Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyka pojazdowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-219-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Długosz Marek (mdlugosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna specyfikacje układów sterowania wykorzystywane w pojazdach. ELT2A_U05, ELT2A_W06, ELT2A_U07, ELT2A_W01 Egzamin
M_W002 Potrafi zaprojektować i optymalnie dobrać parametry złożonego układu sterowania z uwzględnieniem specyfiki przemysłu samochodowego. Egzamin
M_W003 Potrafi tworzyć i analizować modele matematyczne procesów występujących w technice samochodowej. Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi praktycznie stosować zaawansowane narzędzia programistyczne wspomagające projektowanie systemów automatyki (np. MATLAB/SIMULINK). Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zaprojektować poprawnie działający układ regulacji automatycznej. Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi stworzyć model matematyczny procesu lub systemu. Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rolę systemów sterowania i automatyki we przemyśle samochodowym Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna specyfikacje układów sterowania wykorzystywane w pojazdach. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi zaprojektować i optymalnie dobrać parametry złożonego układu sterowania z uwzględnieniem specyfiki przemysłu samochodowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi tworzyć i analizować modele matematyczne procesów występujących w technice samochodowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi praktycznie stosować zaawansowane narzędzia programistyczne wspomagające projektowanie systemów automatyki (np. MATLAB/SIMULINK). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować poprawnie działający układ regulacji automatycznej. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi stworzyć model matematyczny procesu lub systemu. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę systemów sterowania i automatyki we przemyśle samochodowym - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Definicja autonomicznego pojazdu, rodzaje autonomiczności, przegląd historycznych konstrukcji
2. Obecny stan konstrukcji i budowy autonomicznych pojazdów
3. Kinemtayka i dynamika pojazdów
4. Zagadnienia sterowania w pojazdach autonomicznych:
4.1 systemy adaptacyjnych tempomatów, stabilność takich układów,
4.2 nadążanie za wyznaczoną ścieżką, utrzymanie toru jazdy
4.3 układy ABS
5. Sensory autonomicznych pojazdów: wykorzystywane sensory, radar, lidar, kamera, racam ect., fuzja danych
6. Lokalizacja i nawigacja pojazdu
7. Architektura systemów sterowania inteligentnych pojazdów
8. Systemy bezpieczeństwa aktywne, pasywne
9. Systemy komunikacyjne vehicle-to-vehicle i vehicle-to-infrastructure
10. Inżynieria systemów w przemyśle samochodowym
11. Aspekty prawne związane z odpowiedzialnością za działania pojazdów autonomicznych

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

1. Programowanie systemy czasu rzeczywistego z wykorzystaniem oprogramowania Matlab i dSpace
2. Model matematyczny pojazdu testowego
3. Projekt i wykonanie adaptacyjnego tempomatu
4. Wykrywanie i omijanie przeszkód
5. Wykrywanie i reakcja na sytuacje niebezpieczne (np. wtargnięcie pieszego)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z laboratorium i egzaminu pisemnego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z automatyką, teorią sterowania, modelowaniem, optymalizacją.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bengtsson Johan, Adaptive Cruise Control and Driver Modeling, Department of Automatic Control Lund Institute of Technology Lund, November 2001
2. Berns Karsten, Puttkamer Ewald, Autonomous Land Vehicles, 1st Edition 2009, ISBN 978-3-8348-0421-1
3. Cheng Hong, Autonomous Intelligent Vehicles, Springer 2011, ISBN 978-1-4471-2279-1
4. Fahimi Farbod, Autonomous Robots, Springer 2009, ISBN 978-0-387-09537-0
5. Buegler Martin, Iagnemma Karl, Singh Sanjiv, The DARPA Urban Challenge Autonomous Vehicles in City Traffic, Springer 2009, ISBN 978-3-642-03991-1

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mathematical methods for verification of microprocessor-based PID controllers for improving their reliability— Matematyczne metody testowania mikroprocesorowych regulatorów PID umożliwiające zwiększenie ich niezawodności / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2015 vol. 17 no. 3, s. 327–333. — Bibliogr. s. 332–333

Sterowanie sliding mode control serwonapędem prądu stałego z ograniczeniem na zmienne stanu — [Sliding mode control DC servo motor with constraint on state variables] / Marek DŁUGOSZ // W: IC – SPETO 2013 : XXXVI międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice–Ustroń, 22–25.05.2013 = IC – SPETO 2013 : 36\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice–Ustroń, 22–25.05.2013 / Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS – Oddział Gliwice–Opole. — [Polska : s. n.], 2013. — ISBN: 978-83-85940-35-7. — S. 49–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

Złożony układ sterowania minimalno-energetycznego silnikiem DC — [The minimum energy complex control system of DC motor] / Marek DŁUGOSZ // W: IC – SPETO 2012 : XXXV międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów = 35\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice–Ustroń, 23–26.05.2012 / Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice–Opole. — [Gliwice: PŚ], 2012 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-34-0. — S. 137–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

Problemy optymalizacji układów napędowych w automatyce i robotyce — [Optimization problems of power transmission in automatics and robotics] / Marek DŁUGOSZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 154, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0458) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 151–155. — ISBN: 978-83-7464-450-1

Informacje dodatkowe:

Brak