Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria niezawodności w pojazdach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-306-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji pojazdów mechanicznych. Zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. ELT2A_W01, ELT2A_U01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. ELT2A_W01, ELT2A_U01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa pojazdów. ELT2A_U11, ELT2A_W03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie z zakresu niezawodności w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. ELT2A_U05, ELT2A_U10 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. ELT2A_U05, ELT2A_U10, ELT2A_W03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U004 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. ELT2A_U02, ELT2A_U10 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze niezawodności pojazdów. ELT2A_U05, ELT2A_K02, ELT2A_K01 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji pojazdów mechanicznych. Zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa pojazdów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie z zakresu niezawodności w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze niezawodności pojazdów. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Niezawodność i jakość eksploatacyjna złożonych systemów technicznych – 2 godz.
 2. Metody oceny niezawodności pojazdów – 2 godz.
 3. Modele matematyczne dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa uszkodzeń – procesy stochastyczne – 2 godz.
 4. Struktury funkcjonalne i niezawodnościowe obiektów technicznych – 2 godz.
 5. Niezawodność układów technicznych funkcjonujących w układach sieciowych – zastosowanie faktoryzacji do oceny niezawodności – 2 godz.
 6. Procesy Markowa – 2 godz.
 7. Symulacyjne metody szacowania niezawodności – 2 godz.
 8. Identyfikacja uszkodzeń w pojazdach i procesy fizyko-chemiczne prowadzące do utraty własności funkcjonalnych – 2 godz.
 9. Diagnostyka techniczna oraz klasyfikacja i przyczyny powstawania uszkodzeń – 2 godz.
 10. Szacowanie niezawodności elementów pojazdów samochodowych – 2 godz.
 11. Kształtowanie niezawodności złożonych obiektów technicznych – 2 godz.
 12. Dobór poziomu nadmiarowości w aspekcie wymaganej niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji – 2 godz.
 13. Projektowanie i ocena bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów – 2 godz.
 14. Zapewnienie jakości eksploatacyjnej pojazdów samochodowych – 2 godz.
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Modele do oceny niezawodności obiektów badanych do pierwszego uszkodzenia – 2 godz.
 2. Wyznaczanie empirycznych wartości charakterystyk niezawodnościowych – rozkłady prawdopodobieństwa poprawnej pracy – 2 godz.
 3. Testowanie hipotez statystycznych – 2 godz.
 4. Szacowanie niezawodności układów technicznych, szacowanie niezawodności układów o strukturze progowej, ocena efektywności rezerwowania – 2 godz.
 5. Szacowanie niezawodności układów o strukturze mostkowej, algorytm faktoryzacji w ocenie niezawodności układów elektronicznych – 2 godz.
 6. Charakterystyki niezawodnościowe obiektów odnawialnych – 2 godz.
 7. Oceny stanu technicznego pojazdów – 2 godz.
 8. Kształtowanie i ocena niezawodności pojazdów w fazie projektowania – 2 godz.
 9. Projektowanie i ocena bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów – 2 godz.
 10. Zaliczenie ćwiczeń – 2 godz.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie pisemne i ustna rozmowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przygotowanie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Birolini A.: Reliability Engineering – Theory and Practice. Springer – Verlag. Berlin Heidelberg, 1999.
2. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc.. New York 1995.
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2005.
4. Migdalski J. (red.): Poradnik niezawodności. Tom 1, 2. Wydawnictwo ZETOM. Warszawa, 1992.
5. Ushakov I.: Reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc.. New York, 1994.
6. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN. Warszawa, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Lenkiewicz W., Szybka J. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN.KBM.SPE.Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.
2. Szybka J., Heinrich M., Smolnik M., Wędrychowicz D.: Failure stream parameter as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machines [w] Problemy Eksploatacji Maintenance Problems. 2014, nr 1, s. 81–93.
3. Szybka J., Broniec Z., Pilch R.: Forecasting the failure of a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation analysis — Prognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka eksploatacji [w] Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability. 2011, nr 4, s. 5-10.
4. Szybka J.: Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1996.
5. Pilch R., Szybka J., Tuszyńska A.: Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networks — Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych [w] Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability. 2014, nr 2, s. 253-258.
6. Pilch R.: A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance [w] Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International. 2015, vol. 91 (7), s. 615–624.

Informacje dodatkowe:

Zalecana obecność na wykładach i obowiązkowa na ćwiczeniach.