Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe inżynierii elektryczna w pojazdach samochodowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-312-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Skalski Andrzej (skalski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Aktywny udział w pracach Koła Naukowego ma za zadanie rozwinąć umiejętności praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej oraz uzyskać niezbędne kompetencje dla
pracy w zespole badawczym lub projektowym, zajmującym się wybranym tematem związanym z inżynierią elektryczną w pojazdach samochodowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma niezbędną wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu matematyki, fizyki, przedmiotów kierunkowych niezbędną dla realizacji wybranego projektu technicznego. ELT2A_W06, ELT2A_W03, ELT2A_W02, ELT2A_W04, ELT2A_W01, ELT2A_W08 Wykonanie projektu
M_W002 Ma wiedzę na temat aktualnych kierunków rozwoju inżynierii elektrycznej w pojazdach samochodowych,obejmujących w szczególnościproblemy systemów wizyjnych, interfejsów komunikacyjnych oraz przetwarzania sygnałów i obrazów.Posiada wiedzę dotyczącą konieczności poszukiwania i stosowania rozwiązańinnowacyjnych w przemyśle samochodowym. ELT2A_W03, ELT2A_W02, ELT2A_W08 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność efektywnej pracy w zespole projektowym dla realizacji wspólnego celu. Potrafi dokonać podziału zadań w ramach realizowanego projektu oraz pozyskiwać informacje z różnych źródeł (również w języku angielskim), opracowywać dokumentację techniczną oraz realizuje wszystkie zadania we współpracy z innymi członkami zespołu, stosując różne techniki komunikacyjne. ELT2A_U03, ELT2A_U04, ELT2A_U10, ELT2A_U01, ELT2A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi rozwiązać postawiony problem projektowy z wykorzystaniem narzędzi algorytmicznych w zakresie inżynierii elektrycznej w pojazdach samochodowych. Potrafi sporządzić dokumentację techniczną opisującą opracowane rozwiązanie. ELT2A_U05, ELT2A_U03, ELT2A_U11, ELT2A_U06, ELT2A_U04, ELT2A_U10, ELT2A_U01, ELT2A_U08 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzeby gospodarki innowacyjnej. Jest gotów do podejmowania działań wymagających kreatywności oraz do przekazywania informacji dotyczących zagadnień technicznych w przystępny sposób. ELT2A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma niezbędną wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu matematyki, fizyki, przedmiotów kierunkowych niezbędną dla realizacji wybranego projektu technicznego. - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat aktualnych kierunków rozwoju inżynierii elektrycznej w pojazdach samochodowych,obejmujących w szczególnościproblemy systemów wizyjnych, interfejsów komunikacyjnych oraz przetwarzania sygnałów i obrazów.Posiada wiedzę dotyczącą konieczności poszukiwania i stosowania rozwiązańinnowacyjnych w przemyśle samochodowym. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność efektywnej pracy w zespole projektowym dla realizacji wspólnego celu. Potrafi dokonać podziału zadań w ramach realizowanego projektu oraz pozyskiwać informacje z różnych źródeł (również w języku angielskim), opracowywać dokumentację techniczną oraz realizuje wszystkie zadania we współpracy z innymi członkami zespołu, stosując różne techniki komunikacyjne. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązać postawiony problem projektowy z wykorzystaniem narzędzi algorytmicznych w zakresie inżynierii elektrycznej w pojazdach samochodowych. Potrafi sporządzić dokumentację techniczną opisującą opracowane rozwiązanie. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzeby gospodarki innowacyjnej. Jest gotów do podejmowania działań wymagających kreatywności oraz do przekazywania informacji dotyczących zagadnień technicznych w przystępny sposób. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia w ramach modułu jest:
1) aktywny udział w pracach Koła Naukowego pod opieką Opiekuna Koła lub innego pracownika
naukowego Wydziału pisemnie potwierdzony przez samodzielnego pracownika naukowego
aktywny udział w innych badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale, w wymiarze godzinowym
wystarczającym do uzyskania liczby punktów ECTS modułu;
lub
2) zaprezentowanie rezultatów częściowych lub finalnych projektu lub efektów innych prac własnych
(realizowanych w ramach badań naukowych prowadzonych na Wydziale), w publikacji lub podczas
konferencji naukowej (np. corocznej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH).

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywny udział w pracach nad przygotowaniem wybranego projektu – nie mniej niż 3,0.
Aktywny udział w pracach nad przygotowaniem wybranego projektu oraz raportem częściowym – nie
mniej niż 3,5.
Aktywny udział w pracach nad przygotowaniem wybranego projektu oraz raportem częściowym i końcowym – nie mniej niż 4,0.
Aktywny udział w pracach nad przygotowaniem wybranego projektu, raportem częściowym i końcowym
oraz prezentacją rezultatów – nie mniej niż 4,5.
Aktywny udział w pracach nad przygotowaniem wybranego projektu oraz prezentacja rezultatów
podczas konferencji naukowej lub w czasopiśmie punktowanym przez MNiSW – 5,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Działalność w ramach Koła Naukowego nie jest związana z formalnym wymogiem uczestniczenia w
regularnych zajęciach, ale wymaga systematycznej pracy nad projektem lub udziału w innych
badaniach, rozliczanych uzyskanymi efektami i raportami częściowymi i/lub końcowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Udział w pracach Koła Naukowego jest możliwy po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz potwierdzeniu
podjęcia się opieki nad projektem, realizowanym przez studenta (grupę studentów), przez Opiekuna
Koła lub innego pracownika Wydziału. W przypadku udziału w realizacji prac badawczych prowadzonych
na Wydziale konieczne jest potwierdzenie wstępne zaangażowania studenta do udziału w badaniach,
podpisane przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Książki, czasopisma naukowe i materiały konferencyjne tematycznie związane z realizowanym
projektem, w szczególności znajdujące się w bazach internetowych udostępnianych przez BG AGH (np.
IOP, IEEExplore, Springer, Elsevier – ScienceDirect).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób opiekujących się projektami realizowanymi w ramach Koła Naukowego
(Opiekuna Koła oraz innych pracowników Wydziału) są dostępne w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak