Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie komunikacyjne w pojazdach samochodowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-104-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grela Jakub (jgrela@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę na temat protokołów komunikacyjnych oraz technologii przemysłowych sieci sterowania w systemach wbudowanych ELT2A_W06, ELT2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 zna specyfikę wymagań dla sieci sterowania w pojazdach samochodowych, w tym protokoły i usługi w technologiach stosowanych w pojazdach samochodowych ELT2A_W03, ELT2A_W06
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dobrać technologię przemysłowej sieci sterowania do zadanego zastosowania ELT2A_U10, ELT2A_U06 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi zaprojektować system sieci sterowania dla pojazdów samochodowych ELT2A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi współpracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadania projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami ELT2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat protokołów komunikacyjnych oraz technologii przemysłowych sieci sterowania w systemach wbudowanych + - + - - - - - - - -
M_W002 zna specyfikę wymagań dla sieci sterowania w pojazdach samochodowych, w tym protokoły i usługi w technologiach stosowanych w pojazdach samochodowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać technologię przemysłowej sieci sterowania do zadanego zastosowania - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować system sieci sterowania dla pojazdów samochodowych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi współpracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadania projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
Technologie komunikacyjne w pojazdach samochodowych

Przegląd technologii komunikacyjnych w zastosowaniach przemysłowych

Przemysłowe sieci sterowania w systemach wbudowanych

Specyfika wymagań dla sieci sterowania w w pojazdach samochodowych

Protokoły i usługi w technologii CAN (Controller Area Networks)

Technologia FlexRay

Technologie LIN (Local Interconnect Network) oraz J1850

Sieci multimedialne: MOST (Media Oriented System Transport) oraz IDB-1394

Nowe trendy technologiczne w zastosowaniach motoryzacyjnych

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Zajęcia projektowe z wykorzystaniem metod symulacyjnych oraz specjalistycznych systemów uruchomieniowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej z wykonania projektu oraz kolokwium zaliczeniowego.

Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen z wykonania projektu oraz kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa może być wyższa od średniej ocen z wykonania projektu oraz kolokwium zaliczeniowego, jeżeli student uzyskał dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw telekomunikacji i systemów transmisyjnych
Znajomość podstaw programowania systemów wbudowanych
Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Industrial communication technology handbook”, R. Zurawski (Ed.), CRC Press, 2014

Kiencke, Uwe, and Lars Nielsen, “Automotive control systems: for engine, driveline, and vehicle”, 2000

Nolte, T, Hansson H., and Lo Bello L., “Automotive communications-past, current and future”, Proceedings of 10th IEEE Conference Emerging Technologies and Factory Automation ETFA 2005, 2005

Leohold, J., “Communication requirements for automotive systems.” Proceedings of 5th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems WFCS 2004, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

“Event-Based Control and Signal Processing”, M. Miskowicz (Ed.), CRC Press, 2016

Miśkowicz, M., Sapor, M., Zych, M., & Latawiec, W., “Performance analysis of predictive p-persistent CSMA protocol for control networks.” Proceedings of the 4th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, 2002.

Miśkowicz, M., and Golański, R., “LON technology in wireless sensor networking applications”, Sensors, vol. 6, no. 1, pp. 30-48, 2006.

Miśkowicz, M., “Average channel utilization of CSMA with geometric distribution under varying workload”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 5, no. 2, pp. 123-131, 2009.

Informacje dodatkowe:

Brak