Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-304-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Gajda Janusz (jgajda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student pogłębia swoją wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień metrologii, wzmacnia umiejętność korzystania z literatury, uczy się zwięzłego przedstawiania problemów naukowych, formułowania wniosków, krytycznej oceny problemu oraz udziału w dyskusji naukowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień metrologii: pomiary wielkości nielektrycznych, biopomiary, telepomiary, przetwarzanie sygnałów i obrazów, programowanie w językach wyższego rzędu, zastosowania mikroprocesorów, projektowanie elektronicznych układów pomiarowych ELT2A_W08 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie ELT2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić krótką rezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego ELT2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ELT2A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień metrologii: pomiary wielkości nielektrycznych, biopomiary, telepomiary, przetwarzanie sygnałów i obrazów, programowanie w językach wyższego rzędu, zastosowania mikroprocesorów, projektowanie elektronicznych układów pomiarowych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić krótką rezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (30h):

1. Opracowanie prezentacji wybranych zagadnień związanych z realizacją pracy dyplomowej (10 godzin)

2. Referowanie treści (wybranych zagadnień) prac dyplomowych opracowanych przez studentów oraz dyskusja dotycząca prezentowanych wyników (20 godz)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Aby uzyskać zaliczenie niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji przygotowanej przez studenta i wygłoszonej podczas seminarium, dotyczącej wybranych zadań rozwiązywanych w ramach pracy dyplomowej.
Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć audytoryjnych i przedstawienie prezentacji (jest oceniana osobno), dotyczącej wybranych zagadnień związanych z realizowaną pracą dyplomową. Ocena z zajęć audytoryjnych jest ustalana na podstawie obecności i aktywności studenta.
2. Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie oceny prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta termin jego prezentacji jest przesuwany na inne zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest wiedza objęta programem studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura wykorzystywana przy opracowywaniu pracy dyplomowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak