Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia transportu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-110-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Michniak Justyna (justyna.michniak@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna psychologiczne mechanizmy występowania niebezpiecznych i ryzykownych zachowań w ruchu drogowym. ELT2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę studium przypadku przejawiania zachowania niebezpiecznego w ruchu drogowym. ELT2A_U01 Studium przypadków
M_U002 Potrafi podejmować decyzje dotyczące niebezpiecznego zachowania kierowców w ruchu drogowym w ramach pracy grupowej opartej na metodzie analizy studium przypadku. ELT2A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest uwrażliwiony na problem przejawiania zachowań niebezpiecznych przez kierowców w ruchu drogowym. ELT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna psychologiczne mechanizmy występowania niebezpiecznych i ryzykownych zachowań w ruchu drogowym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę studium przypadku przejawiania zachowania niebezpiecznego w ruchu drogowym. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi podejmować decyzje dotyczące niebezpiecznego zachowania kierowców w ruchu drogowym w ramach pracy grupowej opartej na metodzie analizy studium przypadku. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest uwrażliwiony na problem przejawiania zachowań niebezpiecznych przez kierowców w ruchu drogowym. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Zachowania w ruchu drogowym w ujęciu psychologii społecznej
 2. Pojęcie niebezpiecznego zachowania w koncepcjach psychologii organizacji
 3. Niebezpieczne zachowania kierowców w teoriach psychologii transportu
 4. Modele niebezpiecznych zachowań kierowców
 5. Zachowania ryzykowne w ruchu drogowym
 6. Psychologiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych
 7. Cechy społeczno demograficzne a zachowania niebezpieczne w ruchu drogowym
 8. Wypadkowość i dystraktory a zachowania niebezpieczne w ruchu drogowym
 9. Korelaty zachowań niebezpiecznych w ruchu drogowym
 10. Predyktory zachowań niebezpiecznych w ruchu drogowym
 11. Zachowania niebezpieczne w ruchu drogoym – studia przypadku
 12. Narzędzia pomiaru ryzyka w ruchu drogowym
 13. Psychologiczne następstwa wypadków w ruchu drogowym z perspektywy ofiary
 14. Psychologiczne następstwa wypadków w ruchu drogowym z perspektywy sprawcy
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Odachowska E. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych w ruchu drogowym, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012
2. Wontorczyk A. Niebezpieczne zachowanie kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
3. Tokarczyk E. (red.) Psychologiczne badania kierujących pojazdami. Vademecum psychologa transportu, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Normy i wartości w życiu organizacji: ocena i poziom ich akceptacji przez pracowników; Justyna MICHNIAK; w: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi; red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek; Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. (Monografie; ISSN 0860-5017; nr 160). ISBN 978-83-7193-435-3. s. 306–314.
2. Trust as a base for modern management. A survey on trust level among employees; Justyna MICHNIAK; w: Humanisation of work and modern tendencies In management; red. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński; Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010. (Monografie; ISSN 1428-1600). ISBN 978-83-61118-57-2. S. 46-60.
3. Narzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników jako reakcja organizacji na gospodarkę opartą na wiedzę; Justyna MICHNIAK; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340, Wrocław 2014, s. 736-746
4. Relacje pomiędzy zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MPŚ; Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK; w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach; red. nauk. Zenon Wiśniewski. Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2013. ISBN 978-83-264-4450-0. s. 344–355.
5. Zachowania nieetyczne podczas wykonywania pracy; Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, w: Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Red.nauk. Dagmara Lewicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 ISBN 978-83-01-17472-9.
6. Zapobieganie mobbingowi, Justyna MICHNIAK, w: Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Red.nauk. Dagmara Lewicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 ISBN 978-83-01-17472-9.
7. Profilaktyka dyskryminacji; Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, w: Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Red.nauk. Dagmara Lewicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 ISBN 978-83-01-17472-9.
8. Administrative Weigh-In-Motion Systems in Poland; Janusz Gajda, Justyna MICHNIAK, ATINER’s Conference Paper Series TRA2015-1551, ISSN:2241-2891, http://www.atiner.gr/papers/TRA2015-1551.pdf, 09.08.2015.

Informacje dodatkowe:

Brak