Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geophysical analyzes in environmetal protection
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-208-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module aims to familiarize students with the geophysical methods in connection with natural environment and their application in environmental protection.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the principles of operation of measuring devices, is able to read their operating instructions correctly and with understanding, can apply them to solve a complex engineering task. GFI2A_U05, GFI2A_W08, GFI2A_U04 Kolokwium
M_W002 Student knows and understands advanced techniques of designing, acquisition, processing and interpretation of geophysical data. GFI2A_W06, GFI2A_W10, GFI2A_W08, GFI2A_W09, GFI2A_W07 Kolokwium
M_W003 Student has a knowledge of geophysical methods in environmental monitoring, student knows the possibilities of its application to the solution of an engineering task. GFI2A_W02, GFI2A_U07, GFI2A_U06, GFI2A_W03, GFI2A_W11, GFI2A_W01, GFI2A_U08, GFI2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows the rules and can independently perform data visualization, describe in a syntactic way, present and discuss the results of the complex engineering task he has developed. GFI2A_U09, GFI2A_U11, GFI2A_U07, GFI2A_U03, GFI2A_U02, GFI2A_U17, GFI2A_U12 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the principles of operation of measuring devices, is able to read their operating instructions correctly and with understanding, can apply them to solve a complex engineering task. - + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands advanced techniques of designing, acquisition, processing and interpretation of geophysical data. - + - - - - - - - - -
M_W003 Student has a knowledge of geophysical methods in environmental monitoring, student knows the possibilities of its application to the solution of an engineering task. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows the rules and can independently perform data visualization, describe in a syntactic way, present and discuss the results of the complex engineering task he has developed. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Geophysical monitoring in environmental protection (definition, concept, conditions, limitations, methodology) – application areas: monitoring of groundwater pollution (garbage dumps, polluted areas), the monitoring of subsurface structural changes (underground mining, landslides), monitoring of environmental changes (permafrost) and changes in structural engineering (concrete and earth dam), the monitoring of surface contamination of soil (industrial dust, radioactive elements).

Geophysical characterization of subsurface: the fields of physical, physico-chemical properties and other phenomena (geoelectrical, gravitational, electromagnetic and physical strain), geological properties of the medium used in the monitoring, range and variability (apparent resistance in loose soils and rocks, density, features: elastic, electromagnetic and thermal)

The accuracy and measurement errors in geophysical methods.

Monitoring the use of GPR. Ground penetrating radar: principles of operation, construction and planning of field work, data processing, interpretation methods. Examples: the location of underground caves, crypts, location mining voids, monitoring landslides and flood barriers, soil pollution.

Application of other geophysical methods in environmental protection.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The arithmetic average of the grades obtained during the classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jol H.M. (ed.), 2009, Ground Penetrating Radar Theory and Applications, Elsevier, 2009
Vogelsang D., 1995, Environmental Geophysics, A Practical Guide , Springer – Verlag
Ward S.H. (ed.), 1990, Geotechnical and Environmental Geophysics , Tulsa, OK. SEG

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- 3D GPR measurements for sinkholes detection – case studies from selected sites in Poland / H. MARCAK, T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ
- Aiding of the GPR method by other measurement techniques for liquid contamination detection / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Henryk MARCAK, Bogdan Zogala
- Analysis of possibility of using GPR refraction for location changes in river embankments / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ
- Space-time analysis of georadar data for assessment a risk of sinkhole appearance / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ
- Detection of hydrocarbon contamination in the ground using GPR method / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ

Informacje dodatkowe:

Brak