Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pomiary parametrów ruchu drogowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-303-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Gajda Janusz (jgajda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe charakterystyki ruchu drogowego, modelowanie ruchu drogowego, czujniki stosowane w pomiarach ruchu drogowego, układy pomiarowe i algorytmu estymacji parametrów ruchu, zastosowanie pętli indukcyjnej w pomiarach ruchu, klasyfikacja pojazdów, systemy ważenia w ruchu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe definicje parametrów ruchu drogowego, jego charakterystyk i modeli ELT2A_W08 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie budowę, działanie oraz obszary zastosowań podstawowych detektorów stosowanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego. ELT2A_W08 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie metody pomiarowe stosowane w klasyfikacji pojazdów oraz w procesie ważenia poruszających się pojazdów samochodowych ELT2A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów ruchu drogowego. ELT2A_U11 Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu klasyfikacji pojazdów samochodowych ELT2A_U11 Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu wyznaczenia masy całkowitej oraz nacisków statycznych osi pojazdu samochodowego poruszającego się po drodze. ELT2A_U11 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia pomiarów parametrów ruchu drogowego dla bezpieczeństwa, efektywnego zarządzania transportem i infrastrukturą drogową, dla monitorowania procesów gospodarczych, ochrony środowiska i dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji w transporcie drogowym – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. ELT2A_K01 Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe definicje parametrów ruchu drogowego, jego charakterystyk i modeli + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie budowę, działanie oraz obszary zastosowań podstawowych detektorów stosowanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie metody pomiarowe stosowane w klasyfikacji pojazdów oraz w procesie ważenia poruszających się pojazdów samochodowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów ruchu drogowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu klasyfikacji pojazdów samochodowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy, przeprowadzić pomiary i przetworzyć ich wyniki w celu wyznaczenia masy całkowitej oraz nacisków statycznych osi pojazdu samochodowego poruszającego się po drodze. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia pomiarów parametrów ruchu drogowego dla bezpieczeństwa, efektywnego zarządzania transportem i infrastrukturą drogową, dla monitorowania procesów gospodarczych, ochrony środowiska i dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji w transporcie drogowym – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Wprowadzenie do pomiarów ruchu drogowego (6 godziny)
Definicje podstawowych parametrów, techniki pomiaru parametrów ruchu, warunki ruchu pojazdów samochodowych, modele opisujące strumień pojazdów.
2. Detektory stosowane w minitoringu ruchu drogowego (10 godziny)
Detektory wbudowane i nieinwazyjne. Zastosowanie czujników indukcyjnych pętlowych w pomiarach parametrów ruchu drogowego: budowa czujnika, zjawisko prądów wirowych, pole magnetyczne czujnika, wzajemny wpływ czujników, parametry zastępcze czujnika, układ kondycjonowania współpracujący z czujnikiem, profil magnetyczny pojazdu samochodowego, montaż czujnika pętlowego. Zastosowania pomiarowe indukcyjnych czujników pętlowych: układ zliczania pojazdów, pomiar odległości czasowych pomiędzy pojazdami, pomiar prędkości i długości pojazdu, detekcja przyczepy.
3. Klasyfikacja pojazdów (8 godzin)
Klasyfikacja na podstawie profili magnetycznych: metody nieparametryczne i parametryczne (metoda głosowania, hierarchiczna), klasyfikacja z wykorzystaniem miar rozmytych, metody grupowania w klasyfikacji. Klasyfikacja pojazdów na podstawie liczby i konfiguracji osi.
4. Ważenie pojazdów samochodowych (6 godzin)
Statyczne ważenie pojazdów. Systemy WIM (Weigh-In-Motion), metody kalibracji WIM, metody oceny dokładności, przyczyny oograniczające dokładność WIM, kryteria wyboru lokalizacji stanowiska WIM.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Badanie właściwości systemu radarowego przeznaczonego do pomiaru parametrów pojazdów.
2. Czujnik laserowy w pomiarach parametrów pojazdów.
3. Czujniki magnetyczne w pomiarach parametrów ruchu drogowego.
4. Pomiary parametrów pojazdów z wykorzystaniem systemu RAKTEL-8000.
5. Wyznaczanie charakterystyk ruchu drogowego.
6. Zastosowanie czujników indukcyjnych pętlowych w pomiarach parametrów pojazdów.
7. Ważenie pojazdów w ruchu – metody i algorytmy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia laboratorium:
Ocena końcowa z laboratorium wystawiana jest na podstawie rozwiązań zadań problemowych przedstawionych na wszystkich zajęciach laboratoryjnych. Zadania problemowe dotyczą praktycznej realizacji treści przedstawianych w czasie wykładu.

Zaliczenie poprawkowe jest realizowane w formie indywidualnego zadania rozwiązanego przez studenta.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest otrzymanie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych
2. Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do systemu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości:
W przypadku wystąpienia znacznych zaległości związanych z usprawiedliwioną nieobecnością student zobowiązany jest wziąć udział w konsultacjach, na których otrzyma zagadnienia do samodzielnego opracowania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw metrologii i elektroniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gajda J. i inni. Pomiary parametrów ruchu drogowego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M. Inżynieria ruchu drogowego. WKŁ. Warszawa, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Road traffic parameters measuring system with variable structure. Metrology and Measurement Systems: quaterly of Polish Academy of Sciences, 2011 vol. 18 no. 4 s. 659–666. Współautorzy: Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ.

2. Application of inductive loops as wheel detectors. Transportation research. Part C, Emerging Technologies; 2012 vol. 21 s. 57–66. Współautorzy: P. PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL

3. „Pomiary parametrów ruchu drogowego”, Wydawnictwa AGH, 2012. Współautorzy: R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, P. Piwowar, P. Burnos.

4. „Metody oceny dokładności systemów WIM”. VI Kongres Metrologii 19–22 czerwca 2013 r. materiały konferencyjne Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. Współautorzy: R. SROKA, M. STENCEL, T. ŻEGLEŃ, P. PIWOWAR, P. BURNOS

5. “Automatic vehicle classification in systems with single inductive loop detector”, Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej; ISSN 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 4, s. 619–630. Współautor: M. Mielczarek

6. „Design and accuracy assessment of the multi-sensor weigh-in-motion system“, Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK. 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy. ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 1036–1041.

7. “Identification of the spatial impulse response of inductive loop detectors”, Janusz GAJDA, Piotr BURNOS. 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy. e-ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 1997–2002.

Informacje dodatkowe:

Brak