Zgodność z modelem 7-warstwowym ISO/OSI. Media transmisji danych. Topologia i infrastruktura sieci sterowania. Struktury danych. Urządzenia, bloki funkcjonalne, zmienne sieciowe, powiązania. Usługi przesyłania danych. Mechanizmy zapewnienia otwartości: standaryzacja i jawność specyfikacji protokołu, wytyczne dla warstwy aplikacji, SNVT’s, SCPT’s, profile funkcjonalne. Certyfikacja urządzeń. Integracja sieci sterowania.

Wykład 6. Protokoły transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków – część 3
Protokół KNX–analiza szczegółowa właściwości protokołu. Zgodność z modelem 7-warstwowym ISO/OSI. Media transmisji danych. Topologia i infrastruktura sieci sterowania. Struktury danych. Typy urządzeń magistralnych, zasilacze, łączniki. Grupy, węzły, obiekty komunikacyjne, powiązania. Usługi przesyłania danych. Mechanizmy zapewnienia otwartości: standaryzacja i jawność specyfikacji protokołu, obiekty komunikacyjne, standardowe aplikacje, jednolite narzędzie do integracji sieci, certyfikacja urządzeń. Integracja sieci sterowania.

Wykład 7. Protokoły transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków – część 4
Protokoły branżowe: DALI, SMI, MP-Bus, Modbus, M-Bus. Protokoły bezprzewodowe: EnOcean, ZigBee, Z-Wave, WiFi jako warstwa nośnika protokołów IP oraz IoT. Znaczenie protokołu DALI w przejmowaniu funkcji automatyki indywidualnych pomieszczeń. Znaczenie OPC i XML w komunikacji z systemami nadrzędnymi.

Wykład 8. Metody integracji podsystemów poszczególnych branż z różnymi protokołami standardowymi i branżowymi. Znaczenie serwerów automatyki. Przykłady serwerów automatyki. Funkcjonalność serwerów.

Wykład 9. Zintegrowane systemy automatyki i bezpieczeństwa budynków. Konieczność integracji systemów automatyki i systemów bezpieczeństwa. Wpływ automatyki na polepszenie efektywności energetycznej budynków. Znaczenie normy PN-EN 15232 – integracja systemów na poziomie obiektowym. Zapewnienie sterowania indywidualnego każdym odbiornikiem energii w każdym pomieszczeniu w zależności od zapotrzebowania. Metody szacowania/obliczania wpływu automatyki budynku (określonych funkcjonalności) na efektywność energetyczną.

Wykład 10. Metodyka specyfikacji i projektowania zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków z wykorzystaniem normy PN-EN 16484-3. Standardowe funkcje systemów automatyki i bezpieczeństwa. Tabele funkcjonalności agregatów technologicznych i indywidualnych pomieszczeń – przykłady specyfikacji. Tabele styku branży mechanicznej i elektrycznej.

Wykład 11. Wpływ systemu alarmu pożarowego na wszystkie systemy automatyki i bezpieczeństwa budynku. Matryca pożarowa do definiowania funkcjonowania wszystkich urządzań, które mają (mogą mieć) znaczenie podczas pożaru.

Wykład 12. Najnowsze tendencje w automatyce budynków
– projektowanie segmentowe automatyki dla budynków biurowych pod najem – zapewnienie elastyczności systemu automatyki w przypadku zmiany aranżacji i podziałów kondygnacji na pomieszczenia,
- Internet Rzeczy

Wykład 13. Powtórka całości materiałów z wykładu

Wykład 14. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów – termin 1

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Konstruowanie rzeczywistych, zintegrowanych aplikacji sterujących na bazie sterowników obiektowych klimakonwektora, urządzeń VAV, oświetlenia oraz kontroli dostępu

2. Konfiguracja przykładowych serwerów automatyki do konwersji danych pomiędzy protokołami

3. Projektowanie i testowanie aplikacji w serwerze automatyki z wykorzystaniem soft-plc

4. Konfiguracja i testowanie sterowników oświetlenia DALI

5. Projektowanie i testowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem oprogramowania L-WEB

6. Monitoring i sterowanie zintegrowanych funkcjonalności automatyki pomieszczeń na przykładzie infrastruktury pomieszczeń laboratorium AutBudNet.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa
1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (patrz poniżej) oraz zaliczenie wykładów.
Zaliczenie wykładów
1. Zaliczenie wykładu można uzyskać na podstawie obecności na wykładach lub na podstawie
kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
2. Przy zaliczeniu wykładów na podstawie obecności dopuszcza się 2 nieobecności, w tym 1
nieusprawiedliwioną. Każda nieobecność obniża ocenę z zaliczenia wykładów o 0,5 stopnia.
3. Przy zaliczaniu wykładów na podstawie kolokwium koniecznym jest uzyskanie oceny pozytywnej.
4. Podstawowym terminem kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest termin ostatniego wykładu.
Pierwszy termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest ustalony na drugi tydzień po
kolokwium zaliczeniowym, drugi termin poprawkowy – na trzeci tydzień po kolokwium zaliczeniowym.
5. Do kolokwium zaliczeniowego z wykładu dopuszczani są studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń
laboratoryjnych.
6. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie.
Zaliczenie laboratorium
1. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagana jest obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń wykonywanych w ramach zajęć (oceny ze sprawozdań i odpowiedzi ustnej w przypadku wątpliwości/niejasności w sprawozdaniu) oraz kolokwiów. Ocena na zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną ocen cząstkowych: ze sprawozdań (waga 40%) i kolokwiów (waga 60%).
2. Dopuszczalne są 3 nieobecności, w tym 1 nieusprawiedliwiona. Każda nieobecność obniża ocenę z laboratorium o 0,5 stopnia. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie.
3. Oceny wyrażone w skali procentowej są przeliczane na oceny w skali od 2,0 (nzal) do 5,0 (bdb) zgodnie z zasadami określonymi w §13 ust. 1 Regulaminu Studiów I i II stopnia AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa
1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zaliczenia wykładów.
2. Obliczana jest średnia arytmetyczna z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i oceny z zaliczenia wykładów.
3. Obliczona średnia jest zaokrąglana zgodnie z zasadami określonymi w §13 ust. 1 Regulaminu Studiów I i II stopnia AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady
1. Podstawowym terminem kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest termin ostatniego wykładu.
Pierwszy termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest ustalony na drugi tydzień po
kolokwium zaliczeniowym, drugi termin poprawkowy – na trzeci tydzień po kolokwium zaliczeniowym.

Ćwiczenia laboratoryjne
1. Do zaliczenia Laboratorium konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecności na zajęciach i ich usprawiedliwianie są traktowane zgodnie z punktem “Warunki i sposób zaliczania poszczególnych form zajęć”.
2. Ćwiczenie, na którym student był nieobecny należy odrobić i zaliczyć najdalej do końca zajęć semestru. Student w miarę wolnych stanowisk może również odrobić nieobecność w innym terminie przedmiotu niż zgodny z jego planem zajęć.
3. Zaliczenie ćwiczeń, na których student był nieobecny i które nie zostały odrobione, polega na wykonaniu i oddaniu sprawozdań z tych ćwiczeń oraz odpowiedzi ustnej.
4. Podstawowy termin zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych odpowiada ostatniemu terminowi danego ćwiczenia laboratoryjnego. Dwa terminy poprawkowe są ustalane nie później niż 3 tygodnie przed ostatnimi zajęciami, zgodnie z Regulaminem Studiów I i II stopnia AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy techniki mikrokomputerowej, podstawy programowalnych sterowników przemysłowych, podstawy programowania w językach assemblera i algorytmicznych, podstawy automatyzacji procesów technologicznych, podstawy sieci komputerowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232. Cz. 3, metoda współczynników efektywności BACS — [Evaluation of the impact of the automation systems on energy performance of buildings in the light of PN-EN 15232 standard. Pt. 3: BACS efficiency factors method] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2013 nr 3, S. 32–37.
2. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232, Cz. 2 — [Evaluation of the impact of the automation systems on energy performance of buildings in the light of PN-EN 15232 standard, Pt. 2] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2013 nr 2, s. 36–41.
3. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232, [Cz. 1] — [Evaluation of the impact of the automation systems on energy performance of buildings in the light of PN-EN 15232 standard, Pt. 1] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2013 nr 1, s. 34–37.
4. Hayduk G., Kwasnowski P.: Podręcznik INPE SEP Wprowadzenie do technologii LonWorks – Zeszyt 29 Wydawnictwo SEP-COSiW, Warszawa, 2010
5. Praca zbiorowa pod redakcją P. Kwasnowskiego Materiały Seminarium Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków, AutBudNet AGH, Kraków, 2011
6. Materiały z wykładu
7. Kwasnowski P., Hayduk G.: Programy certyfikacji LonMark, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 116–119
8. Kwasnowski P., Hayduk G.: Technologia LonWorks®, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 24–115
9. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki i zarządzania na efektywność energetyczną budynkówa. w świetle normy PN-EN 15232:2012, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM, Kraków16–18 października 2013
10. Kwasnowski P., Fedorczak-Cisak M.: Metodyka projektowania budynków użyteczności publicznej w celu maksymalizacji efektywności energetycznej w świetle dyrektywy EPBD oraz normy PN-EN 15232, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013, Kraków 16–18 października 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kwasnowski P., Hayduk G.: Programy certyfikacji LonMark, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 116–119
2. Kwasnowski P., Hayduk G.: Technologia LonWorks®, w monografii: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków: standardy – laboratoria – certyfikacja: technologia LonWorks®: PN-EN ISO/IEC 14908: praca zbiorowa / pod red. Mariana Nogi, Kraków 2011, ISBN 978-83-933483-0-5 s. 24–115
3. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki i zarządzania na efektywność energetyczną budynkówa. w świetle normy PN-EN 15232:2012, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM, Kraków16–18 października 2013
4. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232. Cz. 3, metoda współczynników efektywności BACS — [Evaluation of the impact of the automation systems on energy performance of buildings in the light of PN-EN 15232 standard. Pt. 3: BACS efficiency factors method] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2013 nr 3, S. 32–37.
5. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232, Cz. 2 — [Evaluation of the impact of the automation systems on energy performance of buildings in the light of PN-EN 15232 standard, Pt. 2] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2013 nr 2, s. 36–41.
6. Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232, [Cz. 1] — [Evaluation of the impact of the automation systems on energy performance of buildings in the light of PN-EN 15232 standard, Pt. 1] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2013 nr 1, s. 34–37.
7. Kwasnowski P., Fedorczak-Cisak M.: Metodyka projektowania budynków użyteczności publicznej w celu maksymalizacji efektywności energetycznej w świetle dyrektywy EPBD oraz normy PN-EN 15232, 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013, Kraków 16–18 października 2013
8. Kwasnowski P., Hayduk G.: Otwarte zintegrowane systemy automatyki i bezpieczeństwa budynków naukowo-dydaktycznych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Pychowicach — [Open integrated building automation and security systems at New Kampus of Cracow Jagiellonian University] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2011 nr 2, s. 35–39.
9. Kwasnowski P.: Metodyka projektowania budynków : wpływ normy PN-EN 15232:2012 na metodykę projektowania budynków w celu uzyskania wysokiej efektywności energetycznej — [Methodology of building design : influence of PN-EN 15232:2012 standard on building design methodology to reach the high energy efficiency] / Inteligentny Budynek ; ISSN 2083-7593. — 2013 nr 5, s. 42–45.

Informacje dodatkowe:

1. Odrabianie ćwiczeń laboratoryjnych jest możliwe w terminach zajęć ustalonych w planie zajęć pod warunkiem wolnego miejsca przy stanowiskach w laboratorium.
2. Zaliczenie ćwiczeń, na których student był nieobecny i które nie zostały odrobione, polega na wykonaniu i oddaniu sprawozdań z tych ćwiczeń i odpowiedzi ustnej.
3. Podstawowy termin zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych odpowiada ostatniemu terminowi danego ćwiczenia laboratoryjnego. Dwa terminy poprawkowe są ustalane nie później niż 3 tygodnie przed ostatnimi zajęciami (§15 ust. 4 Regulaminu Studiów I i II stopnia AGH).
4. Podstawowym terminem kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest termin ostatniego wykładu. Pierwszy termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest ustalony na drugi tydzień po kolokwium zaliczeniowym, drugi termin poprawkowy – na trzeci tydzień po kolokwium zaliczeniowym.