Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Samochody hybrydowe i elektryczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-208-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wiśniewski Bogusław (bwisniew@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady działania silników BLDC, falowników i baterii trakcyjnych ELT2A_W02, ELT2A_W01, ELT2A_W07 Kolokwium
M_W002 Student zna struktury napędu samochodów hybrydowych ELT2A_W07 Kolokwium
M_W003 Student zna strategie rozdziału mocy dla różnych warunków pracy samochodu hybrydowego ELT2A_W06 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student zna zasady sterowania podzespołami w samochodzie elektrycznym ELT2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować układy do współpracy z silnikami BLDC ELT2A_U05, ELT2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie samodzielnie wyszukiwać szczegółowe informacje w dostępnej dokumentacji ELT2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi skonfigurować układy realizujące ładowanie baterii trakcyjnej ELT2A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność stopniowej eliminacji samochodów z napędem tradycyjnym ELT2A_K02, ELT2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student posiada umiejętność opisania własnego rozwiązania w komunikatywny sposób i określenie możliwości jego zastosowania ELT2A_K02 Sprawozdanie
M_K003 Student rozumie znaczenie eliminacji emisji spalin ELT2A_K02, ELT2A_K01 Udział w dyskusji
M_K004 Student zna zasady bezpieczeństwa stosowane przy konstrukcji i eksploatacji pojazdu ELT2A_K02, ELT2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady działania silników BLDC, falowników i baterii trakcyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna struktury napędu samochodów hybrydowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna strategie rozdziału mocy dla różnych warunków pracy samochodu hybrydowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna zasady sterowania podzespołami w samochodzie elektrycznym + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować układy do współpracy z silnikami BLDC - - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie samodzielnie wyszukiwać szczegółowe informacje w dostępnej dokumentacji - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi skonfigurować układy realizujące ładowanie baterii trakcyjnej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność stopniowej eliminacji samochodów z napędem tradycyjnym - - - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada umiejętność opisania własnego rozwiązania w komunikatywny sposób i określenie możliwości jego zastosowania - - - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie znaczenie eliminacji emisji spalin - - - - - - - - - - -
M_K004 Student zna zasady bezpieczeństwa stosowane przy konstrukcji i eksploatacji pojazdu - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Struktura samochodów hybrydowych (Mild/Full Hybrid). Specyficzne własności: dynamika pojazdu, praca silnika spalinowego w obszarze największej sprawności / najmniejszej toksyczności, skalowanie silnika spalinowego (downsizing), korekta przełożeń skrzyni biegów (downspeeding). Stany pracy – napęd hybrydowy, elektryczny, wspomaganie silnika spalinowego, hamowanie odzyskowe. Układ Start – Stop. Pełny napęd hybrydowy -wersja równoległa, szeregowa, szeregowo – równoległa. Wersja szeregowa – wymogi dla silnika, generatora i silnika elektrycznego. Wersja równoległa z jednym i dwoma sprzęgłami, o rozdzielonych osiach, z dwusprzęgłową skrzynia biegów. Napędy hybrydowe o rozdzielonej mocy – bezstopniowa zmiana przełożenia. Napęd hybrydowy dwuzakresowy. Klasyfikacje samochodów elektrycznych – napęd osiowy i indywidualny kół. Struktura instalacji elektrycznej – sieć niskiego i “wysokiego” napięcia, logika sterująca. Przetwornice i falowniki. Baterie samochodów – elektrycznych i hybrydowych – ołowiowe, niklowe, litowe, superkondensatory, ogniwa paliwowe. Budowa baterii akumulatorów i jej obsługa. Ładowania baterii – instalacje indywidualne i terminale ogólnodostępne.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

1. Badanie przetwornicy 300/12 V
2. Wykorzystanie falowników
3. Badanie silnika BLDC
4. Bateria trakcyjna 300 V – charakterystyki pracy
5. Układy ładowania baterii trakcyjnej – cykl standard i przyspieszony

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

K = 0,2 S + 0,6 L + 0,2 P
gdzie:
S – punkty (wynik procentowy) uzyskane podczas kolokwium zaliczającego wykłady
L – punkty (wynik procentowy) uzyskane w ramach realizacji ćwiczeń na laboratorium,
P – punkty (wynik procentowy) uzyskane za samodzielnie przygotowane zadania projektowe z tematyki laboratorium
K – ocena końcowa (wynik procentowy zostanie przeliczony na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów
AGH).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wójtowicz S. Pojazdy elektryczne i sieci Smart Grid, Instytut Elektrotechniki 2011
2. Michałowski K. Ocioszyński J. Pojazdy samochodowe o napędzie elektrycznym i hybrydowym, WKŁ 1989
3. Fic B. Samochody elektryczne. Wyd. KaBe 2012
4. Napędy hybrydowe, Ogniwa paliwowe i Paliwa alternatywne. Praca zbiorowa. WKŁ 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stanowisko uruchomieniowo-testowe aplikacji wbudowanych z mikrokontrolerem Freescale MC68HC912 —microcontroller], Bogusław Wiśniewski, Przegląd Elektroniki. — 2010 R. 51 nr 9, s. 62–65.
2. Środki uruchomieniowe w laboratorium dydaktycznym Techniki Mikroprocesorowej, Bogusław Wiśniewski Przegląd Elektroniki, 2009 R. 50 nr 10, s. 42–45.
3. Mikrokontrolery serii MCF (Coldfire) w systemach dydaktycznych, Bogusław Wiśniewski, Siódma krajowa konferencja elektroniki : [Darłówko Wschodnie, 2008] : materiały konferencji

Informacje dodatkowe:

Brak