Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoelectrical methods in structural and deposit research
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGFI-2-101-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The student has the ability to independently perform geophysical and geological interpretation of electromagnetic data

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the most important problems in the field of geoelectrical methods, understands the relation of the geoelectric knowledge with geology and is able to interpret the results of geoelectrical inversion and carry out geological analysis of results of geoelectrical interpretation. GFI2A_W05, GFI2A_W08, GFI2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student knows and understands the physical phenomena of EM methods. GFI2A_W02, GFI2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows techniques of analysis of measurement data. Student is able to apply methods of interpretation. GFI2A_U01, GFI2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands the need for revision of knowledge in the field of geoelectric. GFI2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the most important problems in the field of geoelectrical methods, understands the relation of the geoelectric knowledge with geology and is able to interpret the results of geoelectrical inversion and carry out geological analysis of results of geoelectrical interpretation. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands the physical phenomena of EM methods. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows techniques of analysis of measurement data. Student is able to apply methods of interpretation. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need for revision of knowledge in the field of geoelectric. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Interpretation of Geoelectrical Data

Electric Resistivity Tomography (ERT, resistivity imaging). Field procedures. Basic theory of 2D/3D modelling. Methods of ERT data inversion. Ambiguity in interpretation. Geological interpretation of ERT research.
Induced Polarization method (IP), Controlled Source Audiofrequency Magnetotelluric method (CSAMT) and Time Domain EM method (TDEM) – technique and methods of data collection, analysis and interpretation. Geological analysis of inversion results.

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):
Interpretation of Geoelectrical Data

Modelling in resistivity imaging (ERT) – Software: RES2DMOD & RES3DMOD
Inversion of ERT and VES real field data – Software: RES2DINV
Inversion of CSAMT and TDEM soundings.
Geological disscussion of the results of geoelectrical data inversion.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

positive assessment of report, test pass

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

assessment test – weight 0.6, assessment labs – weight 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

consultations, self-study

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of electrical and electromagnetic methods

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stefaniuk M., 2011. Electromagnetic methods in petroleum prospecting, Geologia, 37, 1: 5-36
2. Reynolds J.M., 2010. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, 2nd Edition, Wiley – Blackwell
3. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/TDEM.pdf
4. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/CSAMT.pdf

Scientific papers in: Geophysics, Geophysical Prospecting and other journals (to be shown during lectures).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Klityński W., Targosz P, 2011. Applying of the transient electromagnetic method to exploration of oil and gas fields in the area of Grabownica Starzeńska-Humniska-Brzozów, Geologia, 37, 1: 141-156.
2. Klityński W., Stefaniuk M., Miecznik J., 2014. Time-Domain electromagnetic method in geological research.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 84: 71-79.

Informacje dodatkowe:

The absence no excuse for not knowing the content of classes held