Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Project Management in Industry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-310-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Schmidt Paweł (pschmidt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the module is to familiarize students with the basics of project management in an industrial environment based on international project management standards.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Obtaining information from the literature, databases, and other sources; Integrating the acquired information, making their interpretation and critical evaluation Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 A student who has completed module (subject) knows how to work individually and in a team, able to communicate using a variety of techniques in a professional environment and knows how to estimate the time needed for the commissioned task ELT2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Preparation of presentations on the results of the implementation of the research task ELT2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Thinking and acting in a creative and enterprising way ELT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Obtaining information from the literature, databases, and other sources; Integrating the acquired information, making their interpretation and critical evaluation + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 A student who has completed module (subject) knows how to work individually and in a team, able to communicate using a variety of techniques in a professional environment and knows how to estimate the time needed for the commissioned task + - + - - - - - - - -
M_U002 Preparation of presentations on the results of the implementation of the research task + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Thinking and acting in a creative and enterprising way + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
Lecture – Project Management in Industry

The course covers issues related to methodologies and techniques of project management with particular emphasis on industrial projects and research and development, recommended by the organization of the International Project Managemen Association. In the lecture range includes: the basics of project management, project life cycle, PMBOK methodologies basis, PCM and PRINCE2®, techniques, action planning and resources (WBS, network diagram, critical path analysis PERT), scope management, risk management, change management, communication management, business analysis elements (ICOM symbolism and BPMN), elements of the methodology “agile” (Agile), the basis of management accounting, project monitoring techniques.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Laboratory / Workshop

Laboratory conducted in the form of interactive workshops (group work) and individual exercises using computer software supporting project management and business analysis, covering: the practical sessions analysis and project planning, project monitoring, business process modeling, management accounting basis. Software: Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft Visio

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During the laboratory classes, students independently solve the practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to reflect on the problem, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Evaluation of the final case study contains an analysis of the material discussed in lectures and exercises:
- Analysis of the Business Case – 20%
- Designing project management team -20%
- Preparing project plan – 20%
- Risk analysis -20%
- Team work – 10%
- Final presentation – 10%
The final grade is determined in accordance with paragraph 13 of the Regulations of the AGH University of Science and Technology

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes takes place on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade of the course is equal to the grade from laboratory classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A student absent from laboratory classes may obtain a credit from the subject presenting a self-made study of project assumptions based on the case study material provided by the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowlege od Microsoft Excel

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 PRINCE2® – Managing Successfuly Projects, TSO, 2009,
2 DeMarco T., Deadline
3 Goldratt E. M., Critical chain, Wydawnictwo Werbe
4 Pritchard C.L., Risk Management, IG-Press2002
5 Project Management Institute, PMBOK Guide Fifth Edition

Software:
- Microsoft Project
- Microsoft Excel
- Microsoft Visio

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Business processes modeling within a framework of SOA technology / Kazimierz Fraczkowski, Paweł SCHMIDT // W: Project management essential reality for business and government : 21st IPMA World Congress Cracow 2007 : 18–20 June 2007 Cracow, Poland / eds: Jerzy A. Kisielnicki, Stanisław Sroka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — Opis czesc. wg okł. — ISBN 978-83-89541-93-2. — S. 469–471

2 Zarzadzanie projektem IT zgodnie z metodyka PRINCE2TM — [The management of IT project in accordance with PRINCE2TM methodology] / Paweł SCHMIDT // W: Projekty software’owe : budowanie, zarzadzanie i motywowanie zespołu programistycznego : 27–28 marca 2008, Warszawa Miedzeszyn. — S. l. : s. n., 2008. — S. 123–161 29 Zespół zarzadzania projektem, Cz. 2 — [Project management team, Pt. 2] / Paweł SCHMIDT // Biuletyn Automatyki ; ISSN 1507-3890. — 2009 nr 2 s. 24–25.

3 Zintegrowane systemy zarzadzania produkcja MES — Integrated systems of production management MES / Paweł SCHMIDT // W: Transactions on computer applications in electrical engineering : XV conference ZKwE’10 : Poznan, April 19–21, 2010 / ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. — Poznan : University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2010. — ISBN 978-83-89333-34-6. — S. 289–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz

4 Problemy integracyjnych projektów branży automatyki i robotyki przemysłowej — Typical problems of the investment projects in the industrial automatics and robotics / Paweł SCHMIDT // W: ZKwE’09 : transactions on computer applications in electrical engineering XIV conference : Poznan, April 20–22, 2009 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics Poznan University of Technology. — Poznan
: UT. IEEE, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences and IEEE. Poland Section. — ISBN 978-83-89333-24-7. — S. 381–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz.

5 Problemy realizacji złożonych instalacji elektrycznych w inwestycyjnych projektach budowlanych — [Development and performance problems of complex electrical installations in investment building projects] / Paweł SCHMIDT // W: Inzynieria elektryczna w budownictwie : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 22 pazdziernika 2009 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski. Centralne Kolegium
Sekcji Instalacji i Urzadzen Elektrycznych, [et al.]. — Kraków : SEP. Oddział, 2009. — ISBN 978-83-61702-00-9. — S. 59–69. — Bibliogr. s. 69

6 Techniki adaptacyjne w zarzadzaniu projektem IT — [Adaptable technics in IT project management] / Paweł SCHMIDT // W: Projekty software’owe : budowanie, zarzadzanie i motywowanie zespołu programistycznego : 27–28 marca 2008, Warszawa Miedzeszyn. — S. l. : s. n., 2008. — S. 163–192

Informacje dodatkowe:

Brak