Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy sterowania silników spalinowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-101-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budową, zasadą działania i sterowaniem silników spalinowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student posiada wiedzę z zakresu budowy i działania silników spalinowych ELT2A_W01 Egzamin
M_W002 student posiada wiedzę z zakresu sterowania procesami zachodzącymi w silnikach spalinowych ELT2A_W03, ELT2A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika ELT2A_U05 Aktywność na zajęciach
M_U002 student potrafi dokonać podziału czujników stosowanych w układach sterowania, określić ich funkcje w systemie sterowania silnika ELT2A_U08 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student posiada wiedzę z zakresu budowy i działania silników spalinowych + - - - - - - - - - -
M_W002 student posiada wiedzę z zakresu sterowania procesami zachodzącymi w silnikach spalinowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika - - + - - - - - - - -
M_U002 student potrafi dokonać podziału czujników stosowanych w układach sterowania, określić ich funkcje w systemie sterowania silnika - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Pojęcie sterowania silnikiem spalinowym.
Zasada działania silników spalinowych. Obiegi teoretyczne i rzeczywiste silników spalinowych. Fazy pracy silnika spalinowego.
Proces wymiany ładunku w silniku. Systemy sterowania napełnianiem silnika. Układy rozrządu.
Tworzenie mieszanki paliwowo – powietrznej w silniku spalinowym. Układy zasilania silników ZI i ZS. Sterowanie dawka paliwa w silniku ZI w pętli sprzężenia zwrotnego z sondą lambda.
Proces spalania – kąt wyprzedzenia zapłonu, kąt wyprzedzenia wtrysku.
Metody regulacji mocy silników ZI i ZS.
Recyrkulacja spalin. Doładowanie silnika. Układy oczyszczania spalin.
Podział czujników stosowanych w układach sterowania silników spalinowych. Czujniki położenia i prędkości obrotowej silnika. Czujniki temperatury. Czujniki ciśnienia. Przepływomierze.
Układ diagnostyki pokładowej (OBD).

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Stanowisko hamowni silnikowej.
BHP na stanowisku hamowni silnikowej.
Budowa silnika spalinowego.
Charakterystyki silników spalinowych.
Charakterystyka prędkościowa.
Charakterystyka obciążeniowa.
Charakterystyka uniwersalna.
Charakterystyka napełniania silnika.
Sprawności silnika spalinowego.
Bilans cieplny silnika spalinowego.
Wpływ doładowania na parametry silnika ZS. Dobór turbosprężarki do silnika ZS.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich sprawozdań wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium i egzaminu pisemnego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne lub projektowe, pod warunkiem, że będzie wystarczająca liczba miejsc i prowadzący wyrazi zgodę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3.Kneba K, Makowski S. – Zasilanie i sterowanie silników. Pojazdy samochodowe. – WKiŁ, Warszawa. – 2004
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak