Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania reaktorów jądrowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SENR-1-624-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Cetnar Jerzy (cetnar@ftj.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę teoretyczną, w zakresie zagadnień projektowych systemów jądrowych, wielkości fizycznych koniecznych do określenia przy projektowaniu oraz baz danych jądrowych. Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student poznaje przykłady narzędzi programowych wykorzystywanych przy projektowaniu reaktorów jądrowych oraz układów eksperymentalnych z pomiarem pola promieniowania jądrowego. Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student nabył doświadczenie z wykorzystywania baz danych oraz zdefiniowania modeli prostych układów lub elementów układów złożonych, poznaje kryteria oceny projektu pod kątem jego poprawności oraz jakości. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabył doświadczenie w przekazywaniu zdobytej wiedzy w energetyce jądrowej Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę teoretyczną, w zakresie zagadnień projektowych systemów jądrowych, wielkości fizycznych koniecznych do określenia przy projektowaniu oraz baz danych jądrowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student poznaje przykłady narzędzi programowych wykorzystywanych przy projektowaniu reaktorów jądrowych oraz układów eksperymentalnych z pomiarem pola promieniowania jądrowego. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student nabył doświadczenie z wykorzystywania baz danych oraz zdefiniowania modeli prostych układów lub elementów układów złożonych, poznaje kryteria oceny projektu pod kątem jego poprawności oraz jakości. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabył doświadczenie w przekazywaniu zdobytej wiedzy w energetyce jądrowej - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawowe zasady projektowania reaktorów jądrowy oraz ich znaczenie:
a. Obrona w głąb
b. Uszkodzenie w kierunku bezpiecznym
c. Redundancja
2. Określenie obszarów projektowych oraz głównych celów projektowych
3. Parametry oraz charakterystyki reaktora oraz ich wpływ na bezpieczeństwo
4. Wybrane narzędzia projektowania reaktorów jądrowych
5. Przykładowe zagadnienia projektowe i sposoby ich realizacji
6. Podstawowe definicje specyfikacji modelu obliczeniowego reaktora
7. Analiza wyników przykładowych zagadnień obliczeniowych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Praktyczne zajęcia na przykładowych modelach obliczeniowych

Ćwiczenia praktyczne na omówionych modelach obliczeniowych wybranych reaktorów jądrowych w celu osiągnięcia praktycznych umiejętności modyfikacji prostego modelu obliczeniowego oraz zrozumienia procesu obliczeniowego oraz oceny jakości osiągniętych wyników

Ćwiczenia projektowe (15h):
Wykonanie prostego projektu na podstawie wykorzystywanych modeli

Student otrzyma projekt do samodzielnego wykonania obejmujący przystosowanie to tego istniejącego komputerowego modelu obliczeniowego, uruchomienie zadania, wykonanie obliczeń oraz wyciągnięcie wniosków. Sprawozdanie z wykonania projektu z analizą wyników oraz ich graficzną prezentacją jest końcowym owocem pracy studenta podlegającemu ocenie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na ćwiczeniach 30%
Ocena wykonania projektu 40%
Zaliczenie projektu 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

znajomość podstaw analizy matematycznej statystyki matematycznej oraz systemu obliczeniowego linux

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Kiełkiewicz “ Jądrowe reaktory energetyczne”
2. Z. Celiński „Energetyka jądrowa a środowisko”
3. Andrzej Strupczewski: Awarie reaktorowe a bezpieczeństwo energetyki jądrowej.
4. S. Glasstone „Podstawy techniki reaktorów jądrowych”
5. Opisy kodów Monte Carlo – mcnp, mcb

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak