Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma Training
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-104-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zastosowanie metod geofizycznych dla różnych dziedzin gospodarki i potrafi je zastosować. GFI2A_U09, GFI2A_W04, GFI2A_U07, GFI2A_W05, GFI2A_U13, GFI2A_U08, GFI2A_W08, GFI2A_U04 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznych i potrafi go wykorzystać w analizie danych geofizycznych. GFI2A_U09, GFI2A_U03, GFI2A_W06, GFI2A_W09 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonania i analizy złożonego zadania inżynierskiego i umie ją zastosować w praktyce GFI2A_U09, GFI2A_U07, GFI2A_U05, GFI2A_U02, GFI2A_U08, GFI2A_W08, GFI2A_U10, GFI2A_W07 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w zespole w sposób odpowiedzialny. Wie jak opracować i zrealizować zaplanowany harmonogram prac. Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą rozwiązywanego zadania inżynierskiego. GFI2A_K04, GFI2A_U20, GFI2A_W12, GFI2A_U17 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zastosowanie metod geofizycznych dla różnych dziedzin gospodarki i potrafi je zastosować. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznych i potrafi go wykorzystać w analizie danych geofizycznych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonania i analizy złożonego zadania inżynierskiego i umie ją zastosować w praktyce - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole w sposób odpowiedzialny. Wie jak opracować i zrealizować zaplanowany harmonogram prac. Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą rozwiązywanego zadania inżynierskiego. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (60h):

The use of gravimetric methods, magnetic, electrical, seismic and radar specialist in the study.
Understanding the physical basis of the application of various geophysical methods in solving complex engineering task. Preparation for future work in the geophysical industry. Getting Acquainted with special apparatus and software.
Gathering material needed to prepare a thesis.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Applied Geophysics, Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Cambridge University Press, 1990.
2. Environmental and engineering geophysics, Sharma P.V. Cambridge University Press, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak