Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Human perception of sound
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-311-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kleczkowski Piotr (kleczkow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows and understands functions of particular elements of the human hearing system ELT2A_W02, ELT2A_W01 Egzamin
M_W002 knows the effects occurring when sounds of particular types are listend to ELT2A_W02, ELT2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 can determine the audibility of sounds of different types either occurring alone or in a particulat context ELT2A_U05, ELT2A_U01, ELT2A_W02, ELT2A_U04, ELT2A_W01 Projekt inżynierski
M_U002 can determine the audibility of changes in acoustic stimuli ELT2A_U05, ELT2A_U01, ELT2A_W02, ELT2A_U04, ELT2A_W01 Egzamin
M_U003 can evaluate sounds perceived by the ear according to their possible intrusiveness or harmfulness ELT2A_U05, ELT2A_U01, ELT2A_W02, ELT2A_U04, ELT2A_W01 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands human auditory perception aspects of speech communication ELT2A_U05, ELT2A_W02, ELT2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_K002 understands the need for social dissemination of the awareness of threats from exposure to loud sounds ELT2A_U04, ELT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows and understands functions of particular elements of the human hearing system + - - - - - - - - - -
M_W002 knows the effects occurring when sounds of particular types are listend to + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can determine the audibility of sounds of different types either occurring alone or in a particulat context + - - - - - - - - - -
M_U002 can determine the audibility of changes in acoustic stimuli + - - - - - - - - - -
M_U003 can evaluate sounds perceived by the ear according to their possible intrusiveness or harmfulness + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands human auditory perception aspects of speech communication + - - - - - - - - - -
M_K002 understands the need for social dissemination of the awareness of threats from exposure to loud sounds + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. An overview of basic terms, notions and effects in acoustics. This lecture is held in Polish with English translation of all technical terms.
 2. An overview of basic terms and notions in acoustic signal analysis, basic measures and stimuli in acoustics. In Polish plus English terms.
 3. Human senses. Basic rules in psychophysics. Absolute and differential thresholds. Introduction to psychoacoustics. In English only.
 4. Main elements of the auditory system and their functions. The analysis of outer and middle ears.
 5. The analysis of the middle ear. Properties of the basilar membrane and its vibration. Travelling waves. Basilar membrane as a mechanical filter.
 6. The analysis of the organ of Corti. Inner and outer hear cells. Processes in the hair cell. Action potential. The model of perception of loudness.
 7. The auditory filter. The critical band and the Equivalent Rectangular Bandwidth. Resolvable and non-resolvable harmonics.
 8. Simultaneous and non-simultaneous masking. Central masking.The place model and the time model of hearing. The model of the perception of pitch.
 9. The properties of the perception of loudness. The methods of prediction of loudness. The properties of the perception of pitch.
 10. Directional hearing. Interaural Intensity Difference. Interaural Time Difference. The Haas effect.
 11. The Head Related Transfer Function. The precision of hearing localisation in diferent directions. The perception of distance.
 12. Time resolution of the hearing system. Perception of auditory objects. Attributes of sound supporting the recognition of objects.
 13. Auditory demonstrations and listening tasks part I.
 14. Auditory demonstrations and listening tasks part II. Final test.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The score of the final test: 70% of the final grade
Activity during lectures: 30% of the final grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kleczkowski Piotr, Percepcja dźwięku, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
2. Ozimek Edward, Dźwięk i jego percepcja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
3. Moore Brian C. J., An Introduction to the Psychology of Hearing, Academic Press 2003.
4. Moore, Brian C.J., Wprowadzenie do psychologii słyszenia Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999 (Polish translation of no. 3.).
5. Fastl Hugo, Zwicker Eberhard, Psychoacoustics – Facts and Models, Springer, Berlin-Heidelberg 2007.
6. Howard David, Angus James, Acoustics and Psychoacoustics, Focal Press, 2009.
7. Yost William A., Fundamentals of Hearing, Emerald, 2006.
8. Warren Richard M., Auditory Perception, Cambridge University Press 2008.
9. Plomp Plomp, The Intelligent Ear – On the Nature of Sound Perception, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, London 2002.
10. www.cochlea.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kleczkowski P., Król A., Małecki P., Multichannel Sound Reproduction Quality Improves with Angular Separation of Direct and Reflected Sounds, Journal of the Audio Engineering Society 63(6):427-442, 2015.
2. P. Kleczkowski, M. Pluta, Audibility of Tones in Equivalent Rectangular Bandwidth
Wide Inharmonic Tone Complexes, Acta Physica Polonica A, Vol. 123 (6): 984-987, 2013.
3. P. Kleczkowski, Perception of mixture of musical instruments with spectral overlap removed, Archives of Acoustics, vol. 37 (3): 355–363, 2012.
4. P. Kleczkowski, M. Pluta, Frequency Discrimination in a Simultaneous Two Tone Signal, Acta Physica Polonica A, Vol. 121 (1-A): A115-A119, 2012.
5. P. Kleczkowski, M. Pluta, Normally Hearing Subjects Have no Advantage of Better Audiograms in Listening Tasks, Acta Physica Polonica A, Vol. 121 (1-A): A120-A125, 2012.
6. P. Kleczkowski, M. Plewa, M. Pluta, Masking a frequency band in a musical fragment played by a single instrument, Acta Physica Polonica A, vol. 119, (6A): 991-995, 2011.

Informacje dodatkowe:

Brak