Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Legal protection of intellectual property
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-207-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wie, jakie są zasady przechodzenia majątkowych praw autorskich i praw do wynalazków ramach stosunku pracy, zasady nabywania i zbywania dóbr intelektualnych, udzielania i negocjowania licencji Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Wie, jakie dobra intelektualne należą do domeny publicznej, są więc ogólnodostępne, jakie zaś należą do domeny prywatnej i sa chronione przez prawo autorskie/ prawo własności przemysłowej/know how. Zna podstawowe formy i zasady ochrony dóbr intelektualnych: utworów, rozwiązań, oznaczeń, know how GFI2A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Potrafi monitorować zmiany zachodzące w prawie ochrony własności intelektualnej Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Potrafi skutecznie zabezpieczyć prawnie swoje utwory/rozwiązania/know how. GFI2A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie korzystać z chronionych dóbr intelektualnych w sposób nienaruszający praw ochronnych. Wie, jakie są konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw autorskich i praw pochodnych /patentowych/wzoru użytkowego, przemysłowego/oznaczeń/know how. Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi napisać podstawowe umowy z zakresu zarządzania własnością intelektualną Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wie, jakie są zasady przechodzenia majątkowych praw autorskich i praw do wynalazków ramach stosunku pracy, zasady nabywania i zbywania dóbr intelektualnych, udzielania i negocjowania licencji - - - - - - - - - - -
M_W002 Wie, jakie dobra intelektualne należą do domeny publicznej, są więc ogólnodostępne, jakie zaś należą do domeny prywatnej i sa chronione przez prawo autorskie/ prawo własności przemysłowej/know how. Zna podstawowe formy i zasady ochrony dóbr intelektualnych: utworów, rozwiązań, oznaczeń, know how + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi monitorować zmiany zachodzące w prawie ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi skutecznie zabezpieczyć prawnie swoje utwory/rozwiązania/know how. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z chronionych dóbr intelektualnych w sposób nienaruszający praw ochronnych. Wie, jakie są konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw autorskich i praw pochodnych /patentowych/wzoru użytkowego, przemysłowego/oznaczeń/know how. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi napisać podstawowe umowy z zakresu zarządzania własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i róznice. Specyfika ochrony know how – 2 h.
2. Utwory: rodzaje, dualistyczny system ochrony. Konsekwencje naruszenia osobistych praw autorskich i autorskich praw majątkowych – ochrona cywilno-prawna (dyrektywa Entforcement i jej implementacja w polskim prawie), ochrona z prawa karnego. Specyfika ochrony programów komputerowych. Dozwolone uzytki: osobisty i publiczny – 6 h
3. Rozwiązania: ochrona patentowa, wzoru uzytkowego, wzoru przemysłowego. Zasady obrotu rozwiązaniami – licencje i ich rodzaje, przenoszenie praw majątkowych – 2 h.
4. Dysponowanie własnością intelektualną: twórczość pracownicza, podstawowe umowy z zakresu własności intelektualnej. Umowa o stworzenie utworu. Umowa o przeniesienie własności utworu. Źródła czerpania informacji o zmianach w ochronie własności intelektualnej – 4 h.
5. Omówienie efektów pracy własnej studentów w ramach zajęć praktycznych. Test końcowy -1

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik testu końcowego z uwzględnieniem oceny wykonania projektu umowy i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
3. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)
4. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Literatura uzupełniająca
1. L. Lessing, Wolna kultura, Warszawa 2005,
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
3. R. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak