Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Trendy rozwojowe w motoryzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-218-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji współczesnych pojazdów drogowych, zwłaszcza samochodów osobowych, dotyczącą układu przeniesienia napędu, zawieszeń, układów hamulcowych itd.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna prawa fizyki i potrafi je zastosować w odniesieniu do sił działających na pojazd, w tym zna pojęcie sprawności wybranych podzespołów, przełożenia przekładni itp. ELT2A_W03, ELT2A_W04, ELT2A_W01 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu matematyki pozwalającą na rozwiązywanie złożonych technicznych zagadnień. ELT2A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi znaleźć w odpowiednich źródłach wymagane oraz je odpowiednio zinterpretować. Ma umiejętność pracy zespołowej oraz zdolność do prezentacji wyników obliczeń w sposób jasny i zrozumiały. ELT2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość szybkiego rozwoju motoryzacji. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia i poszerzania wiedzy w zakresie nowych rozwiązań. ELT2A_K01, ELT2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna prawa fizyki i potrafi je zastosować w odniesieniu do sił działających na pojazd, w tym zna pojęcie sprawności wybranych podzespołów, przełożenia przekładni itp. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu matematyki pozwalającą na rozwiązywanie złożonych technicznych zagadnień. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi znaleźć w odpowiednich źródłach wymagane oraz je odpowiednio zinterpretować. Ma umiejętność pracy zespołowej oraz zdolność do prezentacji wyników obliczeń w sposób jasny i zrozumiały. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość szybkiego rozwoju motoryzacji. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia i poszerzania wiedzy w zakresie nowych rozwiązań. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Tematyka wykładów:
1. Rys historyczny budowy pojazdów samochodowych.
2. Budowa silnika i podstawowe charakterystyki silnika spalinowego.
3. Tendencje rozwojowe w budowie silników ZI i ZS.
4. Jednomasowe i dwumasowe koło zamachowe.
5. Sprzęgła cierne, jednotarczowe, wielotarczowe, hydrokinetyczne.
6. Dobór przełożeń w skrzyniach biegów.
7. Budowa manualnych skrzyń biegów.
8. Budowa automatycznych skrzyń biegów (“klasyczne”, CVT, zautomatyzowane, dwusprzęgłowe) – tendencje wynikające z potrzeby ograniczania emisji dwutlenku węgla.
9. Skrzynie biegów samochodów o napędzie hybrydowym.
10. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe.
11. Wały i półosie napędowe. Napędy 4×4. Sprzęgła blokujące (wiskotyczne, haldex)
12. Układy kierownicze (klasyczne, aktywne, wspomaganie: hydrauliczne, elektrohydrauliczne, elektryczne)
13. Układy zawieszenia (zależne, niezależne itd., elementy resorujące, amortyzatory jednorurowe i dwururowe).
14. Układy hamulcowe i ogumienie. Systemy ABS, ESP, EBD, ASR itd.
15. Tendencje w budowie nadwozi samochodów.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Tematyka zajęć laboratoryjnych:
1. Charakterystyki silników.
2. Konstrukcje kół zamachowych.
3. Konstrukcje sprzęgieł.
4. Budowa manualnych skrzyń biegów.
5. Budowa automatycznych skrzyń biegów.
6. Zawieszenia samochodów.
Laboratorium komputerowe:
1. Obliczanie jednotarczowego sprzęgła suchego.
2. Obliczanie przełożeń w manualnej stopniowej skrzyni biegów.
3. Obliczanie układu hamulcowego ze wspomaganiem.
4. Obliczanie hydraulicznego układu wspomagania kierownicy.
5. Modelowanie sprzęgła hydrokinetycznego i przekładni hydrokinetycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – forma zajęć nieobowiązkowa. Na wszystkich wykładach sprawdzana jest obecność. Może (ale nie musi!) zostać uwzględniona przy obliczaniu oceny końcowej. Wymagana jest natomiast wiedza prezentowana na wykładzie (Nieobecność na wykładzie nie zwalnia studenta z znajomości tematyki wykładu).
Laboratorium – obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana do uzyskania zaliczenia.
Po zakończeniu zajęć w semestrze wyznaczany jest, w uzgodnieniu z grupą, jeden termin na oddanie sprawozdań z laboratorium przed pierwszym terminem egzaminu.
Część laboratoryjna zaliczane na podstawie sprawozdania i odpowiedzi ustnej.
Część projektowa zaliczana jest w oparciu o oddane projekty (sprzęgła i skrzyni biegów).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z egzaminu i laboratorium.
OK=0.7*E+0.3*L

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych i projektowych jest wymagana. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Dwie nieobecności -0.5 oceny do Lab, trzy nieobecności -1.0 do Lab, cztery lub więcej – brak zaliczenia z tej formy zajęć, a co za tym idzie z całego modułu. Student we własnym zakresie nadrabia zaległości merytoryczne wynikające z nieobecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza z fizyki/mechaniki z zakresu obliczania sił oporów (powietrza, toczenia), definicji sprawności, momentu tarcia w mechanizmach itp.
Wiedza z mechaniki dotycząca pracy przekładni zębatych (walcowych i planetarnych).
Podstawowa wiedza z wytrzymałości materiałów z zakresu rodzajów obciążenia.
Wiedza z mechaniki płynów z zakresu rodzaju przepływów, wymagana znajomość pojęcia lepkości cieczy, liczby Reynoldsa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.
2. Kleczkowski A.: Budowa pojazdów samochodowych.
3. Kozłowski M. [red.].: Mechanik pojazdów samochodowych – Budowa i eksploatacja pojazdów.
4. Micknass W., Popiol R., Sprenger A.: Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe.
5. Pawelski Z.: Skrzynie automatyczne Podstawy działania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
6. Szydelski Z.: Napęd i sterowanie hydrauliczne.
7. Szydelski Z.: Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne.
8. Świder P.: Teoria ruchu samochodów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy silnika spalinowego z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej — [Fuel consumption analysis in dynamic states of the engine with use of artificial neural network] / Piotr BERA, Jan SZYBKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 112, 1 s.. — (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 108–113. — ISBN: 978-83-7464-789-2,
2. Applying neural network in computing filling coefficient of four-stroke internal combustion engine — Zastosowanie sieci neuronowej do obliczania współczynnika napełnienia cylindra czterosuwowego silnika spalania wewnętrznego / Piotr BERA // Mechanics and Control /,
3. The use of artificial neural networks trained in supervised mode to the analysis of measurement data of combustion engines and automotive vehicles — Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych uczonych w sposób nadzorowany do analizy danych pomiarowych z badań silników spalinowych i samochodów / Piotr BERA // W: Silniki spalinowe i ekologia : praca zbiorowa : opracowanie monograficzne / pod red. Władysława Mitiańca ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2014,
4. Developing the operational reliability of motor vehicles — Kształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.
5. Mechanizm bezstopniowej zmiany wzniosu i czasu otwarcia zaworu w tłokowym silniku spalinowym — [Mechanism for stepless changing of valve lift and opening time in the reciprocating internal combustion engine] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BERA Piotr. — Int.Cl.: F01L 1/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 408485 A1 ; Opubl. 2015-12-21. — Zgłosz. nr P.408485 z dn. 2014-06-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015 nr 26, s. 23.

Informacje dodatkowe:

Brak.